20 Aprilie, 2019
 • Anexele din 18.12.2007, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Anexele nr. 1-3 la Instrucţiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 149/2007

 • Anexele din 21.02.2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/209/610/110/2008

 • Anexa din 30.11.2007, Banca Naţională a României – BNR

  Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare din 30.11.2007

 • Anexele din 16.01.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2008 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Anexa din 13.12.2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Anexa cuprinzând Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale din 13.12.2007

 • Anexa din 16.01.2008, Guvernul României

  Anexa cuprinzând Planul Naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012 din 16.01.2008

 • Anexele din 30.01.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-38 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Anexele din 13.02.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-35 la Hotărârea Guvernului nr. 162/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 281/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 282/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006

 • Anexele din 07.11.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-16 la Legea nr. 283/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 • Anexa din 21.09.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Anexa Planul Strategic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru perioada 2007-2009, din 21.09.2007

 • Anexele din 23.04.2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-a – 6-a la Ordinul preşedintului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 329/2008 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale

 • Anexele din 21.05.2008, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 371/2008 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

 • Anexa din 11.08.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Anexa cuprinzând planurile de conturi şi monografiile pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat din 11.08.2008

 • Anexele din 27.03.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Anexele nr. 1-37 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

 • Anexele din 27.08.2007, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Anexele nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale

 • Anexele din 20.08.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 931/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Anexa din 16.04.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.187/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 din 16.04.2008

 • Anexele din 11.07.2008, Ministerul Sănătăţii Publice

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Anexele din 12.11.2007, Guvernul României

  Anexele nr. 1-11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.381/2007 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Anexele din 04.11.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

 • Anexele din 24.11.2008, Ministerul Transporturilor

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

 • Anexa din 12.11.2008, Guvernul României

  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 din 12.11.2008

 • Anexele din 30.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.284/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1a) “Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice” din axa prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Anexele din 30.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1b) “Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport” – partea de transport

 • Anexele din 30.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NO(x) redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1c) “Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Anexele din 30.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”

 • Anexele din 30.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 2.288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea 4.3 “Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” din cadrul axei prioritare 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 • Anexa din 12.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexa la Ordinul 2.374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene din 12.12.2007

 • Anexa din 07.01.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2008 din 07.01.2008

 • Anexa din 27.11.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/20008 cuprinzând modelele documentelor financiar-contabile

 • Anexa din 30.06.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând Programele şcolare pentru clasele a IX-a – a XII-a din 30.06.2008

 • Anexa din 30.06.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.643/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Limbă şi Comunicare – Limbi materne, clasele a V-a – a VIII-a din 30.06.2008

 • Anexa din 07.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.698/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate clasele a V-a-a VIII-a din 07.07.2008

 • Anexele din 07.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 4.713/2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de studiu din aria curriculară Limbă şi comunicare: Limba şi literatura română pentru clasele a V-a-a VIII-a şi Limba latină pentru clasa a VIII-a

 • Anexa din 22.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând programele şcolare revizuite pentru următoarele discipline de studiu din aria curriculară Matematică şi ştiinţe: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, clasele a V-a – a VIII-a din 22.07.2008

 • Anexa din 22.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând Programa şcolară revizuită pentru disciplina Educaţie tehnologică, clasele a V-a – a VIII-a, din aria curriculară Tehnologii din 22.07.2008

 • Anexele din 22.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-13 la Ordinul ministerului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.877/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară “Limbă şi comunicare” – limbi moderne

 • Anexa din 05.08.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând Programele şcolare revizuite pentru următoarele discipline de trunchi comun din aria curriculară Arte: Educaţie muzicală, Educaţie plastică, clasele a V-a – a VIII-a din 05.08.2008

 • Anexele din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-11 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.176/2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special preşcolar – pedagogie curativă, care integrează copii cu deficienţe severe, profunde sau asociate

 • Anexele din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2009

 • Anexa din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând programele şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele I – a IV-a: religie ortodoxă, religie romano-catolică de limba română, religie romano-catolică de limba maghiară, religie greco-catolică, religie adventistă, religie reformată, religie unitariană, religie alianţa evanghelică din 01.09.2008

 • Anexa din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând programele şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele a IX-a – a XII-a: religie ortodoxă, religie romano-catolică de limba română, religie romano-catolică de limba maghiară, religie greco-catolică, religie adventistă, religie reformată, religie unitariană, religie alianţa evanghelică din 01.09.2008

 • Anexa din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani din 01.09.2008

 • Anexele din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-19 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.236/2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învăţământ special pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate

 • Anexa din 01.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa privind Programele şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a la disciplina “Limba şi literatura italiană maternă” din 01.09.2008

 • Anexa din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa cuprinzând Programa şcolară la disciplina Educaţie muzicală (clasele a XI-a – a XII-a), filiera vocaţională, profil teologic romano-catolic de limbă română din 02.09.2008

 • Anexele din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-9 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.256/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic greco-catolic

 • Anexele din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-12 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.257/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic unitarian

 • Anexele din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-8 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.258/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat

 • Anexele din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-10 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.259/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist

 • Anexa din 02.09.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa privind Programele şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară “Om şi societate – Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare”, clasele a VI-a şi a VII-a din 02.09.2008

 • Anexa din 17.12.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 6.297/2008 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009 din 17.12.2008

 • Anexa din 06.02.2008, Guvernul României

  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele din volumul I la Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Anexa din 04.06.2008, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – Partea I – din 04.06.2008

 • Anexele din 13.12.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Anexele nr. 2-5 la Ordinul nr. 1.964/2008 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Anexa din 27.11.2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.687/2007 cu privire la tabelul cuprinzând specializările pentru care au fost revizuite programele pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I

 • Anexa din 06.02.2008, Guvernul României

  Anexa nr. 2 (partea I) la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele din volumul II la Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Anexa din 04.06.2008, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – Partea a II-a – din 04.06.2008

 • Anexele din 13.12.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Anexele nr. 6 la Ordinul nr. 1.964/2008 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Anexa din 27.11.2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.687/2007 privind aprobarea programelor revizuite pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I

 • Anexa din 06.02.2008, Guvernul României

  Anexa nr. 2 (partea a II-a) la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele din volumul III la Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Anexa din 04.06.2008, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – Partea a III-a – din 04.06.2008

 • Anexele din 13.12.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

  Anexele nr. 6 la Ordinul nr. 1.964/2008 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Anexa din 06.02.2008, Guvernul României

  Anexa nr. 2 (partea a III-a) la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele din volumul IV la Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Anexa din 04.06.2008, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – Partea a IV-a – din 04.06.2008

 • Anexele din 06.02.2008, Guvernul României

  Anexele nr. 3-75 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 07.11.2008, Parlamentul României

  Anexele din volumul V la Legea nr. 280/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

 • Anexele din 07.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 4.700/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de învăţământ din aria curriculară Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a – a VIII-a – PARTEA I -

 • Anexele din 07.07.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 4.700/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de învăţământ din aria curriculară Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a – a VIII-a