• Ordinul nr. 1117/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1117/2010 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2010

 • Ordinul nr. 1119/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1119/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active

 • Ordinul nr. 112/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 112/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 112/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 112/2010 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 112/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 112/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 112/2010 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

 • Ordinul nr. 1124/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1124/2010 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 1.609/2007 pentru aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile de promovare a exportului privind participarea la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe

 • Ordinul nr. 1128/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1128/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 113/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 113/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010

 • Ordinul nr. 1130/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1130/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 987/619/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la 31 martie 2010

 • Ordinul nr. 1132/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1132/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Ordinul nr. 1136/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1136/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 1137/2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1137/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 • Ordinul nr. 114/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 114/2010 pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 114/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 114/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii R.R.R.M.I. – S.A., filiala Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A.

 • Ordinul nr. 114/2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 114/2010 privind certificarea listei finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 1140/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1140/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului operaţional Sud-Estul Europei

 • Ordinul nr. 1143/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1143/2010 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 115/2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Ordinul nr. 115/2010 pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 115/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 115/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Aprovizionare şi Desfacere Braşov C.F.R. – S.C.A.D. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 115/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 115/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 115/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Ordinul nr. 115/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 115/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 115/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 115/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 115/2010 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 1157/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1157/2010 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2/2010

 • Ordinul nr. 1159/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

 • Ordinul nr. 116/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 116/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar C.F.R. – GEVARO – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 1162/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

 • Ordinul nr. 1163/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1163/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

 • Ordinul nr. 1163/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1163/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare nr. 99-106 pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1164/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1164/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii generale pentru proiectele de grant şi proiectele strategice pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1165/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1165/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 1168/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1168/2010 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roşu de intervenţie

 • Ordinul nr. 1168/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1168/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

 • Ordinul nr. 117/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 117/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 117/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 117/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare

 • Ordinul nr. 1172/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1172/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 1173/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1173/2010 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii strict protejate

 • Ordinul nr. 1173/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 1179/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

 • Ordinul nr. 118/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 118/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

 • Ordinul nr. 118/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 118/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje – C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 1181/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1181/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 • Ordinul nr. 1183/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1183/2010 privind modificarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.031/2010

 • Ordinul nr. 119/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 119/2010 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 119/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 119/2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică

 • Ordinul nr. 119/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază

 • Ordinul nr. 119/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 119/2010 pentru completarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008

 • Ordinul nr. 1191/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1191/2010 pentru completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

 • Ordinul nr. 1191/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1191/2010 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 1194/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1194/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ETRA LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1199/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1199/2010 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 12/2010, Inspecţia de Stat pentru Controlul Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR

  Ordinul nr. 12/2010 pentru modificarea art. 4 din Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 • Ordinul nr. 12/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 12/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordinul nr. 12/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 12/2010 privind activitatea de evaluare a gradului de ocupare a spaţiilor construite şi terenurilor din cazărmile Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 12/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 12/2010 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole

 • Ordinul nr. 12/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2008

 • Ordinul nr. 12/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2010 pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş

 • Ordinul nr. 12/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 • Ordinul nr. 120/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 120/2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă, prestate de sucursalele Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M. – S.A.

 • Ordinul nr. 120/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 120/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMANIA LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 120/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 120/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 120/2010 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 1203/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1203/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 1204/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

 • Ordinul nr. 121/2010, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 121/2010 pentru aprobarea Procedurii naţionale de lucru privind zonarea TEMPEST

 • Ordinul nr. 121/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 121/2010 pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008

 • Ordinul nr. 121/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 121/2010 pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1210/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1210/2010 pentru modificarea alin. (6) al art. 11 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II

 • Ordinul nr. 1214/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1214/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.473/C/2007

 • Ordinul nr. 1215/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1215/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1216/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1216/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie

 • Ordinul nr. 1217/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1217/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică

 • Ordinul nr. 1217/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1217/2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a – Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

 • Ordinul nr. 1218/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1218/2010 privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Ordinul nr. 1218/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1218/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie

 • Ordinul nr. 1219/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1219/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă

 • Ordinul nr. 122/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 122/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

 • Ordinul nr. 122/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 122/2010 privind reorganizarea activităţilor de exploatare a autovehiculelor din dotarea unor structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1220/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1220/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea medicina muncii

 • Ordinul nr. 1221/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1221/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea oncologie medicală

 • Ordinul nr. 1221/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

 • Ordinul nr. 1222/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1222/2010 privind cadrul instituţional şi procedural pentru implementarea proiectelor promovate de România în cadrul Instrumentului financiar pentru mediu LIFE+ şi gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin acest instrument

 • Ordinul nr. 1222/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală

 • Ordinul nr. 1223/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1223/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie

 • Ordinul nr. 1223/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1223/2010 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 950/2010

 • Ordinul nr. 1224/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1224/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 297/2008 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului Implementare în comun (JI) pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

 • Ordinul nr. 1224/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării pentru implementarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 1224/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

 • Ordinul nr. 1229/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1229/2010 privind publicarea Înţelegerii de modificare prin schimb de note verbale a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la scutirea reciprocă de vize şi taxe de vize, semnat la Beijing la 25 aprilie 1981

 • Ordinul nr. 123/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 123/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României

 • Ordinul nr. 123/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 123/2010 pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2008

 • Ordinul nr. 123/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri

 • Ordinul nr. 1233/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1233/2010 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum şi a caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, utilizare şi de păstrare ale acestora

 • Ordinul nr. 1239/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1239/2010 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 124/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 124/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2010

 • Ordinul nr. 124/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 124/2010 pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 765/2009

 • Ordinul nr. 1240/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1240/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1244/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1244/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010