22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 912/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 913/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2009 pentru modificarea anexei nr. 71 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 914/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2009 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 915/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2009 privind darea în administrare Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 916/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2009 privind aprobarea Programului statistic anual pentru anul 2009

 • Hotărârea nr. 917/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Hotărârea nr. 918/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 919/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 92/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Şovăilă Cristian Marian

 • Hotărârea nr. 920/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 • Hotărârea nr. 921/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2009 privind aprobarea realizării de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 922/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Hotărârea nr. 923/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2009 privind includerea unui imobil aflat în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Penitenciarul Tulcea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 924/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2009 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 925/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 926/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 927/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 928/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 929/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 93/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Hornoiu Gabriel

 • Hotărârea nr. 930/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 931/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 932/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2009 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 933/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2009 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 31 august – 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române

 • Hotărârea nr. 934/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 935/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 936/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2009 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru consilii locale din data de 27 septembrie 2009

 • Hotărârea nr. 937/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

 • Hotărârea nr. 938/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2009 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectuează concedieri colective în anul 2009 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 939/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – 2009-2012

 • Hotărârea nr. 94/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2009 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gonczi Ştefan, subprefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 940/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar, respectiv trecerea unor construcţii, ce fac parte din acelaşi imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării

 • Hotărârea nr. 941/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 65A km 0+000 – km 130+005

 • Hotărârea nr. 942/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 54 km 1+550 – km 65+950

 • Hotărârea nr. 943/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 944/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2009 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă, constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru Spitalul General CF Ploieşti

 • Hotărârea nr. 945/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2009 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 946/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2009 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 947/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2009 pentru modificarea art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009

 • Hotărârea nr. 948/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2009 privind finanţarea finalizării pregătirii şi participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale la stabilizarea Republicii Irak

 • Hotărârea nr. 949/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale Administrare Cazare Cantine – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 95/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 950/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 951/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 31.364 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 952/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 8.660 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Construcţia variantei de ocolire Deva şi Orăştie la profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 953/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2009 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 şi 2009

 • Hotărârea nr. 954/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2009 privind aprobarea plăţii taxei anuale de participare la Asociaţia EUROPEN (European Practice Firm Network) de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de membru afiliat

 • Hotărârea nr. 955/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2009 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la bugetul Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă şcolarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 956/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

 • Hotărârea nr. 957/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 958/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2009 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, situat în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 959/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 96/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Rotaru Romică

 • Hotărârea nr. 960/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2009 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete

 • Hotărârea nr. 961/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate

 • Hotărârea nr. 963/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 964/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

 • Hotărârea nr. 965/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.319/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, precum şi a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 966/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2009 privind aprobarea realizării de către Consiliul Concurenţei, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 967/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2009 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea privată a municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 968/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 969/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea şi funcţionarea Reprezentanţei Naţionale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare

 • Hotărârea nr. 97/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2009 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 970/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 971/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Refuncţionalizare imobil Spital Clinic de Urgenţă cu 300 paturi Iaşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 972/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2009 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 973/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 974/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2009 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace de cooperare ştiinţifică şi tehnologică, semnat la Bratislava la 31 martie 2009

 • Hotărârea nr. 975/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău

 • Hotărârea nr. 976/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 977/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2009 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 978/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 • Hotărârea nr. 979/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 98/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ţocu Iulian Costel

 • Hotărârea nr. 980/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 981/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 982/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2009 privind declasarea din categoria funcţională a drumurilor judeţene şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum judeţean, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 983/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2009 cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 984/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 985/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009

 • Hotărârea nr. 986/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2009 privind plata cotizaţiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune

 • Hotărârea nr. 987/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2009 privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 27 septembrie-2 octombrie 2009, a întâlnirii Grupului de lucru NATO pe teme de audiovizual militar

 • Hotărârea nr. 988/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 56A Maglavit-Simian km 0+000-km 79+140 din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 • Hotărârea nr. 989/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 1 (E 68) Braşov-Sibiu, km 173+800-km 296+293 din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 • Hotărârea nr. 99/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2009 privind schimbarea denumirii Institutului Naţional de Cercetări Economice din subordinea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 990/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24

 • Hotărârea nr. 991/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centura municipiului Rădăuţi

 • Hotărârea nr. 992/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234), km 69+790-km 131+627, km 131+627-km 220+088, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

 • Hotărârea nr. 993/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 11 Braşov-Oneşti-Bacău, km 4+900-km 56+137, km 60+100-km 125+100, km 132+500-km 175+460

 • Hotărârea nr. 994/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti

 • Hotărârea nr. 995/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2009 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a unor sectoare de drum naţional DN 59 km 6+400-km 10+000 şi DN 69 km 2+630-3+300, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către municipalitate a activităţilor de interes local

 • Hotărârea nr. 996/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000

 • Hotărârea nr. 997/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 998/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2009 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 999/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slobozia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa