26 Iunie, 2019
 • Ordinul nr. 1/2011, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1/2011 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 1/2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 1/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 • Ordinul nr. 1/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 1/2011 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2004 pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei prioritare de energie electrică

 • Ordinul nr. 1/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

 • Ordinul nr. 1/2011, Fondul de Garantare a Depozitelor

  Ordinul nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordinul nr. 10/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entităţilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2010

 • Ordinul nr. 10/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 10/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 10/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 10/2011 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

 • Ordinul nr. 10/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 10/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative

 • Ordinul nr. 10/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 10/2011 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

 • Ordinul nr. 10/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 10/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 100/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

 • Ordinul nr. 1000/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1000/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie

 • Ordinul nr. 1000/2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1000/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

 • Ordinul nr. 1003/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1003/2011 privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003 şi de a semna un act adiţional în acest sens

 • Ordinul nr. 1004/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Ordinul nr. 1005/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1005/2011 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1007/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1007/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006

 • Ordinul nr. 101/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 101/2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.767/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

 • Ordinul nr. 101/2011, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 101/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Ordinul nr. 101/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 101/2011 pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 • Ordinul nr. 1010/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1010/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 1011/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1011/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1011/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1011/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 • Ordinul nr. 1012/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1012/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1014/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1014/2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat

 • Ordinul nr. 10161/2011, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 10161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 1019/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1019/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorităţii Feroviare Române, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 102/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 102/2011 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale WDP Development Ro – S.R.L. pentru locaţia din comuna Oarja, judeţul Argeş

 • Ordinul nr. 102/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 102/2011 privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 10201/2011, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 10201/2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

 • Ordinul nr. 1021/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1021/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Ordinul nr. 10216/2011, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 10216/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Securitate naţională

 • Ordinul nr. 1022/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1022/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Ordinul nr. 1029/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1029/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 103/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 103/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului George Enescu Bacău

 • Ordinul nr. 103/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 103/2011 privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1030/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1030/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 1031/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1031/2011 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Ordinul nr. 10316/2011, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 10316/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 10317/2011, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 10317/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

 • Ordinul nr. 1032/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1032/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 1032/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente

 • Ordinul nr. 1033/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

 • Ordinul nr. 10336/2011, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 10336/2011 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 104/2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 104/2011 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Internaţional Baia Mare

 • Ordinul nr. 104/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 104/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1042/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1042/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Ordinul nr. 1043/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1043/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Ordinul din 19.09.2011, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie din 19.09.2011

 • Ordinul nr. 1047/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical

 • Ordinul nr. 1048/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1048/2011 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 916/2011

 • Ordinul nr. 105/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 105/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului

 • Ordinul nr. 105/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 105/2011 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1051/2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Ordinul nr. 1052/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1052/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CONTINENTAL LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1057/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină

 • Ordinul nr. 106/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 106/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

 • Ordinul nr. 1062/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1062/2011 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

 • Ordinul nr. 1062/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1062/2011 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

 • Ordinul nr. 1064/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1064/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte unităţi sanitare

 • Ordinul nr. 1069/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1069/2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 107/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 107/2011 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TRAKIA CREDIT IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 107/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 107/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)

 • Ordinul nr. 107101/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 107101/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Securitate naţională

 • Ordinul nr. 1073/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1073/2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 1077/2011, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Ordinul nr. 1077/2011 privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor

 • Ordinul nr. 108/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 108/2011 pentru modificarea şi completarea anexei Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 1080/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1080/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 1081/2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 • Ordinul nr. 1083/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de muncă salariaţilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de muncă păstrau şi completau, respectiv certificau legalitatea înregistrărilor efectuate în carnetele de muncă

 • Ordinul nr. 109/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 109/2011 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2011, seria I de admitere

 • Ordinul nr. 1092/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1092/2011 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate

 • Ordinul nr. 1097/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1097/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice

 • Ordinul nr. 11/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010

 • Ordinul nr. 11/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 11/2011 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007

 • Ordinul nr. 11/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 11/2011 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 11/2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 11/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind situaţia contractelor încheiate şi/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 • Ordinul nr. 11/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicaţiei informatice privind transmiterea în format electronic a informaţiilor conform art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

 • Ordinul nr. 11/2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 11/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010

 • Ordinul nr. 11/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 11/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Ordinul nr. 110/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 110/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2011, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 110/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 110/2011 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 110/2011, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 110/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 28/17/2011 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 110/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 110/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.54/2010 privind organizarea şi atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine

 • Ordinul nr. 1100/2011, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1100/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 257/2011 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1100/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1100/2011 privind aprobarea listelor arbitrilor şi mediatorilor desemnaţi pentru soluţionarea conflictelor de interese în anul 2011

 • Ordinul nr. 1106/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap

 • Ordinul nr. 1106/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1106/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 111/2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 111/2011 privind recunoaşterea Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole – O.N.I.V. ca organizaţie interprofesională pe filiera struguri, vin, produse pe bază de vin

 • Ordinul nr. 111/2011, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 111/2011 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică naţională – Securitate naţională

 • Ordinul nr. 111/2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 111/2011 pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării

 • Ordinul nr. 111/2011, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 111/2011 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 1110/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 • Ordinul nr. 1110/2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1110/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de servicii prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU), în calitate de autoritate de management pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

 • Ordinul nr. 1111/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1111/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1112/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1112/2010 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice

 • Ordinul nr. 1113/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1113/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 384/413/2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare