12 Noiembrie, 2019
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE – CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 122/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei Delta Dunării

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 128/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2010, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia