23 Februarie, 2019
 • Ordinul nr. 1803/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1804/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1804/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 şi a Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1805/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1805/2008 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 1807/2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1807/2008 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru anii 2008-2011, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 • Ordinul nr. 1809/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1809/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 181/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi – RNTR 8

 • Ordinul nr. 181/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 181/2008 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2009

 • Ordinul nr. 1813/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

 • Ordinul nr. 1816/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1816/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat

 • Ordinul nr. 1816/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1816/2008 pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE)

 • Ordinul nr. 1817/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1817/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

 • Ordinul nr. 1818/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1818/2008 privind modificarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 917/2008

 • Ordinul nr. 1837/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 1837/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Fabrica de Pulberi – S.A. Făgăraş – filială a Companiei Naţionale Romarm – S.A.

 • Ordinul nr. 184/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, şi 1.3.b Sprijin pentru consultanţă acordat IMM – Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 1842/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

 • Ordinul nr. 1843/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordinul nr. 1844/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1844/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.297/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1849/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1849/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială

 • Ordinul nr. 185/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 • Ordinul nr. 185/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 185/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă în cadrul axei prioritare Îmbunătăţirea infrastructurii sociale din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 185/2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 185/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

 • Ordinul nr. 1856/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1856/2008 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 • Ordinul nr. 1859/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1859/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Ordinul nr. 186/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 186/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti

 • Ordinul nr. 1860/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1860/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1861/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1861/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1861/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1861/2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 • Ordinul nr. 1862/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1862/2008 privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Ordinul nr. 1862/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1862/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Ordinul nr. 1862/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare, aferentă operaţiunilor b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi c) Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare, domeniului major de intervenţie 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Ordinul nr. 187/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 187/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism şi amenajarea teritoriului – URBANPROIECT Bucureşti

 • Ordinul nr. 1875/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1875/2008 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

 • Ordinul nr. 1883/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1883/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinaţiei finale, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.936/2007

 • Ordinul nr. 1889/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1889/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 189/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 189/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ordinul nr. 1891/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1891/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1896/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 1896/2008 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Filiala UZINA MECANICA CUGIR – S.A.

 • Ordinul nr. 19/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 19/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 19/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 19/2008 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exerciţiului financiar 2007 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

 • Ordinul nr. 19/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 19/2008 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2008

 • Ordinul nr. 19/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 19/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST – S.A.

 • Ordinul nr. 190/2008, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Ordinul nr. 190/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti

 • Ordinul nr. 190/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 190/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 1907/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1907/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială SANEVIT 2003 – S.A. Arad

 • Ordinul nr. 1908/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 1908/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filială a Companiei Naţionale Romarm – S.A.

 • Ordinul nr. 1920/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1920/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

 • Ordinul nr. 1927/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1927/2008 privind republicarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Ordinul nr. 1929/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1929/2008 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

 • Ordinul nr. 193/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 193/2008 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 1-16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 6

 • Ordinul nr. 1941/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1941/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1943/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1943/2008 pentru modificarea schemei de ajutor de stat Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari, aferentă operaţiunii a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008

 • Ordinul nr. 195/2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 195/2008 referitor la ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale în domeniul fitosanitar şi sanitar-veterinar

 • Ordinul nr. 1956/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1956/2007 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră

 • Ordinul nr. 1958/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

 • Ordinul nr. 1961/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1961/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1961/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1961/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 • Ordinul nr. 1962/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1962/2008 privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman

 • Ordinul nr. 1962/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1962/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Ordinul nr. 1963/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

 • Ordinul nr. 1964/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman

 • Ordinul nr. 1964/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Ordinul nr. 197/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 197/2008 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 198/2008, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 198/2008 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic şi de implementare privind identificarea şi autentificarea în sistemele informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii clasificate – DS 11

 • Ordinul nr. 1982/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1982/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei

 • Ordinul nr. 1984/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1984/2008 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete

 • Ordinul nr. 199/2008, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 199/2008 pentru aprobarea Politicii de interconectare a sistemelor informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii UE clasificate – INFOSEC 8

 • Ordinul nr. 1990/2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1990/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

 • Ordinul nr. 2/2008, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 2/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 • Ordinul nr. 2/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 2/2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2007, precum şi a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 • Ordinul nr. 2/2008, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2008 privind raportarea expunerilor mari de către instituţiile de credit

 • Ordinul nr. 2/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 2/2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale Romarm – S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale Avioane Craiova – S.A., Societăţii Comerciale Romaero – S.A. şi Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Ordinul nr. 2/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 2/2008 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 • Ordinul nr. 20/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 20/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 • Ordinul nr. 20/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 20/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 20/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 20/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce reglementează condiţiile generale şi specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 20/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 20/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ – S.A.

 • Ordinul nr. 20/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 20/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 • Ordinul nr. 20/2008, Ministerul Apărării

  Ordinul nr. 20/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

 • Ordinul nr. 200/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 200/2007 privind întocmirea listei naţionale a propunerilor de menţiuni nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi

 • Ordinul nr. 2001/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2001/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa A, a imobilului Sucursala Ford din Calea Floreasca nr. 159, sectorul 1, Bucureşti

 • Ordinul nr. 2002/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2002/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a imobilului Arsenalul Armatei din Str. Arsenalului nr. 14 (fostă Arsenalului nr. 18-20), municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 • Ordinul nr. 2003/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 2003/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Ordinul nr. 2003/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

 • Ordinul nr. 2005/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi

 • Ordinul nr. 2006/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2006/2008 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 2006/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 2006/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa – INCDM Constanţa

 • Ordinul nr. 2007/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

 • Ordinul nr. 2008/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 2008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

 • Ordinul nr. 2009/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2009/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008

 • Ordinul nr. 2010/2008, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

  Ordinul nr. 2010/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr. 866/C/2008 privind stabilirea plafonului maxim în limita căruia se poate deconta chiria pentru judecători, procurori, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi

 • Ordinul nr. 2013/2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 2013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 2014/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2014/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a Liniei ferate înguste Brădeni-Sighişoara, judeţul Mureş

 • Ordinul nr. 2015/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2015/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa B, a Liniei ferate înguste Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificaţia Cornăţel-Vurpăr, judeţul Sibiu

 • Ordinul nr. 202/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 202/2008 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 • Ordinul nr. 202/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 202/2007 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la păsările sălbatice din Comunitatea Europeană, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2007

 • Ordinul nr. 2021/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordinul nr. 2025/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2025/2008 privind declasarea imobilului Casa Dumitru Gogu, str. George Enescu nr. 20, oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova

 • Ordinul nr. 2025/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 2025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

 • Ordinul nr. 203/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 203/2008 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public

 • Ordinul nr. 2031/2008, Ministerul Culturii şi Cultelor

  Ordinul nr. 2031/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.360/2007 privind clasarea Bisericii Sf. Treime-Sf. Nicolae din satul Istria, comuna Istria, judeţul Constanţa