24 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 74/2009, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 74/2009 privind asigurarea condiţiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006

 • Ordinul nr. 74/2010, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 74/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

 • Ordinul nr. 74/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 74/2010 pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizaţi

 • Ordinul nr. 74/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 74/2010 pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 740/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 740/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii

 • Ordinul nr. 7403/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 7403/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 744/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 744/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii R.R.R.M.I. – S.A., filiala Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A.

 • Ordinul nr. 745/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 745/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar C.F.R. – GEVARO – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 748/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 748/2010 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 75/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 75/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/18/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 75/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 75/2010 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsurile 211 Sprijin pentru zona montană defavorizată, 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană şi 214 Plăţi de agro-mediu din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013

 • Ordinul nr. 75/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • Ordinul nr. 75/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 752/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 752/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Navale Române

 • Ordinul nr. 753/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 753/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Rutiere Române – ARR

 • Ordinul nr. 753/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 754/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 754/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 754/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 754/2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul programului Prima casă

 • Ordinul nr. 755/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 755/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje – C.F.R. IRLU – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 755/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 755/2010 privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operaţiunile de aviaţie civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviaţiei civile şi să adopte măsuri de securitate alternative

 • Ordinul nr. 756/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 756/2010 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 757/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 757/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Aprovizionare şi Desfacere Braşov C.F.R. – S.C.A.D. Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 758/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 758/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 76/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei şcolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic Cantgrip, produs de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino, România

 • Ordinul nr. 76/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 76/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 • Ordinul nr. 76/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

 • Ordinul nr. 76/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare

 • Ordinul nr. 76/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Ordinul nr. 760/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 760/2010 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 761/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 761/2010 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 762/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 762/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 763/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 763/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Informatică Feroviară – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 7630/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 7630/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

 • Ordinul nr. 764/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 764/2010 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa

 • Ordinul nr. 764/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 764/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă C.F.R. Ferry-Boat – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R.-Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 765/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 765/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Tipografia Filaret – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 768/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 768/2010 pentru modificarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008

 • Ordinul nr. 768/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 768/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 769/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Ordinul nr. 77/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 77/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/20/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 • Ordinul nr. 77/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 77/2010 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 71/2010

 • Ordinul nr. 77/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 77/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 770/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 770/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive C.F.R. – SCRL Braşov – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 771/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 771/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Vânzare Legitimaţii de Călătorie VOIAJ C.F.R. – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători – S.A.

 • Ordinul nr. 771/2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 771/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autorităţii Hipice Naţionale

 • Ordinul nr. 777/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 777/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Sere şi Pepiniere – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 778/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 778/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 78/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea anexei XVII la Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 78/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009 privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 78/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 78/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/21/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Ordinul nr. 783/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 783/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului executiv al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului şi sportului, pentru anii 2010-2013, semnat la Hanoi la 8 aprilie 2010

 • Ordinul nr. 783/2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 783/2009 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial naţional al soiurilor de plante de cultură din România

 • Ordinul nr. 79/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009

 • Ordinul nr. 79/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 79/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009

 • Ordinul nr. 790/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 790/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 791/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 791/2010 privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului

 • Ordinul nr. 792/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră

 • Ordinul nr. 792/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 792/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Vagoane C.F.R. IRV – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Ordinul nr. 793/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 793/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Electrificare C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 793/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 793/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 798/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 798/2010 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor şi a modului de tipărire, livrare, difuzare şi păstrare a timbrelor fiscale mobile

 • Ordinul nr. 799/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 799/2010 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 • Ordinul nr. 8/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2008

 • Ordinul nr. 8/2010, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 8/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare şi certificare a pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14

 • Ordinul nr. 8/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

 • Ordinul nr. 8/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 8/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007

 • Ordinul nr. 8/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 8/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010

 • Ordinul nr. 8/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009

 • Ordinul nr. 8/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional

 • Ordinul nr. 80/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 80/2010 pentru aprobarea Normelor privind recepţia, sistemul de evidenţă, controlul conformităţii, prezentarea şi etichetarea în vederea comercializării cu amănuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau comerţul intracomunitar, în vederea asigurării trasabilităţii acestora

 • Ordinul nr. 804/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 804/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

 • Ordinul nr. 81/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 811/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 811/2010 privind aprobarea publicării acceptării anexei I amendate la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 • Ordinul nr. 815/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER

 • Ordinul nr. 816/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 816/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Ordinul nr. 819/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 819/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GALANT LEASING – IFN S.A.

 • Ordinul nr. 82/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare

 • Ordinul nr. 82/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 820/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

 • Ordinul nr. 821/2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 821/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Programului de cooperare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei pentru anii 2010-2012, semnat la Ulan Bator la 22 aprilie 2010

 • Ordinul nr. 83/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 83/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, care desfăşoară activităţi de evaluare a terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii

 • Ordinul nr. 830/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 830/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Intervenţii Feroviare – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 831/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 831/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Telecomunicaţii C.F.R. – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Ordinul nr. 831/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 831/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale “Telecomunicaţii C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 836/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 836/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008

 • Ordinul nr. 84/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 84/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 • Ordinul nr. 84/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 84/2010 privind publicarea acceptării Codului de standarde internaţionale şi practici recomandate pentru investigaţia privind siguranţa în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigaţie a accidentelor), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.255(84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008

 • Ordinul nr. 84/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 84/2010 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 843/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 843/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative, aferentă Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, axa prioritară 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, domeniul major de intervenţie 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, operaţiunea 2.3.1 Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative

 • Ordinul nr. 844/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru

 • Ordinul nr. 85/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 85/2010 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli

 • Ordinul nr. 85/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 85/2010 privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 851/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 851/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 • Ordinul nr. 859/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 859/2010 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 86/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 86/2010, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 86/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea punerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 86/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 86/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor

 • Ordinul nr. 862/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare

 • Ordinul nr. 864/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale

 • Ordinul nr. 865/2010, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 865/2010 privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare