23 Aprilie, 2019
 • Ordinul nr. 1552/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

 • Ordinul nr. 1553/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1553/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Patinoare artificiale, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Ordinul nr. 1553/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1553/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile, ediţia 4/2008

 • Ordinul nr. 1556/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1556/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

 • Ordinul nr. 1557/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1557/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordinul nr. 156/2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 156/2008 privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 • Ordinul nr. 1563/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

 • Ordinul nr. 1566/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1566/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2

 • Ordinul nr. 157/2007, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 157/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

 • Ordinul nr. 157/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 157/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 • Ordinul nr. 1574/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 16 noiembrie 2008

 • Ordinul nr. 1575/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1575/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 9 noiembrie 2008

 • Ordinul nr. 1576/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1576/2008 privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru operaţiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate

 • Ordinul nr. 1577/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei

 • Ordinul nr. 158/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 158/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării

 • Ordinul nr. 1583/2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Ordinul nr. 1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

 • Ordinul nr. 1587/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1587/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1587/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1587/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008

 • Ordinul nr. 1588/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1588/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Ordinul nr. 1589/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1589/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 16/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 16/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ EST – S.A.

 • Ordinul nr. 16/2008, Ordinul Geodezilor din România

  Ordinul nr. 16/2008 pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnătură autorizaţi de Ordinul Geodezilor din România în baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Ordinul nr. 16/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 16/2008 pentru modificarea Normelor privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii pentru anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007

 • Ordinul nr. 16/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor destinate comercializării animalelor de companie

 • Ordinul nr. 160/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 160/2008 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a specialităţii tradiţionale garantate, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional

 • Ordinul nr. 1600/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1600/2008 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008

 • Ordinul nr. 1603/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1603/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 • Ordinul nr. 1603/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali

 • Ordinul nr. 1604/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1604/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

 • Ordinul nr. 1607/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1607/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

 • Ordinul nr. 161/2008, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 161/2008 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că jucăriile magnetice puse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă includ avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate şi siguranţă

 • Ordinul nr. 1612/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1612/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1619/2008, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

  Ordinul nr. 1619/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007

 • Ordinul nr. 162/2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 162/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

 • Ordinul nr. 1620/2008, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

  Ordinul nr. 1620/2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007

 • Ordinul nr. 1629/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1629/2008 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 163/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 163/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea

 • Ordinul nr. 163/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 163/2008 privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naţionale Romarm – S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale Avioane Craiova – S.A., Societăţii Comerciale Romaero – S.A. şi Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Ordinul nr. 1632/2008, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 1632/2008 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.339/2008

 • Ordinul nr. 1638/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1638/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino

 • Ordinul nr. 164/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale

 • Ordinul nr. 1645/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1645/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 • Ordinul nr. 165/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 165/2008 privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2008

 • Ordinul nr. 1656/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1656/2008 privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1657/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1657/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Ordinul nr. 1661/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1661/2008 privind aprobarea categoriilor de pensionari din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu domiciliul în municipii şi oraşe, exceptaţi de la prevederile art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Ordinul nr. 1667/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1667/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază

 • Ordinul nr. 1669/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1669/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare – domeniul major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, în cadrul axei prioritare 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 167/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 167/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare Runda nr. 63/2008

 • Ordinul nr. 1679/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1679/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

 • Ordinul nr. 168/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 168/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

 • Ordinul nr. 168/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Ordinul nr. 169/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 169/2008 privind condiţiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat

 • Ordinul nr. 169/2008, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 169/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare

 • Ordinul nr. 169/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice

 • Ordinul nr. 17/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 17/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane

 • Ordinul nr. 17/2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară

 • Ordinul nr. 17/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.130/2006

 • Ordinul nr. 17/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 17/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST – S.A.

 • Ordinul nr. 170/2008, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Ordinul nr. 170/2008 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 170/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 170/2008 privind aprobarea Suplimentului nr. 2 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2007

 • Ordinul nr. 1701/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1701/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 Definirea şi denumirea sub care se vând produsele la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

 • Ordinul nr. 1706/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 1707/2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Ordinul nr. 1707/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Ordinul nr. 171/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 171/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 171/2008, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

  Ordinul nr. 171/2008 privind modificarea Metodologiei de evaluare şi certificare a produselor, profilelor şi pachetelor de protecţie INFOSEC-INFOSEC 14, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr.181/2006

 • Ordinul nr. 1710/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1710/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2008

 • Ordinul nr. 1725/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1725/2008 pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2006 de sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România

 • Ordinul nr. 1731/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1731/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1732/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1732/2008 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificărilor la autorizaţia de punere pe piaţă în timpul procedurii de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţă

 • Ordinul nr. 1733/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1733/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 174/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 174/2008 privind modificarea şi completarea anexelor E, F, H, J, K şi L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

 • Ordinul nr. 1744/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1744/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

 • Ordinul nr. 1745/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1745/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 1746/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

 • Ordinul nr. 1747/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1747/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

 • Ordinul nr. 1748/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1748/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 175/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 175/2008 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

 • Ordinul nr. 1752/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1752/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Ordinul nr. 1754/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1754/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008

 • Ordinul nr. 1758/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1758/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 9 noiembrie 2008

 • Ordinul nr. 1764/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

 • Ordinul nr. 177/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 177/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial

 • Ordinul nr. 177/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 177/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate

 • Ordinul nr. 177/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 177/2008 privind suspendarea poziţiei 15 din Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 62/2008, pentru concesionarea activităţilor miniere de exploatare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 151/2008

 • Ordinul nr. 1774/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 1774/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale Radioactiv Mineral Măgurele – S.A.

 • Ordinul nr. 178/2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Ordinul nr. 1788/2008, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1788/2008 pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de director general, director general adjunct şi director de direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.493/C/2007

 • Ordinul nr. 1788/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 1788/2008 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 • Ordinul nr. 179/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 179/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Ordinul nr. 179/2008, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 179/2008 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

 • Ordinul nr. 1799/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1799/2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

 • Ordinul nr. 18/2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane

 • Ordinul nr. 18/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Ordinul nr. 18/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006

 • Ordinul nr. 18/2008, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

  Ordinul nr. 18/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 18/2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Ordinul nr. 18/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 18/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 18/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD – S.A.

 • Ordinul nr. 18/2007, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

 • Ordinul nr. 180/2008, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 180/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 1801/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1801/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008