20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 720/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 • Hotărârea nr. 721/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Olaru Neculai, subprefect al judeţului Bacău, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 722/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Scripăţ Constantin

 • Hotărârea nr. 723/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2008 privind trecerea domnului Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 724/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 725/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 726/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2008 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucureşti la 12 martie 2008

 • Hotărârea nr. 727/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a unor imobile

 • Hotărârea nr. 728/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 729/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 729/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 729/2008 pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 73/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Hotărârea nr. 730/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unei părţi dintr-un imobil, aflată în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 731/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din Republica Portugheză, semnat la Bucureşti la 1 august 2006

 • Hotărârea nr. 732/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 • Hotărârea nr. 733/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2008 pentru aprobarea mandatului privind realizarea procesului de privatizare a unor societăţi comerciale din turism la care Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale deţine acţiuni, în numele statului, prin ofertă publică secundară

 • Hotărârea nr. 734/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2008 pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 735/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 736/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2008 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 şi km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 737/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300

 • Hotărârea nr. 738/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

 • Hotărârea nr. 739/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 februarie 2008 şi la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 74/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române

 • Hotărârea nr. 74/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 74/2008 privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 1 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 740/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză

 • Hotărârea nr. 741/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome Administraţia română a serviciilor de trafic aerian – ROMATSA

 • Hotărârea nr. 742/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003

 • Hotărârea nr. 743/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 744/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2008 privind aprobarea obiectivelor etapei a IX-a 2008 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor

 • Hotărârea nr. 745/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2008 privind trecerea Regiei Autonome Multiproduct din coordonarea Ministerului Justiţiei în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 746/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2008 privind includerea unui imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acestuia din administrarea Tribunalului Constanţa în administrarea Curţii de Apel Constanţa

 • Hotărârea nr. 747/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2000

 • Hotărârea nr. 748/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2008 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Centrul de Învăţământ Turistic – S.A. prin reorganizarea Centrului Naţional de Învăţământ Turistic şi trecerea imobilelor aflate în administrarea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 749/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2008 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa I a Programului de infrastructură municipală prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 75/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari – etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 75/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secţiilor de votare

 • Hotărârea nr. 750/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 751/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2008 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 • Hotărârea nr. 752/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2008 privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

 • Hotărârea nr. 753/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

 • Hotărârea nr. 754/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 170/2008 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2008-2009

 • Hotărârea nr. 755/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Sighinaş-Crista Marcela Doina

 • Hotărârea nr. 756/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2008 privind completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 757/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere

 • Hotărârea nr. 758/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2008 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării

 • Hotărârea nr. 759/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2008 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 76/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă

 • Hotărârea nr. 760/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 761/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 762/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 763/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 764/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi în domeniul privat al comunei Burila Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

 • Hotărârea nr. 765/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, a unor imobile situate în judeţul Alba şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 766/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2008 privind trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 767/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bercean Pamfil

 • Hotărârea nr. 768/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2008 privind aprobarea stemei comunei Ciomăgeşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 769/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Băbiciu şi Vlădila, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 77/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2008 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare în scopul implementării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 343/2003 din 18 februarie 2003, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 770/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 771/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2008 privind aprobarea stemei comunei Gârcov, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 772/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2008 privind aprobarea stemei comunei Aita Mare, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 773/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Estelnic, Ozun şi Poian, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 774/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă Ion Dacian

 • Hotărârea nr. 775/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 776/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 777/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2008 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Hotărârea nr. 778/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri judeţene situate în judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 779/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri comunale, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 78/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei şi documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 780/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2008 privind organizarea la Iaşi, în perioada 25-27 septembrie 2008, a celei de-a 39-a Conferinţe de Evaluare Economică pe Termen Mediu (CMTEA)

 • Hotărârea nr. 781/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2008 privind aprobarea realizării de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă pentru Jandarmeria Română

 • Hotărârea nr. 782/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2008 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi, precum şi pentru includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi a unui imobil

 • Hotărârea nr. 783/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2008 privind plata contribuţiei României pe anul 2008 la Fondul comun al Conferinţei miniştrilor tineretului şi sportului din ţările având limba franceză în comun

 • Hotărârea nr. 784/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

 • Hotărârea nr. 785/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2008 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Hotărârea nr. 786/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România

 • Hotărârea nr. 787/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 789/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava

 • Hotărârea nr. 79/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 • Hotărârea nr. 79/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 79/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 790/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 791/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de inundaţiile din luna iulie 2008 din judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Maramureş, Neamţ, Bacău şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 792/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2008 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 793/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ

 • Hotărârea nr. 794/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ şi Suceava

 • Hotărârea nr. 795/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava

 • Hotărârea nr. 796/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 797/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 798/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 799/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren de 15.394,25 m2, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Autostrada Bucureşti-Cernavodă, secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă

 • Hotărârea nr. 8/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2008 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală

 • Hotărârea nr. 8/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 8/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 8/2008 privind interpretarea art. 29 alin. (10) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 8/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 8/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2008 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 8/2008, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2008 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2008 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008

 • Hotărârea nr. 80/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 800/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersecţia cu Bd. Aerogării şi bd. Ion Ionescu de la Brad

 • Hotărârea nr. 801/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 802/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului