• Hotărârea nr. 797/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975

 • Hotărârea nr. 798/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 799/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 8/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 8/2011 privind aprobarea Normei nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 8/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 8/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

 • Hotărârea nr. 8/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2011 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 8/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490/2010 privind constituţionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) şi art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 şi nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2011, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali

 • Hotărârea nr. 80/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

 • Hotărârea nr. 800/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2011 privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

 • Hotărârea nr. 801/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 802/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 803/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 • Hotărârea nr. 804/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2011 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 ianuarie 2011, la Bucureşti la 9 martie 2011 şi la Galaţi la 11 martie 2011, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 805/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.234/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183

 • Hotărârea nr. 806/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi

 • Hotărârea nr. 807/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2011 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Victoria, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 808/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2011 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Argeş

 • Hotărârea nr. 809/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2/1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 • Hotărârea nr. 81/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 810/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2011 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 811/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2011 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 812/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru modificarea altor acte normative

 • Hotărârea nr. 813/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 814/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2011 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 815/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe şi al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finanţarea unor cheltuieli privind înfiinţarea unui serviciu de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică şi poştă electronică, prin care să fie oferite informaţii şi consiliere lucrătorilor români din Spania şi celor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din Spania

 • Hotărârea nr. 816/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 817/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2011 pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 • Hotărârea nr. 818/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2011 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor are rolul de autoritate de implementare

 • Hotărârea nr. 819/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Sală de sport multifuncţională – Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu din cadrul Programului Săli de sport, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 82/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2011 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Apold, judeţul Mureş, din data de 13 martie 2011

 • Hotărârea nr. 820/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activităţii persoanelor fizice, persoanelor juridice şi organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăşoară în România activităţi cu caracter umanitar, medical şi social

 • Hotărârea nr. 821/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2011 privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş

 • Hotărârea nr. 822/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2011 pentru majorarea numărului de posturi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 823/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Hotărârea nr. 824/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2011 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2011 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 825/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 826/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2011 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011

 • Hotărârea nr. 827/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2011 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 828/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 829/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 829/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 829/2011 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 83/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2011 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 830/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spaţii de învăţământ şi spaţii administrative pentru Rectorat la Universitatea din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 830/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 830/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 • Hotărârea nr. 831/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 831/2011 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 831/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF Arad-Bucureşti, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 832/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 832/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 832/2011 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 833/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Albota, Mozăceni şi Valea Mare-Pravăţ, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 834/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 835/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea stabilirii unor măsuri organizatorice pentru îndeplinirea de către România a obligaţiei de raportare către Comisia Europeană, prevăzută la art. 17 alin. (1) din Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

 • Hotărârea nr. 837/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2011 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 838/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii, Resurselor Naturale şi Mediului din Republica Cipru privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Nicosia la 22 noiembrie 2010

 • Hotărârea nr. 839/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Comalex – S.A. Alexandria, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 84/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum naţional, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 840/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2011 pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Amenajare Judecătorie Vatra Dornei, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 841/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2011 privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE naţional 2006

 • Hotărârea nr. 843/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2011 privind modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 844/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2011 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 • Hotărârea nr. 845/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian-Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 846/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 847/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

 • Hotărârea nr. 848/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

 • Hotărârea nr. 849/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2011 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 85/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 850/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale INAR – S.A. Braşov, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 851/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Orlatex – S.A. Orlat, judeţul Sibiu, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 852/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor lor de familie

 • Hotărârea nr. 853/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 854/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2011 pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 855/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 856/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 857/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

 • Hotărârea nr. 858/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

 • Hotărârea nr. 859/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 9,9190 ha, proprietate publică a comunei Voineasa, în vederea realizării obiectivului Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa, judeţul Vâlcea Construirea pârtiei de schi Mioarele – tronson A

 • Hotărârea nr. 86/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea

 • Hotărârea nr. 860/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2011 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul primei sesiuni a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Iaşi la 11 mai 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 861/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 862/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2011 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM – S.A. prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 20% din capitalul social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea acesteia

 • Hotărârea nr. 863/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2011 pentru modificarea pct. IX din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012

 • Hotărârea nr. 864/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010

 • Hotărârea nr. 865/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 866/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2011 privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 867/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2011 privind achiziţionarea şi donarea unui teren situat în Republica Italiană

 • Hotărârea nr. 868/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Hotărârea nr. 869/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către doamna Coste Marina Adelina

 • Hotărârea nr. 87/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 870/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2011 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Ministerul Culturii din Republica Moldova, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 871/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2011 privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara şi reorganizarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

 • Hotărârea nr. 872/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2011 privind preluarea imobilului – teren şi construcţie -Cazino Constanţa, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 872/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2011 privind aprobarea participării României la Parteneriatul pentru muniţii al Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare şi a plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al acestui parteneriat

 • Hotărârea nr. 873/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 4.325 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 874/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Alexandria, situate pe raza localităţilor Alexandria, Nanov, Buzescu, Mavrodin şi Nenciuleşti din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 875/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Hotărârea nr. 876/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2011 privind desemnarea autorităţii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

 • Hotărârea nr. 877/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2011 pentru modificarea anexei nr. 54 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 878/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2011 pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 879/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 14 Vârfuri, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C.