25 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 1/2010 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

 • Ordinul nr. 1/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 1/2010 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Ordinul nr. 1/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind încheierea exerciţiului financiar 2009 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 10/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 10/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă

 • Ordinul nr. 10/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 10/2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 10/2010 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Ordinul nr. 10/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 10/2010 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 10/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 10/2010 pentru modificarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009

 • Ordinul nr. 10/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 10/2010 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

 • Ordinul nr. 100/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 100/2010 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.99/2009

 • Ordinul nr. 100/2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Ordinul nr. 100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

 • Ordinul nr. 1000/2010, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 1000/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 • Ordinul nr. 1004/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1004/2010 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare Asistenţă tehnică a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

 • Ordinul nr. 1007/2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW, PT C2-2010 Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi şi PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor

 • Ordinul nr. 10088/2010, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 10088/2010 pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană

 • Ordinul nr. 1009/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 • Ordinul nr. 101/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 101/2010 privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la metodele de prelevare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor

 • Ordinul nr. 101/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 101/2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 101/2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor

 • Ordinul nr. 1015/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1015/2010 privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni

 • Ordinul nr. 1016/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1016/2010 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2006

 • Ordinul nr. 102/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 1022/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1022/2010 privind constituirea comisiei de analiză şi validare a Metodologiei de autorizare şi certificare a formării prin metoda e-learning

 • Ordinul nr. 1024/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1024/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2010

 • Ordinul nr. 1026/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1026/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1027/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1027/2010 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 1027/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG

 • Ordinul nr. 1027/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

 • Ordinul nr. 1028/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1028/2010 privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile sursă identificată şi selecţionat, pentru speciile de interes forestier din România

 • Ordinul nr. 1029/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 103/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 103/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 103/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 103/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 • Ordinul nr. 103/2010, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 1030/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ

 • Ordinul nr. 1031/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1031/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 1032/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1032/2010 privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 1034/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1034/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013

 • Ordinul nr. 1035/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1035/2010 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 • Ordinul nr. 1036/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1036/2010 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Ordinul nr. 1039/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1039/2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare ca şefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor

 • Ordinul nr. 1039/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1039/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN FINGROUP CREDIT – S.A.

 • Ordinul nr. 104/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 104/2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 104/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 104/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 • Ordinul nr. 104/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 104/2010 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

 • Ordinul nr. 104/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 104/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 1041/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1041/2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1041/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1041/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1041/2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1041/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Ordinul nr. 1043/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

 • Ordinul nr. 1045/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1045/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale şi pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004

 • Ordinul nr. 1048/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1048/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 105/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 105/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 • Ordinul nr. 1059/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1059/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea fiscală a contribuabililor

 • Ordinul nr. 1061/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1061/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 1062/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1062/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Ordinul nr. 1066/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1066/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 • Ordinul nr. 1069/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1069/2010 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN STERLING FACTOR – S.A.

 • Ordinul nr. 107/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 107/2010 privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit

 • Ordinul nr. 107/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Ordinul nr. 107/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1070/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1070/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea drepturilor salariale, precum şi a cheltuielilor materiale de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea cabinetelor de medicină legală din structura organizatorică a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

 • Ordinul nr. 1071/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1071/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004

 • Ordinul nr. 1071/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor

 • Ordinul nr. 1072/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1072/2010 privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 1078/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 1078/2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009

 • Ordinul nr. 1078/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 108/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare

 • Ordinul nr. 108/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei

 • Ordinul nr. 1080/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1080/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009

 • Ordinul nr. 1080/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1080/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1082/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 1083/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 1083/2009 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 550/2003, şi a reglementării tehnice Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003

 • Ordinul nr. 1083/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Ordinul nr. 1083/2010 privind stabilirea, la nivel naţional, a categoriilor de cheltuieli eligibile în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale

 • Ordinul nr. 1083/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1083/2010 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2010

 • Ordinul nr. 1088/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1088/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008

 • Ordinul nr. 109/2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 109/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume

 • Ordinul nr. 109/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă

 • Ordinul nr. 1090/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1090/2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 • Ordinul nr. 1091/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi

 • Ordinul nr. 1091/2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1091/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

 • Ordinul nr. 11/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 11/2010 pentru completarea Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

 • Ordinul nr. 11/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 11/2010 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 11/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 11/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 11/2010 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.64/2008

 • Ordinul nr. 11/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 11/2010 pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/19/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Ordinul nr. 110/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 110/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 110/2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 110/2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 110/2010 privind aprobarea modelului de legitimaţii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Ordinul nr. 1100/2010, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 1100/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile şi structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar şi de abrogare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/42/2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei locale

 • Ordinul nr. 1102/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1102/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 1104/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1104/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

 • Ordinul nr. 1104/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1104/2010 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Ordinul nr. 1105/2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1105/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 • Ordinul nr. 111/2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 111/2010 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2010, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program

 • Ordinul nr. 111/2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 111/2010 pentru aprobarea schimbării denumirii Spitalului Militar de Urgenţă Dr. Victor Popescu în Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Dr. Victor Popescu

 • Ordinul nr. 1112/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1112/2010 privind modificarea Listei naţionale a experţilor medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006

 • Ordinul nr. 1112/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1112/2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2010

 • Ordinul nr. 1113/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1113/2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică

 • Ordinul nr. 1115/2010, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1115/2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1117/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1117/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013