• Ordinul nr. 19/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 19/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora

 • Ordinul nr. 19/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

 • Ordinul nr. 19/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 19/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008

 • Ordinul nr. 19/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 • Ordinul nr. 19/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 19/2010 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 190/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 190/2010 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2010, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 1900/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1900/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1901/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1901/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

 • Ordinul nr. 1907/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete

 • Ordinul nr. 1908/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1908/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010

 • Ordinul nr. 191/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 191/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 192/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 192/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1920/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1920/2010 pentru abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010

 • Ordinul nr. 1927/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1927/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti

 • Ordinul nr. 1928/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1928/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2010

 • Ordinul nr. 193/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 193/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Sere şi Pepiniere – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1930/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1930/2010 pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

 • Ordinul nr. 1931/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1931/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare

 • Ordinul nr. 1931/2010, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1931/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora

 • Ordinul nr. 1932/2009, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici

 • Ordinul nr. 1933/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1933/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Ordinul nr. 1935/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1935/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 1936/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1936/2010 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009

 • Ordinul nr. 1937/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1937/2010 pentru aprobarea modelului-cadru al Convenţiei privind plata dobânzii subvenţionate aferente creditelor bancare cu garanţie guvernamentală pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

 • Ordinul nr. 194/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 194/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Vagoane C.F.R. IRV – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1942/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1942/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.558/C/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 • Ordinul nr. 1947/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1947/2010 privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări

 • Ordinul nr. 1948/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

 • Ordinul nr. 195/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 195/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1952/2010, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1952/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici

 • Ordinul nr. 1953/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1953/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1954/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1954/2010 privind desemnarea Societăţii Comerciale Societatea de Certificare ICECON CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 196/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 196/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Tipografia Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1966/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1966/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 • Ordinul nr. 197/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 197/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă C.F.R. Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R.-Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 197/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 197/2010 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2010, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordinul nr. 1972/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1972/2010 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului Bazine de înot realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Ordinul nr. 19749/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 19749/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 1975/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice

 • Ordinul nr. 1977/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1977/2010 privind aprobarea schimbării sediului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Ordinul nr. 198/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 198/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1987/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1987/2010 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007

 • Ordinul nr. 199/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 199/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Vânzare Legitimaţii de Călătorie VOIAJ C.F.R. – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 199/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 199/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 199/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 199/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare

 • Ordinul nr. 1990/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1990/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Ordinul nr. 1996/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1996/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007

 • Ordinul nr. 1998/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

 • Ordinul nr. 2/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 2/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2010 privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010

 • Ordinul nr. 2/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate

 • Ordinul nr. 2/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 2/2010 pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009

 • Ordinul nr. 20/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 20/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 486/2007

 • Ordinul nr. 20/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv

 • Ordinul nr. 20/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România

 • Ordinul nr. 20/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 20/2010 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor şi în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

 • Ordinul nr. 20/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 20/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 200/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 200/2010 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 • Ordinul nr. 200/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 200/2010 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

 • Ordinul nr. 2003/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2003/2010 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 2007/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010

 • Ordinul nr. 2010/2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2010/2010 pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I

 • Ordinul nr. 2011/2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2011/2010 pentru acreditarea Muzeului Brăilei

 • Ordinul nr. 202/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 202/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

 • Ordinul nr. 202/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 202/2010 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordinul nr. 2023/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2023/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică al axei prioritare Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2026/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2026/2010 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004

 • Ordinul nr. 2027/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2027/2010 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010

 • Ordinul nr. 203/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 203/2010 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu de intervenţie

 • Ordinul nr. 203/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 203/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 1.322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi procedura de desfăşurare a examenelor de atribuire a calităţii de expert tehnic judiciar şi de testare a specialiştilor

 • Ordinul nr. 203/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 203/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 203/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 203/2010 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 2039/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2039/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 • Ordinul nr. 2042/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2042/2010 pentru modificarea art. 9 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul axei prioritare Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2042/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2042/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010

 • Ordinul nr. 2043/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2043/2010 pentru modificarea art. 12 lit. h) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2044/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 2044/2010 pentru modificarea art. 11 pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2053/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2053/2010 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri

 • Ordinul nr. 2055/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 2055/2010 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 8 octombrie 2010 şi 2 noiembrie 2010, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat şi interguvernamental în perioada 1949-1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002

 • Ordinul nr. 2057/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2057/2010 privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

 • Ordinul nr. 2059/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2059/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul programului Prima casă

 • Ordinul nr. 2060/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2060/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, în numele şi în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 • Ordinul nr. 2068/2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2068/2010 privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate Theodor Aman pentru domeniul artelor plastice

 • Ordinul nr. 2069/2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2069/2010 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate Theodor Aman pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

 • Ordinul nr. 2069/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 2069/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

 • Ordinul nr. 207/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 207/2010 privind aprobarea diferenţei la cifra anuală de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2010, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 2070/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2070/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Ordinul nr. 2086/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 2086/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

 • Ordinul nr. 2089/2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Ordinul nr. 2089/2010 pentru aprobarea Condiţiilor, criteriilor şi procedurii de aplicare a prevederilor pct. VII lit. B din anexa nr. II/4.7 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Ordinul nr. 209/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 209/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale

 • Ordinul nr. 21/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 21/2010 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006

 • Ordinul nr. 21/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 21/2010 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

 • Ordinul nr. 21/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 21/2010 pentru aprobarea Normelor privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 21/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 21/2010 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 21/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 21/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 210/2010, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 210/2010 privind completarea anexei la Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 526/2007 privind dobândirea calităţii de formator în domeniul responsabililor cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor – RSVTI

 • Ordinul nr. 2101/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 2104/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata şi distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

 • Ordinul nr. 211/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

 • Ordinul nr. 2112/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de emitere, în format electronic, a Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi a Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social