• Ordinul nr. 125/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 125/2010 privind modificarea şi completarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007

 • Ordinul nr. 1251/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1251/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie

 • Ordinul nr. 1256/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1256/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1257/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1257/2009 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.755/2001 privind aprobarea modelului şi conţinutului carnetelor de marinar, certificatelor de competenţă pentru personalul navigant maritim şi maritim-portuar şi documentelor de atestare pentru personalul navigant fluvial

 • Ordinul nr. 1258/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1258/2010 privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 126/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 126/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

 • Ordinul nr. 126/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 126/2010 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură

 • Ordinul nr. 12641/2010, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 12641/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1265/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1265/2010 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 241/2010 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1266/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1266/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1268/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1268/2009 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile, ediţia 01/2007

 • Ordinul nr. 127/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 127/2010 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1273/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1273/2009 pentru modificarea pct. 1 şi 7 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române şi a pct. 1 şi 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată

 • Ordinul nr. 1275/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1275/2009 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

 • Ordinul nr. 1275/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1275/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 • Ordinul nr. 1277/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1277/2010 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 1279/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1279/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Ordinul nr. 128/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 128/2010 privind resubordonarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială General doctor aviator Victor Anastasiu

 • Ordinul nr. 1282/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1282/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie

 • Ordinul nr. 1283/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1283/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică

 • Ordinul nr. 1284/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1284/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie

 • Ordinul nr. 1284/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 • Ordinul nr. 1288/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1288/2010 privind stabilirea specialităţilor deficitare în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice pentru care se organizează rezidenţiat pe post în sesiunea 21 noiembrie 2010

 • Ordinul nr. 129/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 129/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 129/2010 privind construirea de locuinţe proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1290/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1290/2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010

 • Ordinul nr. 1292/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1292/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 Acces şi participare la formare profesională continuă pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1294/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1294/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, şi a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

 • Ordinul nr. 1294/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1294/2010 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013

 • Ordinul nr. 1294/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1294/2010 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea şi aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie

 • Ordinul nr. 1296/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • Ordinul nr. 1297/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1297/2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1297/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1297/2010 privind modul şi condiţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, după caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicală, a materialelor de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Ordinul nr. 1298/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

 • Ordinul nr. 13/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2010 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială Depomureş – S.A. Târgu Mureş

 • Ordinul nr. 13/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 13/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

 • Ordinul nr. 13/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 13/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 13/2010 pentru modificarea anexei III la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 13/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 13/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 13/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 13/2010 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2010 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 13/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 13/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 13/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 13/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România

 • Ordinul nr. 130/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 130/2010 privind condiţiile pentru declararea exploataţiilor de ovine şi caprine oficial libere de scrapie

 • Ordinul nr. 130/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 130/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 130/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 130/2010 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare, privind concursul public de oferte – Runda nr. 72/2010

 • Ordinul nr. 1300/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1300/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 131/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 131/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

 • Ordinul nr. 131/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală

 • Ordinul nr. 131/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 131/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă

 • Ordinul nr. 131/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 131/2010 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89 Programe postdoctorale

 • Ordinul nr. 132/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 132/2009 pentru aprobarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă

 • Ordinul nr. 132/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014

 • Ordinul nr. 1322/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1322/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie

 • Ordinul nr. 1323/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1323/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie

 • Ordinul nr. 1324/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1324/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea endocrinologie

 • Ordinul nr. 1331/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1331/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 şi 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 1334/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

 • Ordinul nr. 1335/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1335/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 109 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1338/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1338/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 Accesul IMM la finanţare, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 134/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 134/2010 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 317/2009 privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date şi utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 134/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 134/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 • Ordinul nr. 134/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 134/2010 pentru aprobarea Normelor privind fabricarea, transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul oficial al temperaturii alimentelor congelate rapid, destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1342/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1342/2010 privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii

 • Ordinul nr. 1343/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1343/2010 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 • Ordinul nr. 1345/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1345/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 1348/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1348/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordinul nr. 135/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 135/2010 privind monitorizarea sistemelor de creştere a găinilor ouătoare pentru producţia de ouă de consum, în conformitate cu legislaţia europeană specifică

 • Ordinul nr. 135/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 135/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Varşovia la 27 mai 2010

 • Ordinul nr. 135/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 • Ordinul nr. 135/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 135/2010 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2010

 • Ordinul nr. 136/2010, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 136/2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurenţei, elaborate în baza Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 136/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 136/2010 privind mişcarea suinelor vii pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor norme sanitare veterinare

 • Ordinul nr. 1363/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1363/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 • Ordinul nr. 1365/2010, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 1365/2010 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 1370/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1370/2010 pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie – partea de distribuţie

 • Ordinul nr. 1372/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1372/2010 pentru completarea Reglementării tehnice Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.712/2006

 • Ordinul nr. 1372/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

 • Ordinul nr. 1377/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1377/2010 pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 • Ordinul nr. 1378/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1378/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004

 • Ordinul nr. 138/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 138/2010 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008

 • Ordinul nr. 138/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

 • Ordinul nr. 138/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 138/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 1382/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1382/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 1384/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

 • Ordinul nr. 1389/2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1389/2009 privind aprobarea ghidurilor solicitantului şi a condiţiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 139/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 139/2010 privind controlul nematozilor cu chişti ai cartofului

 • Ordinul nr. 139/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 139/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor şi taxelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în vederea desfăşurării operaţiunilor petroliere

 • Ordinul nr. 139/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 139/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 1390/2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1390/2009 privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1398/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1398/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 14/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei

 • Ordinul nr. 14/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 14/2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

 • Ordinul nr. 14/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 14/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009

 • Ordinul nr. 14/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 14/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007

 • Ordinul nr. 14/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 14/2010 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010

 • Ordinul nr. 14/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 14/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 140/2010, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 140/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 140/2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar

 • Ordinul nr. 1404/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1404/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special), PT R2-2010 Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară, PT R3-2010 Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea, PT R8-2010 Scări şi trotuare rulante

 • Ordinul nr. 1408/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă