21 Octombrie, 2019
 • Ordinul nr. 93/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 93/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 93/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 931/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 931/2011 privind modificarea şi completarea secţiunii A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 94/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 94/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare multimodale

 • Ordinul nr. 94/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 94/2011 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

 • Ordinul nr. 94/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 94/2011 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 941/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 941/2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 944/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 944/2011 privind aprobarea tarifelor pentru deservire generală în transportul feroviar public de călători

 • Ordinul nr. 946(r1)/2005, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 • Ordinul nr. 95/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

 • Ordinul nr. 95/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Ordinul nr. 95/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 • Ordinul nr. 95/2011, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 95/2011 pentru aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC

 • Ordinul nr. 95/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 95/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 950/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Ordinul nr. 950/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 950/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 951/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 951/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 952/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 952/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 953/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 953/2011 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export Accesorii special concepute pentru strungul vertical SC 14CNC MSF 2H către firma Hindustan Aeronautics Limited, Sukhoi Engine Division, Koraput, Orissa, 763002 India

 • Ordinul nr. 955/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 955/2011 pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

 • Ordinul nr. 959/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 959/2011 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011

 • Ordinul nr. 96/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 96/2011 pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

 • Ordinul nr. 965/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 965/2011 privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate

 • Ordinul nr. 97/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 97/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind achiziţiile de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, precum şi de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate

 • Ordinul nr. 974/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 974/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim şi maritim-portuar care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW

 • Ordinul nr. 975/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 975/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă

 • Ordinul nr. 976/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 976/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 98/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 98/2011 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

 • Ordinul nr. 980/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire şi executare a garanţiei financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiţii de tip microhidrocentrale

 • Ordinul nr. 980/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Ordinul nr. 982/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 982/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 982/2011 privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1.980 (2011), 1.975 (2011), 1.961 (2010), 1.958 (2010), 1.957 (2010), 1.956 (2010), 1.952 (2010), 1.950 (2010), 1.946 (2010), 1.940 (2010), 1.916 (2010), 1.893 (2009) şi 1.506 (2003)

 • Ordinul nr. 986/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 986/2011 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 987/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 987/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

 • Ordinul nr. 9880/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9880/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 • Ordinul nr. 99/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 99/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale pe Produs Cereale şi Produse Derivate din România – O.I.P.C.P.D.R. ca organizaţie interprofesională pe filiera cereale

 • Ordinul nr. 991/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 991/2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011

 • Ordinul nr. 995/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi şi pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Ordinul nr. 999/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 999/2011 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii şi zone