26 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 61/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 61/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 61/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 61/2011 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV al anului 2010, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 61/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

 • Ordinul nr. 610/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 610/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 610/2011, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 610/2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 • Ordinul nr. 613/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 613/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.293(87) a Comitetului Securităţii Maritime din 21 mai 2010

 • Ordinul nr. 6141/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6141/2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

 • Ordinul nr. 6143/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar

 • Ordinul nr. 615/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 615/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 6179/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6179/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ liceal, profilul resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul agricultură, calificarea profesională tehnician în agroturism din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol Nicolae Cornăţeanu din municipiul Tulcea

 • Ordinul nr. 6180/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6180/2011 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ Virgil Madgearu din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 6181/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6181/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ liceal, profilul tehnic, domeniul fabricarea produselor din lemn, calificarea profesională tehnician în prelucrarea lemnului, respectiv pentru nivelul postliceal, domeniul fabricarea produselor din lemn, calificarea profesională tehnician exploatări forestiere din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Mihail Sadoveanu din localitatea Borca

 • Ordinul nr. 6182/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6182/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ postliceal, domeniul transporturi, calificarea profesională tehnician electromecanic auto din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iaşi

 • Ordinul nr. 6183/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6183/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ liceal, profilul resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul industrie alimentară, calificarea profesională tehnician în industria alimentară, profilul tehnic, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări, calificarea profesională tehnician în construcţii şi lucrări publice din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Ovid Caledoniu din municipiul Tecuci

 • Ordinul nr. 6184/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6184/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sfinţii Martiri Brâncoveni din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 6185/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6185/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Pro Ingenio din localitatea Bragadiru

 • Ordinul nr. 62/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 62/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 62/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 62/2011 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor şi echipamentelor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi modalităţile de colaborare dintre autorităţile desemnate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Ordinul nr. 62/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 62/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 192/2009 privind producerea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordinul nr. 623/2011, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Ordinul nr. 623/2011 privind aprobarea obligaţiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Ordinul nr. 6234/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6234/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Ţara de Sus din municipiul Vatra Dornei

 • Ordinul nr. 6236/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6236/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ postliceal, domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificările profesionale maistru electrician în construcţii, maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Anghel Saligny din municipiul Iaşi

 • Ordinul nr. 624/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 624/2011 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 400/2010

 • Ordinul nr. 625/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 625/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie partea de transport – a axei prioritare 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 6276/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6276/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice

 • Ordinul nr. 6281/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6281/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ postliceal, domeniul industrie alimentară, calificarea profesională tehnician controlul produselor agroalimentare şi domeniul agricultură, calificarea profesională tehnician cadastru funciar – topograf, limba de predare română, forma de învăţământ zi din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară Vasile Adamachi din municipiul Iaşi

 • Ordinul nr. 6296/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6296/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit Castelul Piraţilor din municipiul Piteşti

 • Ordinul nr. 63/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 63/2011 pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 572/2008

 • Ordinul nr. 631/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 631/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia

 • Ordinul nr. 6368/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6368/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa SOS din localitatea Cisnădie

 • Ordinul nr. 637/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 637/2011 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

 • Ordinul nr. 64/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 64/2011 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 6419/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6419/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Sfântul Bartolomeu din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 6422/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6422/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.795/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.527/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia

 • Ordinul nr. 649/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 6551/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6551/2011 privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română

 • Ordinul nr. 6563/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012

 • Ordinul nr. 6564/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 • Ordinul nr. 66/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 66/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 • Ordinul nr. 66/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă şi ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 663/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 663/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Ordinul nr. 668/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 668/2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

 • Ordinul nr. 67/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 67/2011 privind constituirea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 67/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 67/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Ordinul nr. 67/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 67/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 675/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 675/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 680/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 680/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Ordinul nr. 688/2010, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 688/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice

 • Ordinul nr. 69/2011, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 69/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel

 • Ordinul nr. 69/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 69/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 692/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 692/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 697/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Ordinul nr. 698/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 698/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare

 • Ordinul nr. 7/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 • Ordinul nr. 7/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordinul nr. 7/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 7/2011 privind aprobarea regulilor pentru decontarea preliminară în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea

 • Ordinul nr. 7/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 7/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 7/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 7/2011 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice

 • Ordinul nr. 703/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 703/2011 privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a produsului masa deplasabilă şi rotativă tip MRD 3000x4000x2500 către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED RAMACHANDRAPURAM HYDERABAD 502032 A.P. INDIA

 • Ordinul nr. 703/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 703/2011 pentru aprobarea Normei tehnice feroviare Vehicule de cale ferată. Conţinutul documentaţiei tehnice pentru proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanţa, conservarea şi evidenţa vehiculelor

 • Ordinul nr. 704/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 704/2011 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 71/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 71/2011 privind modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

 • Ordinul nr. 71/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 71/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Ordinul nr. 710/2011, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 710/2011 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010

 • Ordinul nr. 715/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 715/2011 pentru aprobarea criteriilor de alocare a fondului de redistribuire pe case de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 719/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 719/2011 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de serviciile publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 720/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 720/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 724/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 724/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 724/2010, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 724/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale

 • Ordinul nr. 724/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare

 • Ordinul nr. 73/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 73/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 73/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008

 • Ordinul nr. 73/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 73/2011 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

 • Ordinul nr. 730/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 730/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

 • Ordinul nr. 736/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 736/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale QUICK LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 74/2011, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 74/2011 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 74/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 74/2011 privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 74/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 74/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 74/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 74/2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje

 • Ordinul nr. 744/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 744/2011 pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport

 • Ordinul nr. 746/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 746/2011 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sis./temului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 749/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 749/2011 privind modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR – HA Hărţi aeronautice, ediţia 2/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 673/2008

 • Ordinul nr. 75/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 75/2011 privind implementarea Sistemului informatic de management electronic al documentelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 75/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 75/2011 privind măsuri pentru aplicarea art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 de stabilire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.096/2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană

 • Ordinul nr. 75/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 75/2011 privind limitele regiunii de control terminal Bucureşti

 • Ordinul nr. 750/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 750/2011 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere – volumul II Proceduri de comunicaţii, ediţia 1/2011

 • Ordinul nr. 752/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 752/2011 privind modificarea secţiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 753/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 753/2011 privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operaţiunii de export a unui strung vertical cu comandă numerică tip SC30-CNC-1S-1MS-3H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. HIGH PRESSURE BOILER PLANT, Tiruchirapalli 620014, din India

 • Ordinul nr. 756/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 756/2011 privind desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de evaluare şi certificare provizorie a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 şi de certificare provizorie a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Ordinul nr. 76/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 76/2011 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare a sumelor rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din drepturile care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, precum şi de reţinere şi gestionare a cheltuielilor legale

 • Ordinul nr. 76/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 76/2011 privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la materiile prime furajere, furajele combinate, furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale şi produsele utilizate pentru nutriţia animalelor

 • Ordinul nr. 760/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 760/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PROFI CREDIT ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 765/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 765/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer

 • Ordinul nr. 768/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 768/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 769/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 769/2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei rutiere

 • Ordinul nr. 77/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 77/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

 • Ordinul nr. 77/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Ordinul nr. 77/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 77/2011 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 772/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Ordinul nr. 78/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 78/2011 privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale