22 Iulie, 2019
 • Ordinul nr. 141/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 141/2010 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii Comerciale Ploieşti Industrial Parc – S.A.

 • Ordinul nr. 141/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 141/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010

 • Ordinul nr. 1410/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 • Ordinul nr. 1418/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate

 • Ordinul nr. 142/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 142/2010 pentru modificarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

 • Ordinul nr. 142/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 142/2010 privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil

 • Ordinul nr. 142/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 142/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1422/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1422/2010 privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013, semnat la Bucureşti la 12 august 2010

 • Ordinul nr. 1423/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1423/2010 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică

 • Ordinul nr. 1429/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1429/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 143/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 143/2010 privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

 • Ordinul nr. 143/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 143/2010 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007 pentru aprobarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Ordinul nr. 143/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 143/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 143/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 143/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 143/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Ordinul nr. 1430/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1430/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1432/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1432/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1433/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1433/2010 pentru modificarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010

 • Ordinul nr. 144/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 144/2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 144/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 144/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Vânzare Legitimaţii de Călătorie VOIAJ C.F.R. – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 144/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 144/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 1445/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1445/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 1446/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1446/2010 privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 400/2006 pentru aprobarea termenilor care trebuie folosiţi în redactarea prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1447/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1447/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 1449/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1449/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.962/2008

 • Ordinul nr. 145/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 145/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Vagoane C.F.R. IRV – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 145/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 145/2010 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Ordinul nr. 1450/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1450/2010 privind modificarea anexelor nr. I-III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1450/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1450/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 • Ordinul nr. 1451/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1451/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.03.14/j

 • Ordinul nr. 146/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 146/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Sere şi Pepiniere – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 146/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 146/2010 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010

 • Ordinul nr. 1466/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

 • Ordinul nr. 1468/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare

 • Ordinul nr. 147/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România

 • Ordinul nr. 1475/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1475/2010 pentru aprobarea unor instrucţiuni privind declararea şi plata contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj prevăzute la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 1477/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1477/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 • Ordinul nr. 149/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

 • Ordinul nr. 1490/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1490/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 1490/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1490/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1491/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1491/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG

 • Ordinul nr. 1491/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1491/2010 privind modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1492/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1492/2010 privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

 • Ordinul nr. 1492/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1492/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

 • Ordinul nr. 1493/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1493/2010 privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 1494/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1494/2010 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 1497/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1497/2010 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 241/2010 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1498/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1498/2010 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 15/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/17/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 15/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 15/2010 privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

 • Ordinul nr. 15/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 15/2010 pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel naţional privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă

 • Ordinul nr. 15/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 15/2010 pentru modificarea şi completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 15/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 15/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor de măsurare a energiei electrice în Sistemul energetic naţional, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2007

 • Ordinul nr. 15/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 15/2010 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 150/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre

 • Ordinul nr. 150/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 150/2010 pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

 • Ordinul nr. 1506/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1506/2010 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale

 • Ordinul nr. 151/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 151/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti

 • Ordinul nr. 1510/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1510/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 110 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 152/2010, Guvernul României

  Ordinul nr. 152/2010 privind aprobarea taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor

 • Ordinul nr. 152/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 152/2010 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

 • Ordinul nr. 152/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 152/2010 pentru stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă

 • Ordinul nr. 152/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 152/2010 privind lista persoanelor desemnate arbitri sau, după caz, mediatori pentru soluţionarea conflictelor de interese în anul 2010

 • Ordinul nr. 1524/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 • Ordinul nr. 1524/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1524/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1526/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1526/2010 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

 • Ordinul nr. 1527/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1527/2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane în perioada 2008-2010

 • Ordinul nr. 1528/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 • Ordinul nr. 153/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 153/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

 • Ordinul nr. 153/2010, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

  Ordinul nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării

 • Ordinul nr. 1532/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1532/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 1533/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1533/2010 privind revocarea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad

 • Ordinul nr. 1533/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1533/2010 pentru suspendarea aplicabilităţii prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 904/2010

 • Ordinul nr. 1534/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1534/2010 privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad

 • Ordinul nr. 154/2010, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

  Ordinul nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

 • Ordinul nr. 154/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 154/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă C.F.R. Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R.-Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1545/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1545/2010 pentru recunoaşterea Societăţii Comerciale Eurotraining Solution – S.R.L. ca entitate competentă în vederea organizării cursului privind managementul riscurilor tehnologice, securităţii şi calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale

 • Ordinul nr. 1548/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1548/2010 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1548/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1548/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012

 • Ordinul nr. 155/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere

 • Ordinul nr. 155/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 155/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 156/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 156/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 1564/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice

 • Ordinul nr. 157/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 157/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Tipografia Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 157/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 157/2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1585/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1585/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 1587/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1587/2010 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008

 • Ordinul nr. 1588/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1588/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 1589/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1589/2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 16/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

 • Ordinul nr. 16/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Ordinul nr. 16/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2010 privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011

 • Ordinul nr. 16/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 16/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/15/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă

 • Ordinul nr. 160/2010, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 160/2010 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 498/2009 privind aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei consumatorilor

 • Ordinul nr. 1601/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1601/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 111 Calitate în serviciile de ocupare pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 161/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 161/2010 pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 259/2004

 • Ordinul nr. 161/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 161/2010 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 162/2010, Biroul Român de Metrologie Legală

  Ordinul nr. 162/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2010

 • Ordinul nr. 162/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 162/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 131/2010 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89 Programe postdoctorale

 • Ordinul nr. 16261/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 16261/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor