• Ordinul nr. 866/2010, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 866/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 2.985/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei criminalistice

 • Ordinul nr. 867/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 867/2010 pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Brăila, al portului Galaţi şi al portului Tulcea aparţinând Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi

 • Ordinul nr. 869/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 869/2010 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 87/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor

 • Ordinul nr. 87/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 87/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/23/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 874/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 874/2010 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul Schema de granturi mici

 • Ordinul nr. 876/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 876/2010 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice, domeniul major de intervenţie 1 Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punctul de vedere al mediului), operaţiunea Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului, precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie – partea de distribuţie

 • Ordinul nr. 877/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 877/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2010

 • Ordinul nr. 881/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 881/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 886/2010, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 886/2010 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor destinate pentru bruierea semnalului GSM/3G (jammere), introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială SPYSHOP – S.R.L.

 • Ordinul nr. 89/2010, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Ordinul nr. 89/2010 pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare

 • Ordinul nr. 89/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 89/2010 pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă

 • Ordinul nr. 89/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 89/2010 privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.903 (2009) privind situaţia din Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 (2009) şi nr. 1.862 (2009) privind situaţia din Africa

 • Ordinul nr. 89/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 89/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 891/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 891/2010 privind aprobarea certificării ca aeroport deschis traficului internaţional a Aeroportului Delta Dunării Tulcea

 • Ordinul nr. 894/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

 • Ordinul nr. 896/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 896/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

 • Ordinul nr. 9/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 9/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare

 • Ordinul nr. 9/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012

 • Ordinul nr. 9/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 9/2010 pentru aprobarea punctelor virtuale aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 9/2010, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 9/2010 pentru aprobarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC

 • Ordinul nr. 90/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 90/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora

 • Ordinul nr. 904/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice

 • Ordinul nr. 907/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 907/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 909/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 909/2010 pentru modificarea şi completarea anexei VIII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 91/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 91/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 91/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 91/2010 privind alocarea unor sume pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Ordinul nr. 91/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 91/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 910/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 910/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 910/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice

 • Ordinul nr. 911/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 911/2010 privind aprobarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 912/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 912/2010 privind publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, pentru anii 2010-2014, semnat la Luxemburg la 5 mai 2010

 • Ordinul nr. 92/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 92/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor

 • Ordinul nr. 92/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 92/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AGROPARTNERS LEASING IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 922/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 922/2010 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere – volumul I Mijloace de radionavigaţie, ediţia 1/2010

 • Ordinul nr. 924/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 924/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia

 • Ordinul nr. 925/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 925/2010 privind aprobarea criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor în raport cu cerinţele posturilor contractuale vacante sau temporar vacante din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia

 • Ordinul nr. 927/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 927/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 928/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 928/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidenţei pe plătitori, declararea, constatarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea contestaţiilor şi încasarea contribuţiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate

 • Ordinul nr. 928/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 928/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR, indicativ CR 1-2009

 • Ordinul nr. 929/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 929/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

 • Ordinul nr. 93/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 93/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AUTO LEASING CO IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 930/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 930/2010 privind modificarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006

 • Ordinul nr. 936/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 936/2010 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Timişoara – Traian Vuia

 • Ordinul nr. 937/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 937/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 939/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 939/2010 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.271(85) a Comitetului securităţii maritime din 4 decembrie 2008

 • Ordinul nr. 94/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării Naţionale, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.128/2008

 • Ordinul nr. 94/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 94/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004

 • Ordinul nr. 94/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 940/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 940/2010 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 2 la Rezoluţia MSC.269(85) a Comitetului securităţii maritime din 4 decembrie 2008

 • Ordinul nr. 941/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 941/2010 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MEPC.186(59) şi MEPC.187(59) ale Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iulie 2009

 • Ordinul nr. 946/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 946/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Ordinul nr. 949/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 949/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 108/368/2010

 • Ordinul nr. 95/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

 • Ordinul nr. 95/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii

 • Ordinul nr. 950/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 950/2010 privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 241/2010 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 950/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 950/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 • Ordinul nr. 953/2010, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 953/2010 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM Pocket R10, izolator telefon mobil GDT007 bruiaj GSM R50, izolator video GDT007 bruiaj cameră wireless mini R10, transceiver Kewood TK 1118, Kit GDT007 microcameră în nasture wireless 500 m, Kit GDT007 microcameră wireless Pix 100 m+receiver USB, introduse pe piaţa din România de către Societatea Comercială INVENT GADGET 007 – S.R.L.

 • Ordinul nr. 956/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 956/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 668/2007

 • Ordinul nr. 957/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 957/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 9599/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9599/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009

 • Ordinul nr. 96/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 96/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general şi din Registrul special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDEX FINANŢĂRI IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 96/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 96/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 96/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 96/2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar

 • Ordinul nr. 9600/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9600/2010 de modificare şi completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009

 • Ordinul nr. 962/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 962/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004

 • Ordinul nr. 962/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 962/2010 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru pentru consultanţă juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia generală AM POS Mediu

 • Ordinul nr. 963/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 963/2010 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum şi pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată

 • Ordinul nr. 964/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 964/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş Bucureşti

 • Ordinul nr. 965/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 965/2010 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 968/2010, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 968/2010 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 97/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 97/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe

 • Ordinul nr. 97/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 97/2010 privind instituirea Emblemei Onoarea Armatei României

 • Ordinul nr. 972/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 972/2010 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor

 • Ordinul nr. 973/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 973/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist

 • Ordinul nr. 974/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

 • Ordinul nr. 975/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 975/2010 pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

 • Ordinul nr. 977/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 977/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 98/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 98/2010 pentru modificarea Normelor privind stabilirea calităţii de veteran de război de către Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008

 • Ordinul nr. 98/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 • Ordinul nr. 98/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 98/2009 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 980/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010

 • Ordinul nr. 982/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 982/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 985/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 985/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Ordinul nr. 987/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 987/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la 30 iunie 2010 şi neachitate până la data prezentului ordin

 • Ordinul nr. 988/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 988/2010 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs

 • Ordinul nr. 989/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 989/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

 • Ordinul nr. 99/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 99/2010 pentru aprobarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 99/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 99/2009 privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010

 • Ordinul nr. 99/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.321/2009

 • Ordinul nr. 996/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 996/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

 • Ordinul nr. 997/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 997/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor