22 Iulie, 2019
 • Hotărârea nr. 1399/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 14/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

 • Hotărârea nr. 14/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2011 cu privire la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială: viitorul politicii de coeziune – COM (2010) 642 final

 • Hotărârea nr. 14/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 10/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

 • Hotărârea nr. 14/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2011 privind completarea structurii şi componenţei Guvernului

 • Hotărârea nr. 14/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali

 • Hotărârea nr. 140/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2011 privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş, judeţul Maramureş, a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1400/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2010 pentru aprobarea regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 1401/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 1402/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2010 pentru modificarea anexei nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1403/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Adunaţi şi Râfov, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1404/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1404/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale pentru o unitate sanitară cu paturi din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1405/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 141/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2011 pentru aprobarea unor măsuri speciale ca urmare a stării de criză/urgenţă umanitară din Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă

 • Hotărârea nr. 142/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 143/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Horia, judeţul Tulcea, din data de 3 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 144/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 145/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 146/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010

 • Hotărârea nr. 147/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2011 pentru aprobarea Convenţiei administrative dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind modalităţi practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, semnată la Sofia la 23 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 148/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 149/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 15/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială – COM (2010) 748 final

 • Hotărârea nr. 15/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

 • Hotărârea nr. 15/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2011 privind constatarea lipsei de efecte a rectificării Hotărârii Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 15/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 15/2011 privind prelungirea termenului de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 15/2011, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

 • Hotărârea nr. 15/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2011 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 150/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Hotărârea nr. 151/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2011-2013

 • Hotărârea nr. 152/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2011 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 153/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 154/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 155/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate

 • Hotărârea nr. 1553(r1)/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

 • Hotărârea nr. 156/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 157/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Găeşti

 • Hotărârea nr. 158/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 16/2011, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 16/2011 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 16/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2011 privind respectarea principiilor de subsidiaritate şi proporţionalitate în cazul propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole şi forestiere şi de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului – COM (2011) 1 final

 • Hotărârea nr. 16/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, în sate lineare şi puncte negre

 • Hotărârea nr. 16/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2011 pentru numirea Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 16/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 16/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 160/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 9,7956 ha, proprietate publică a comunei Mărişel, judeţul Cluj, în vederea realizării obiectivului Bază sportivă şi turistică Copcea-Fântânele

 • Hotărârea nr. 161/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2011 privind aprobarea sumei necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 162/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 163/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2011 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – U.M. 0756 Ploieşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 164/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 165/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 165/2011, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 165/2011 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0)

 • Hotărârea nr. 166/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române — TAROM — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 167/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 167/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 167/2010 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici (NI-FIN-06-V/0)

 • Hotărârea nr. 168/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 168/2010 privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-III/0)

 • Hotărârea nr. 168/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 169/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 169/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 169/2010 pentru modificarea Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-I/0)

 • Hotărârea nr. 17/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reamenajare, retehnologizare şi extindere arie de vaccin gripal la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino Bucureşti

 • Hotărârea nr. 17/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor tehnice aplicabile transferurilor de credit şi debitelor directe în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 – COM (2010) 775 final

 • Hotărârea nr. 17/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit

 • Hotărârea nr. 17/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2011 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 17/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 17/2011 privind aprobarea Normei nr. 10/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 170/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 171/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Feroviare de Turism S.F.T. – C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 172/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 173/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 174/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 175/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 176/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 176/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 176/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societăţilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

 • Hotărârea nr. 176/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 176/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 177/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Constanţa km 0+000-21+861, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 178/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 179/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2011 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 18/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2011 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 18/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad a unui imobil situat în oraşul Sântana, judeţul Arad, trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 18/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 18/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2011 privind numirea unui membru, cu funcţia de vicepreşedinte, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 18/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 18/2011 privind desemnarea preşedintelui Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Hotărârea nr. 180/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea obiectivului de investiţii Reamplasare spaţii speciale de depozitare

 • Hotărârea nr. 181/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2011 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale

 • Hotărârea nr. 182/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2011 pentru transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, pentru Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 183/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2011 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor instituţii publice şi a unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 184/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2011 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 185/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

 • Hotărârea nr. 186/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 187/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 187/2010 pentru aprobarea Procedurilor privind programarea şi desfăşurarea inspecţiilor de calitate a activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 187/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Bucegi

 • Hotărârea nr. 188/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 188/2010 privind adoptarea procedurilor Departamentului de servicii pentru membri

 • Hotărârea nr. 188/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Georgescu Eugen

 • Hotărârea nr. 189/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Giugea Nicolae

 • Hotărârea nr. 19/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2011 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 19/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2011 privind numirea unui senator şi a unui deputat în calitatea de membru al Comisiei pentru evaluarea activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 19/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2011 privind validarea a două mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 19/2011, Biroul permanent al Senatului

  Hotărârea nr. 19/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada vacanţei funcţiei de preşedinte al Senatului

 • Hotărârea nr. 190/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Enciu Niculae

 • Hotărârea nr. 191/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Muşat Emil

 • Hotărârea nr. 192/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural