19 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 277/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 277/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 2772/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2772/2011 pentru modificarea poziţiilor nr. 1757, 1763, 1772 şi TOTAL ŢARĂ din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 • Ordinul nr. 2775/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2775/2011 privind aprobarea efectuării celei de a doua tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu Medium Term Notes, printr-o emisiune de obligaţiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA şi maximum 2.000 milioane dolari SUA, cu scadenţa de minimum 5 ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Ordinul nr. 278/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi a Bazei de date aferente reţelei de profile 8×8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km, precum şi a bazelor de date aferente

 • Ordinul nr. 278/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 278/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 • Ordinul nr. 278/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 278/2011 privind modificarea art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical

 • Ordinul nr. 278/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 278/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 2784/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2784/2011 privind decontarea facilităţilor acordate la transportul pe calea ferată beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 2786/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor pentru agrement

 • Ordinul nr. 2787/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2787/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 • Ordinul nr. 279/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică

 • Ordinul nr. 279/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 279/2011 privind publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1970 (2011) privind situaţia din Africa

 • Ordinul nr. 2793/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2793/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară Promovarea schimburilor între comunităţi («people to people») din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 2794/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2794/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 833/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare Dezvoltare economică şi socială şi Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 2795/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 • Ordinul nr. 28/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 28/2011 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007

 • Ordinul nr. 28/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 28/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 28/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 28/2011 privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012

 • Ordinul nr. 28/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 28/2011 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010

 • Ordinul nr. 280/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 280/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 • Ordinul nr. 280/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 280/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort, precum şi pentru alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort

 • Ordinul nr. 281/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 281/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M.) adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.273(85) a Comitetului de Siguranţă Maritimă din 4 decembrie 2008

 • Ordinul nr. 2813/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2813/2011 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Ordinul nr. 2822/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

 • Ordinul nr. 283/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 283/2011 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

 • Ordinul nr. 2834/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2834/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

 • Ordinul nr. 284/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 284/2011 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 • Ordinul nr. 2840/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2840/2010 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari – etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 • Ordinul nr. 2842/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2842/2010 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţi de aviaţie şi, după caz, a rapoartelor de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie

 • Ordinul nr. 2842/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2842/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 2843/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2843/2010 pentru modificarea anexelor nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2844/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2844/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 701/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 2851/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020

 • Ordinul nr. 2853/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2853/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 • Ordinul nr. 2857/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2857/2010 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

 • Ordinul nr. 2858/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2858/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 286/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 286/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 286/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 286/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 2865/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2865/2011 privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 2875/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale

 • Ordinul nr. 2875/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2875/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 2877/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2877/2010 pentru aprobarea versiunii a III-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 2890/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2890/2011 pentru modificarea poziţiilor nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 şi Total ţară din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 • Ordinul nr. 2893/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2893/2010 pentru modificarea anexelor nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 29/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 29/2011 pentru completarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricaţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009

 • Ordinul nr. 29/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

 • Ordinul nr. 29/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 29/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 29/2011 privind prohibiţia pescuitului în anul 2011

 • Ordinul nr. 29/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 29/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 29/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 29/2011 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 29/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 29/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

 • Ordinul nr. 2902/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2902/2010 pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

 • Ordinul nr. 291/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 2914/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2914/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea, detaşarea şi transferul personalului de probaţiune

 • Ordinul nr. 2922/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2922/2010 privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

 • Ordinul nr. 2923/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2923/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995

 • Ordinul nr. 2924/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2924/2010 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005

 • Ordinul nr. 2926/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2926/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1.c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate din axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 • Ordinul nr. 2934/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2934/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

 • Ordinul nr. 2965/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 2965/2011 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004

 • Ordinul nr. 2974/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2974/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 833/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare Dezvoltare economică şi socială şi Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 2975/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2975/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritară Promovarea schimburilor între comunităţi («people to people») din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia

 • Ordinul nr. 298/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

 • Ordinul nr. 2985/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011

 • Ordinul nr. 2987/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

 • Ordinul nr. 3/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2010 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 3/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 3/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

 • Ordinul nr. 30/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION – S.R.L.

 • Ordinul nr. 30/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 30/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 30/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 30/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare

 • Ordinul nr. 301/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 301/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general şi din Registrul special al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING CREDIT IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 301/2011, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale

 • Ordinul nr. 3014/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3014/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012

 • Ordinul nr. 3015/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 3015/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

 • Ordinul nr. 302/2011, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 3022/2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 3022/2011 privind completarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011

 • Ordinul nr. 3030/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 3030/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Ordinul nr. 3031/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 3031/2011 privind desemnarea Societăţii Comerciale SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 31/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 31/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011

 • Ordinul nr. 31/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 31/2011 pentru modificarea anexei la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011

 • Ordinul nr. 31/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 31/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă

 • Ordinul nr. 31/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 31/2011 privind stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 312/2011, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 312/2011 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale

 • Ordinul nr. 313/2011, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 3138/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3138/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi ale formularului Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun

 • Ordinul nr. 3139/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3139/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, a modelului şi conţinutului formularului Autorizaţie de operator economic comerciant de tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat

 • Ordinul nr. 315/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate

 • Ordinul nr. 3151/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3151/2011 privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ şi a gradului didactic II

 • Ordinul nr. 3154/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3154/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Ordinul nr. 316/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 316/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu Constanţa

 • Ordinul nr. 3162/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

 • Ordinul nr. 3184/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 3184/2011 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011

 • Ordinul nr. 3193/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3193/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport şi Certificat, precum şi a procedurii de eliberare a acestora

 • Ordinul nr. 3194/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3194/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume

 • Ordinul nr. 32/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 32/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Ordinul nr. 32/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 32/2011 pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

 • Ordinul nr. 32/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 32/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică

 • Ordinul nr. 322/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 322/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.190(60) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 26 martie 2010