20 Februarie, 2019
 • Anexa din 15.06.2009, Colegiul Farmaciştilor din România

  Anexa cuprinzând Codul deontologic al farmacistului din 15.06.2009

 • Anexele din 03.09.2009, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 57/2009 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

 • Anexele din 11.02.2009, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 68/2009 pentru aprobarea listelor verificatorilor de proiecte, experţilor tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi până la 31 decembrie 2008

 • Anexele din 30.01.2009, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 74/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Anexa din 30.04.2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Anexa cuprinzând formularele tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale din 30.04.2009

 • Anexa din 22.05.2002, Consiliul Europei

  Codul european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964, intrat în vigoare la 17 martie 1968 şi semnat de România la 22 mai 2002*)

 • Anexele din 24.02.2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministerului transporturilor şi infrastructurii nr. 185/2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 iunie 2003 şi MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securităţii Maritime

 • Anexa din 19.02.2009, Ministerul Sănătăţii

  Anexa la Ordinul ministerului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 192/14/302/2009 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 din 19.02.2009

 • Anexele din 02.09.2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 204/2009 pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

 • Anexele din 06.05.2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul nr. 287/06.05.2009 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2009-14 mai 2010

 • Anexele din 03.04.2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

 • Anexele din 22.04.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-17 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Anexele din 28.04.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 517/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1956-1989 şi a unor decrete prezidenţiale emise în perioada 1974-1989

 • Anexa din 19.03.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa cuprinzând Capitolul XVIII – Contabilitatea operaţiunilor specifice Trezoreriei Centrale – la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 529/2009 din 19.03.2009

 • Anexa din 25.08.2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Anexa nr. 6/2009 la Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare

 • Anexa din 22.04.2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 544/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară din 22.04.2009

 • Anexele din 24.04.2009, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale

 • Anexele din 13.05.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

 • Anexele din 13.05.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 605/2009 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Anexele din 03.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexele la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009 din 03.04.2009

 • Anexele din 03.06.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 655/2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

 • Anexa din 23.06.2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexa cuprinzând modificările şi completările la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) 2007 care face parte din versiunea RID 2009 din 23.06.2009

 • Anexele din 24.06.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005

 • Anexa din 11.11.2009, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Anexa cuprinzând Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio din 11.11.2009

 • Anexele din 22.07.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1-36 la Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Anexa din 26.08.2009, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 979/2009 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea din 26.08.2009

 • Anexele din 02.10.2009, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere

 • Anexa din 18.11.2009, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.427/2009 privind modificarea coloanelor “Descriere tehnică şi economică” şi “Valoare de inventar” din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din 18.11.2009

 • Anexele din 09.12.2009, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.531/2009 privind finanţarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru autorităţile administraţiei publice locale la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 • Anexa din 23.12.2009, Guvernul României

  Anexa cuprinzând zonele geografice, localităţile din mediul rural sau izolate şi procentele diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat de predare din 23.12.2009

 • Anexa din 26.06.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa la Ordinul nr. 2.169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 din 26.06.2009

 • Anexele din 08.07.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul nr. 2.290/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009

 • Anexele din 02.03.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul nr. 3.313/2009 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a a şcolii de arte şi meserii, clasa a XI-a an de completare, clasele a XI-a/a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului tehnologic, şi a planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi şi serale

 • Anexele din 16.03.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi

 • Anexele din 16.03.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrul educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral

 • Anexele din 18.03.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul nr. 3.423/2009 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a – a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi

 • Anexele din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. I-IV la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 4.848/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011, precum şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011

 • Anexele din 09.09.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1-6 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial

 • Anexele din 06.10.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat – 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat

 • Anexele din 06.10.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 5.508/2009 privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat – 2010

 • Anexa din 04.12.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 din 04.12.2009

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 09.09.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programele şcolare pentru disciplinele opţionale din aria curriculară “Om şi societate”: Cultură civică – curriculum la decizia şcolii pentru clasa a V-a, Cultură civică – curriculum la decizia şcolii pentru clasa a VI-a, Educaţie interculturală – curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial, Educaţie economică – curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul gimnazial din 09.09.2009

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 09.09.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programele şcolare pentru disciplina Pregătire sportivă practică – clasele I – a IV-a, Pregătire sportivă practică – clasele a V-a – a XII-a, din aria curriculară “Educaţie fizică şi sport” din 09.09.2009

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 09.09.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programele şcolare pentru disciplina Limba ebraică – limba modernă I, clasele a III-a – a XII-a, din aria curriculară “Limbă şi comunicare” din 09.09.2009

 • Anexa din 09.09.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa cuprinzând Programele şcolare pentru disciplina opţională Limba şi literatura maghiară pentru elevii care frecventează clasele cu predare în limba română sau trăiesc în două culturi minoritare, clasele I-a XII-a, din aria curriculară “Limbă şi comunicare” din 09.09.2009

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 4 – Partea I – la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 4 – Partea a II-a – la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 8 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 9 – Partea I – la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar

 • Anexa din 31.08.2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

  Anexa nr. 9 – Partea a II-a – la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.857/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică – domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 şi 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar