20 Noiembrie, 2019
 • Anexa din 08.01.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul nr. 11/63/10/2010 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 din 08.01.2010

 • Anexele din 26.10.2010, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. I-III la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit

 • Anexele din 13.12.2010, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 26/2010 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008

 • Anexa din 16.12.2010, Banca Naţională a României – BNR

  Anexa privind concordanţele1) între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene2) din 16.12.2010

 • Anexele din 21.10.2010, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul nr. 28/2010 pentru aprobarea avizelor tehnice de racordare – conţinut-cadru din 21.10.2010

 • Anexele din 09.04.2010, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 38/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010

 • Anexa din 29.01.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 71/2010 pentru modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea din 29.01.2010

 • Anexele din 05.02.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 20.05.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-15 la Legea nr. 87/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007

 • Anexa din 17.02.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani din 17.02.2010

 • Anexele din 17.02.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-7 la Hotărârea Guvernului nr. 122/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 17.02.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-18 la Hotărârea Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Anexa din 22.02.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul de act adiţional aplicabil contractelor de finanţare de tip grant încheiate de organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) din 22.02.2010

 • Anexele din 22.09.2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Anexele nr. 1-9 la Hotărârea nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Anexa din 29.05.2010, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Anexa cuprinzând membrii inactivi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei din 29.05.2010

 • Anexele din 18.03.2010, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Anexele nr. I.1.a-I.38.b şi II la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 199/2010 pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de executor fiscal

 • Anexele din 23.09.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen

 • Anexele din 24.03.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-14 la Hotărârea Guvernului nr. 251/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 31.03.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 267/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Anexa din 31.03.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 278/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană din 31.03.2010

 • Anexele din 31.03.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-22 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Anexa din 15.04.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul de Contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ din 15.04.2010

 • Anexa din 25.02.2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Anexa la Ordinul nr. 333/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 “Ghidul solicitantului” la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1.c) “Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) din 25.02.2010

 • Anexele din 14.04.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-26 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Anexele din 14.04.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-20 la Hotărârea Guvernului nr. 348/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Anexele din 14.04.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-17 la Hotărârea Guvernului nr. 377/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Anexele din 04.03.2010, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie” – partea de distribuţie

 • Anexele din 28.04.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2010 privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului – Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale

 • Anexele din 28.04.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-22 la Hotărârea Guvernului nr. 418/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Anexele din 16.04.2010, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Anexele din 11.06.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 448/2010 privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis “Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor”, necesar implementării Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Anexele din 18.05.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 461/477/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Anexele din 12.05.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 477/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 19.05.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-22 la Hotărârea Guvernului nr. 495/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Anexele din 26.05.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 505/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Anexele din 02.06.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Anexa din 02.06.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, cuprinzând inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa din 02.06.2010

 • Anexele din 30.06.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărâre 629/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Anexa din 30.06.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 630/2010 cuprinzând modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea din 30.06.2010

 • Anexele din 14.07.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 06.05.2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010 – 14 mai 2011

 • Anexele din 28.07.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-23 la Hotărârea Guvernului nr. 778/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Anexele din 11.08.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-16 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Anexele din 01.09.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

 • Anexa din 08.09.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 946/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Anexa din 08.09.2010, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 947/2010 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov din 08.09.2010

 • Anexele din 30.06.2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-32 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.028/2010 privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă identificată” şi “selecţionat”, pentru speciile de interes forestier din România

 • Anexele din 16.12.2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1.071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”

 • Anexele din 16.09.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-20 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.216/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea gastroenterologie

 • Anexele din 16.09.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.217/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anatomie patologică

 • Anexele din 16.09.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-29 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.218/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea dermatovenerologie

 • Anexele din 16.09.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-25 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.223/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neurologie

 • Anexele din 18.10.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-24 la Ordinul nr. 1.323/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie

 • Anexele din 30.04.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.372/2010 pentru completarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.712/2006

 • Anexa din 22.06.2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″ din 22.06.2009

 • Anexele din 04.11.2009, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 1.398/6.042/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Anexele din 25.11.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.448/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Anexa din 14.12.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul nr. 1.492/1.027/2010 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 din 14.12.2010

 • Anexele din 02.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Anexa din 09.12.2009, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt din 09.12.2009

 • Anexele din 09.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-37 la Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 16.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.604/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Anexele din 16.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-45 la Hotarârea Guvernului nr. 1.610/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Anexele din 29.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

 • Anexele din 16.12.2009, Ministerul Economiei

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.200/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1. a) “Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” din axa prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Anexele din 16.12.2009, Ministerul Economiei

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”

 • Anexa din 12.07.2010, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Anexa la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei monumentelor istorice disparute din 12.07.2010

 • Anexele din 09.02.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice

 • Anexele din 25.02.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3331/2010 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral

 • Anexele din 17.05.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

 • Anexele din 12.07.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.463/2010 privind aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică – domeniile de pregătire generală, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexele din 31.08.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011

 • Anexele din 31.08.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. I-IV la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 din 31.08.2010

 • Anexa din 11.11.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa cuprinzând programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 11.11.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 14.04.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul de Contract de finanţare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis “Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei” din 14.04.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Senatului României pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 14.04.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul de Contract de finanţare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis “Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru formare profesională” din 14.04.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 14.04.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa cuprinzând modelul de Contract de finanţare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis “Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi – 3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor” din 14.04.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Curţii Constituţionale pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Consiliului Legislativ pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Curţii de Conturi pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Consiliului Concurenţei pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Avocatului Poporului pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 12.11.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programele Şcolare pentru discipline pentru curriculum diferenţiat, în învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil pedagogic: Comunicare didactică – clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a, Managementul proiectelor – clasa a XI-a, Noile educaţii – clasa a XI-a, Biblioteconomie – clasele a XI-a-a XII-a, Psihopedagogia activităţilor ludice – clasele a XI-a-a XII-a, Educaţia adulţilor – clasa a XII-a din 12.11.2009

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 12.11.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programe Şcolare pentru discipline pentru curriculum diferenţiat, în învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil artistic: Bazele ştiinţifice ale conservării şi restaurării – clasele a IX-a şi a X-a, Instrument principal – instrumente cu coarde – clasa a IX-a, Instrument principal – pian – clasa a IX-a, Instrument principal [Instrumentele orchestrei simfonice: instrumente de suflat - percuţie] – clasele a IX-a – a X-a, Materiale şi tehnici utilizate în conservare-restaurare – clasele a IX-a şi a X-a, Ansamblu coral – clasa a IX-a, Ansamblu orchestral – clasa a IX-a, Istoria muzicii – clasele a XI-a-a XII-a din 12.11.2009

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010, din 26.01.2010

 • Anexa din 26.01.2010, Parlamentul României

  Anexa privind bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2010, din 26.01.2010