19 Ianuarie, 2020
 • Ordinul nr. 1460/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1460/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010

 • Ordinul nr. 1461/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1461/2011 pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.770/2010

 • Ordinul nr. 147/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 147/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Ordinul nr. 147/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 147/2011 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 • Ordinul nr. 1470/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de păsări

 • Ordinul nr. 1470/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Ordinul nr. 1471/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1471/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale Societatea de Certificare ICECON CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1474/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 • Ordinul nr. 1479/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1479/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora

 • Ordinul nr. 148/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 148/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 • Ordinul nr. 1482/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1482/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 1483/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1483/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a infecţiei cu virusul West Nile la om

 • Ordinul nr. 1483/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1483/2011 pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă

 • Ordinul nr. 1483/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1483/2010 pentru aprobarea Normelor privind procedura administrativă a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale de gestionare a variaţiilor

 • Ordinul nr. 1485/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1485/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale Laborator Central Construcţii CCF – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi retragerea desemnării şi notificării Societăţii Comerciale Societatea de Construcţii CCCF – Filiala Laborator Central CCF – S.A.

 • Ordinul nr. 1487/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1487/2010 pentru aprobarea Listei naţionale de specialişti din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

 • Ordinul nr. 149/2011, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 149/2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 • Ordinul nr. 1496/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

 • Ordinul nr. 1497/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1497/2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării

 • Ordinul nr. 15/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia

 • Ordinul nr. 15/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv

 • Ordinul nr. 15/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 15/2011 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordinul nr. 15(r1)/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 15/2006 al Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii*)

 • Ordinul nr. 15/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 • Ordinul nr. 15/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 15/2011 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 23/2010 privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit

 • Ordinul nr. 150/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 150/2011 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul Programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap

 • Ordinul nr. 150/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 150/2011 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 150/2011, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 150/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Securitate naţională

 • Ordinul nr. 1507/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1507/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialiştilor din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap

 • Ordinul nr. 1508/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1508/2010 pentru aprobarea Listei naţionale de specialişti din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

 • Ordinul nr. 1517/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1517/2011 pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1518/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1518/2011 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente

 • Ordinul nr. 1519/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1519/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 152/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 152/2011 privind completarea notei din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 152/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 152/2011 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Ordinul nr. 1520/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1520/2011 pentru completarea art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical

 • Ordinul nr. 1529/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1529/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă

 • Ordinul nr. 153/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători

 • Ordinul nr. 1535/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1535/2011 privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 298/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG IV C

 • Ordinul nr. 1537/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialiştilor din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap

 • Ordinul nr. 1538/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1538/2011 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 989/2010

 • Ordinul nr. 154/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 154/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor din cadrul Ministerului de Finanţe al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

 • Ordinul nr. 1540/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

 • Ordinul nr. 1541/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1541/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS

 • Ordinul nr. 1542/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1542/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1545/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1545/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 1545/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1545/2011 pentru aprobarea Normei metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a personalului silvic/agenţilor constatatori

 • Ordinul nr. 1546/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

 • Ordinul nr. 155/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 155/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli

 • Ordinul nr. 1554/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1554/2011 privind desemnarea Laboratorului de Chimia şi Microbiologia Mediului şi Alimentului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti ca laborator naţional de referinţă pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Ordinul nr. 156/2011, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 156/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 156/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 156/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 26/2011 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 156/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

 • Ordinul nr. 156/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 156/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2011

 • Ordinul nr. 157/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

 • Ordinul nr. 157/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile

 • Ordinul nr. 1570/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1570/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1571/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1571/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical

 • Ordinul nr. 1577/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 • Ordinul nr. 158/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 158/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009

 • Ordinul nr. 159/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 159/2011 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de oferte – Runda nr. 74/2011

 • Ordinul nr. 159/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 159/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 • Ordinul nr. 159/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 159/2011 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2011

 • Ordinul nr. 1591/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1591/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 • Ordinul nr. 1594/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1594/2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 16/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 16/2011 privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional

 • Ordinul nr. 16/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ – S.R.L.

 • Ordinul nr. 16/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 16/2011 pentru modificarea Normelor privind cerinţele de informare şi de raportare referitoare la auditul statutar al situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 22/2008

 • Ordinul nr. 16/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur

 • Ordinul nr. 160/2011, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 160/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în sălile de culturism sau de fitness, precum şi a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping

 • Ordinul nr. 160/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 160/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă şi procesate din acestea ca organizaţie interprofesională pe filiera carne de pasăre, ouă

 • Ordinul nr. 160/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1602/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1602/2010 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 161/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 161/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Arad

 • Ordinul nr. 161/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 161/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1612/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1612/2011 privind modificarea şi completarea secţiunii A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1616/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1616/2011 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003

 • Ordinul nr. 162/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 162/2011 privind instituirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a sectorului fructelor şi legumelor

 • Ordinul nr. 162/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 162/2011 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 162/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 162/2011 privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 162/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 162/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Craiova

 • Ordinul nr. 162/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 162/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010

 • Ordinul nr. 163/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 163/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Ordinul nr. 163/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

 • Ordinul nr. 163/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 163/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 • Ordinul nr. 1633/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1633/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordinul nr. 1635/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1635/2011 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 164/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 164/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societăţile financiare bancare şi nebancare

 • Ordinul nr. 1646/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1646/2011 pentru completarea Listei naţionale de specialişti din domeniul medicinei, al psihologiei şi al asistenţei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.508/1.487/2010

 • Ordinul nr. 1647/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1647/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate

 • Ordinul nr. 1649/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

 • Ordinul nr. 165/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 165/2011, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 165/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 • Ordinul nr. 165/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 165/2011 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere

 • Ordinul nr. 165/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 165/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 1650/2011, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1650/2011 privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1654/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1654/2011 pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.810/2010

 • Ordinul nr. 1659/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1659/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I5-2010

 • Ordinul nr. 166/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 166/2011 pentru modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011, pentru unele judeţe