26 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 1251/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1251/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 311/2004 privind stabilirea specificaţiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

 • Ordinul nr. 1252/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1252/2011 pentru modificarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011

 • Ordinul nr. 1252/2011, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Ordinul nr. 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 1255/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1255/2011 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 126/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 126/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1266/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

 • Ordinul nr. 1269/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1269/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii

 • Ordinul nr. 1274/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 • Ordinul nr. 1275/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1276/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1276/2011 pentru aprobarea criteriilor de alocare a fondului de redistribuire pe case de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 1277/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1277/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 1278/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

 • Ordinul nr. 128/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 128/2011 pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 128/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 128/2011 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială

 • Ordinul nr. 1284/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1284/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1285/2011, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Ordinul nr. 1285/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reşedinţa sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

 • Ordinul nr. 129/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 129/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 129/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 129/2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 129/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 129/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 1294/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1294/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 92/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE NML CEE-71/349 – Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă

 • Ordinul nr. 1296/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1296/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1297/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1297/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru societăţile comerciale filiale de furnizare ale Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica – S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1297/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1297/2011 privind constituirea Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă privind agenţii chimici periculoşi

 • Ordinul nr. 1298/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

 • Ordinul nr. 13/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 13/2011 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

 • Ordinul nr. 13/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2011 privind ajustarea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 13/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 13/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Satu Mare

 • Ordinul nr. 13/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

 • Ordinul nr. 13/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 13/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 13/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 13/2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit

 • Ordinul nr. 130/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 130/2011 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

 • Ordinul nr. 130/2011, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

 • Ordinul nr. 13026/2011, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 13026/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Securitate naţională

 • Ordinul nr. 131/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 131/1.069/1.864/2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1312/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1312/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 257/2011 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1313/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale

 • Ordinul nr. 1313/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1313/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 185/153/2002

 • Ordinul nr. 1314/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1314/2011 pentru modificarea anexei XV la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 1318/2011, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

  Ordinul nr. 1318/2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

 • Ordinul nr. 132/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 132/2011 privind activităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sub egida Colegiului European de Poliţie

 • Ordinul nr. 132/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 132/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 • Ordinul nr. 132/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 132/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

 • Ordinul nr. 1325/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1325/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 1326/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1326/2011 pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop ştiinţific a unui număr de exemplare din specii de lilieci

 • Ordinul nr. 1326/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1326/2011 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1327/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1327/2011 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea 20 noiembrie 2011

 • Ordinul nr. 1327/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1327/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Ordinul nr. 1328/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Ordinul nr. 133/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 133/2011 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 133/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 133/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 • Ordinul nr. 1330/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1330/2011 pentru desemnarea Societăţii Comerciale RAD CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1331/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1331/2011 pentru desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 134/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 134/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 • Ordinul nr. 134/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 134/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 • Ordinul nr. 1342/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1342/2011 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 2011

 • Ordinul nr. 1346/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori

 • Ordinul nr. 136/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

 • Ordinul nr. 136/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 136/2011 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare, privind concursul public de oferte – Runda nr. 73/2011

 • Ordinul nr. 1360/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Planuri integrate de dezvoltare urbană al axei prioritare Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1361/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1361/2011 pentru modificarea art. 11 din Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.237/2007

 • Ordinul nr. 1371/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1371/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1376/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1376/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 1378/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1378/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

 • Ordinul nr. 138/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 138/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Autorităţii Feroviare Române

 • Ordinul nr. 1384/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012

 • Ordinul nr. 1389/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1389/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1390/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1390/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie

 • Ordinul nr. 1391/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1391/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea medicină internă

 • Ordinul nr. 1391/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1391/2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1392/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1392/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea nefrologie

 • Ordinul nr. 1393/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară

 • Ordinul nr. 14/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 14/2011 pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009

 • Ordinul nr. 14/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Ordinul nr. 14/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 14/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Iaşi

 • Ordinul nr. 14/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 14/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 14/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 14/2011 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009

 • Ordinul nr. 14/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 14/2011 pentru raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 • Ordinul nr. 14/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 • Ordinul nr. 1403/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1403/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 520/2011 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 • Ordinul nr. 1404/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1404/2011 privind completarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 • Ordinul nr. 1404/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1404/2011 privind încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 1406/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1406/2011 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2.009 (2011) privind situaţia din Libia şi a Rezoluţiei 2.002 (2011) privind situaţia din Somalia

 • Ordinul nr. 141/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 141/2011 pentru aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

 • Ordinul nr. 1416/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1416/2011 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2011

 • Ordinul nr. 1422/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1422/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sis./temului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 1424/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1424/2011 privind aprobarea cantităţilor maxime de produse alimentare de bază care pot fi achiziţionate lunar de către fiecare pensionar în cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari Coşul de solidaritate

 • Ordinul nr. 1426/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1426/2011 privind modificarea secţiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 143/2011, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 143/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Ordinul nr. 1430/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1430/2011 privind desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1431/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1431/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale CERTROM – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1431/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1431/2011 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare

 • Ordinul nr. 1432/2010, Camera Deputaţilor

  Ordinul nr. 1432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României

 • Ordinul nr. 1439/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 • Ordinul nr. 1441/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

 • Ordinul nr. 1448/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1448/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piaţă şi supravegherea medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 145/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 145/2010 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

 • Ordinul nr. 145/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 145/2011 privind completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007

 • Ordinul nr. 1453/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1453/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 1454/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1454/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea geriatrie şi gerontologie

 • Ordinul nr. 146/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice