15 Iulie, 2019
 • Ordinul nr. 117/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 117/2009 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1171/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1171/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 1172/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1172/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006

 • Ordinul nr. 118/2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 118/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

 • Ordinul nr. 1182/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1182/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013

 • Ordinul nr. 1182/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1182/2009 pentru modificarea art. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004

 • Ordinul nr. 1189/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1189/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare, aferentă operaţiunilor 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare şi 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), axa prioritară 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 1189/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1189/2009 pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilităţilor portuare şi a facilităţilor aparţinând Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa

 • Ordinul nr. 119/2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Ordinul nr. 119/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005

 • Ordinul nr. 1190/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1190/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE), aferentă operaţiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, 2.1.2 Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate şi 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

 • Ordinul nr. 1191/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1191/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare, aferentă operaţiunilor b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi c) Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare, domeniului major de intervenţie 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 1192/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1192/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă, aferentă operaţiunii b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor, domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 1192/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1192/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 1193/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1193/2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei, aferentă operaţiunilor 3.3.1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri şi 3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri, domeniul major de intervenţie 3.3 Susţinerea e-economiei, axa prioritară 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 1194/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1194/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, aferentă operaţiunii a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, domeniul major de intervenţie 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 12/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 12/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă

 • Ordinul nr. 12/2009, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 12/2009 privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală

 • Ordinul nr. 12/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 12/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 12/2009, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 12/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 mai

 • Ordinul nr. 12/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 12/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 12/2009, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 12/2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/8/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

 • Ordinul nr. 120/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 120/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unor locuinţe de serviciu pe care le are în administrare

 • Ordinul nr. 120/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 120/2009 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale Administrare Parc Industrial Corabia – S.R.L.

 • Ordinul nr. 120/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 120/2009 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1205/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1205/2009 pentru realizarea şi funcţionarea Registrului naţional privind locaţiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

 • Ordinul nr. 1206/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1206/2009 pentru modificarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008

 • Ordinul nr. 121/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 121/2009 privind completarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485/2008

 • Ordinul nr. 121/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 121/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea inspecţiilor tehnice periodice la vehiculele militare

 • Ordinul nr. 1210/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1210/2009 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei pentru activităţile proprii de autorizare, avizare şi atestare

 • Ordinul nr. 1214/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1214/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1215/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1215/2009 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1215/2009, Ministerul Tineretului şi Sportului

  Ordinul nr. 1215/2009 pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 1218/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1218/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componenţei Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu şi a Comisiei pentru contestaţii

 • Ordinul nr. 122/2009, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Ordinul nr. 122/2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009

 • Ordinul nr. 122/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 122/2009 privind aprobarea conţinutului-model al Angajamentului pentru participanţii declaraţi admişi la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 • Ordinul nr. 1221/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 • Ordinul nr. 1223/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1223/2009 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică

 • Ordinul nr. 1226/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1226/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Ordinul nr. 1233/2009, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 1233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora

 • Ordinul nr. 1236/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1236/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1237/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1237/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1238/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1238/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Ordinul nr. 1239/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1239/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 124/2009, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor

  Ordinul nr. 124/2009 pentru aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare unei operaţiuni de export de maşini-unelte care nu figurează pe listele cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublă utilizare supuse controlului prin Regulamentul (CE) nr. 1.167/2008

 • Ordinul nr. 124/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 124/2009 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

 • Ordinul nr. 1242/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1242/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1

 • Ordinul nr. 125/2009, Agenţia Naţională de Control al Exporturilor

  Ordinul nr. 125/2009 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 324/2006 privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licenţei globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004

 • Ordinul nr. 125/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 125/2009 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală

 • Ordinul nr. 126/2009, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 126/2009 pentru aprobarea înfiinţării regiunii de control terminal (TMA) Constanţa şi reclasificării spaţiului aerian naţional

 • Ordinul nr. 1263/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1263/2009 privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A. de a semna Actul adiţional nr. 17 la Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003

 • Ordinul nr. 1264/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1264/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 1265/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1265/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 127/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 127/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Ordinul nr. 127/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 127/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calităţii de veteran de război de către Ministerul Apărării

 • Ordinul nr. 127/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 127/2009 privind repartizarea pe proiecte a unor sume în cadrul Programului Electrificare 2007-2009

 • Ordinul nr. 1270/2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Ordinul nr. 1270/2009 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Ordinul nr. 128/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 128/2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale WDP Development Ro – S.R.L.

 • Ordinul nr. 128/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 128/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive

 • Ordinul nr. 128/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 128/2008 pentru aprobarea Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

 • Ordinul nr. 1281/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1281/2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular

 • Ordinul nr. 129/2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Ordinul nr. 129/2009 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora, detaşaţi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului

 • Ordinul nr. 129/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 129/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 • Ordinul nr. 129/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 129/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Ordinul nr. 129/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 129/2009 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

 • Ordinul nr. 1290/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1290/2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 1297/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1297/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 1297/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1297/2009 pentru abrogarea pct. III1 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

 • Ordinul nr. 13/2009, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale

 • Ordinul nr. 13/2009, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 13/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală, precum şi a Metodologiei cercetării statistice lunare referitoare la producţia de carne de animale şi păsări de curte din abatoare

 • Ordinul nr. 13/2009, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 13/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CONSTRUCT PG – S.R.L.

 • Ordinul nr. 13/2009, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

 • Ordinul nr. 13/2009, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 13/2009 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 • Ordinul nr. 130/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 130/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea şi încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier

 • Ordinul nr. 130/2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 130/2009 privind desemnarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor membre ale Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat şi pentru stabilirea procedurii de comunicare a datelor referitoare la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate prin documentele de implementare

 • Ordinul nr. 130/2009, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 130/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 1304/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

 • Ordinul nr. 1308/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1308/2009 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare

 • Ordinul nr. 131/2009, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor în domeniul minier şi a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resursele minerale

 • Ordinul nr. 13144/2009, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 13144/2009 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 1318/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1318/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Ordinul nr. 132/2009, Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilităţi Publice

  Ordinul nr. 132/2009 privind modificarea unui tarif cuprins în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, şi a unor prevederi cuprinse în Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

 • Ordinul nr. 132/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 132/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 134/2008 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi şi Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 1322/2009, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 1322/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1323/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1323/2009 privind acreditarea Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni pentru desfăşurarea activităţilor de transplant hepatic

 • Ordinul nr. 1323/2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

 • Ordinul nr. 1325/2009, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Ordinul nr. 1325/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Romfilatelia – S.A., filială a Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Ordinul nr. 133/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 133/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 898/2008 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi şi a listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 133/2009, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 133/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 • Ordinul nr. 133/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 133/2009 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentând diferenţe de taxă pe poluare pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 1330/2009, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

  Ordinul nr. 1330/2009 privind stabilirea criteriilor de înălţime pentru persoanele care candidează la ocuparea posturilor vacante din sectorul operativ în cadrul sistemului administraţiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1331/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1331/2009 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 • Ordinul nr. 1338/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1338/2009 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009

 • Ordinul nr. 134/2009, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 • Ordinul nr. 134/2009, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 • Ordinul nr. 134/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 134/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi şi a listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 1340/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1340/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 710 Declaraţie rectificativă, cod 14.13.01.00/r

 • Ordinul nr. 1342/2009, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1342/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro

 • Ordinul nr. 1345/2009, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 1345/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului

 • Ordinul nr. 135/2009, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 135/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 135/2009, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 135/2009 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele