19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 7/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 7/2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea nr. 7/2005 în cauza Străin şi alţii împotriva României

 • Hotărârea nr. 7/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 7/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2006 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2006 pentru aprobarea Protocolului, semnat la Seul la 18 octombrie 2005, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 7 august 1990

 • Hotărârea nr. 70/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 70/2006 pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

 • Hotărârea nr. 70/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 700/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizaţi, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 701/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Hotărârea nr. 702/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2006 privind organizarea ediţiei a XVIII-a a Festivalului Internaţional George Enescu

 • Hotărârea nr. 703/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi a Planului de acţiune pentru aplicarea Strategiei naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare

 • Hotărârea nr. 704/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţii în perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005, ce vor beneficia de finanţări din programul PHARE 2005

 • Hotărârea nr. 705/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de interes naţional Varianta de ocolire a municipiului Timişoara

 • Hotărârea nr. 706/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 707/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

 • Hotărârea nr. 708/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Constanţa, Tulcea şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 709/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 71/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 71(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE

 • Hotărârea nr. 71/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 71/2006 privind prelungirea perioadei de înscriere la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea septembrie-octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 71/2006, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 71/2006 privind aprobarea Tabloului cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi, persoane fizice şi juridice, tutorii de stagiu, precum şi experţii evaluatori de întreprinderi

 • Hotărârea nr. 710/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi alunecări de teren în anul 2006

 • Hotărârea nr. 711/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 712/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 713/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local şi a modificării traseului şi lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 714/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2006 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Regiei Autonome Registrul Auto Român, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 715/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

 • Hotărârea nr. 716/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 452/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 717/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2006 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad a unui imobil situat în municipiul Arad, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 718/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2006 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 719/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2006 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 72/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent, situate în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 72/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

 • Hotărârea nr. 720/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vrancea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Focşani

 • Hotărârea nr. 721/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sector Livezeni – Bumbeşti

 • Hotărârea nr. 722/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 723/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

 • Hotărârea nr. 724/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 725/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 258/2005 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 726/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2006 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente manifestărilor care se vor desfăşura în cadrul Anului Francofoniei în România

 • Hotărârea nr. 727/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2006 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei

 • Hotărârea nr. 728/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 729/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2006 privind scutirea de plata taxelor consulare şi a colantelor de viză a membrilor delegaţiilor oficiale şi de însoţire ale statelor şi guvernelor participante la Reuniunea la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, care va avea loc la Bucureşti în perioada 25-29 septembrie 2006, şi la reuniunile premergătoare acesteia, precum şi exceptarea de la obligativitatea vizelor de intrare pe teritoriul României a participanţilor care din motive obiective nu au obţinut aceste vize de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate

 • Hotărârea nr. 73/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2006 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina

 • Hotărârea nr. 73/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia

 • Hotărârea nr. 730/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2006 privind finanţarea în anul 2006 a Centrului-pilot de consultanţă şi informare a consumatorilor din municipiul Bucureşti din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 731/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2006 privind preluarea în gestiune de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a arhivei deţinute anterior de fostele organe de securitate, aflată în conservare la Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 732/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei în anul 2006

 • Hotărârea nr. 733/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2006 pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 734/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

 • Hotărârea nr. 735/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

 • Hotărârea nr. 736/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur

 • Hotărârea nr. 737/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 738/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere cu privire la dezvoltarea unei pieţe unice de reţele de tip broadband interconectate în totalitate la reţelele europene şi globale – Iniţiativa pentru bSEE – broadband în Sud-Estul Europei, semnat la Salonic la 1 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 739/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2006 pentru aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Praga la 28 februarie 2006, la Înţelegerea dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Cehă privind protecţia informaţiilor militare secrete, semnată la Bucureşti la 17 iulie 2000

 • Hotărârea nr. 74/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte

 • Hotărârea nr. 74/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 74/2006 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 740/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 303/2006 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 • Hotărârea nr. 741/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării în anul 2006 la Programul comunitar privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene – eTEN

 • Hotărârea nr. 742/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru participarea în anul 2006 la Programul comunitar Customs 2007

 • Hotărârea nr. 743/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii Perdele forestiere de protecţie din zona de câmpie, etapa I, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 744/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială URBANTRANS – S.A. Bârlad

 • Hotărârea nr. 745/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 745/2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 745/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 746/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere situate în judeţul Satu Mare şi a terenului aferent acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective

 • Hotărârea nr. 747/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 748/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 749/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Tărâia – Cernişoara, etapa a II-a, cariera Panga, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 75/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 750/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2006 privind aprobarea participării Ministerului Sănătăţii Publice la cheltuielile aferente organizării întâlnirii de lucru din cadrul proiectului Securitatea transfuzională – creşterea autonomiei regionale privind sângele şi componentele sale

 • Hotărârea nr. 751/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 752/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2006 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dunărea al Judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 753/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2006 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Juridice din subordinea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 754/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 755/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor măsuri de prevenire şi combatere a gripei aviare

 • Hotărârea nr. 756/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 757/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 27-28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reţeaua de reprezentare externă a Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 758/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2006 pentru transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. Bucureşti în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti, precum şi pentru trecerea unor barăci metalice din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. Bucureşti în domeniul privat al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti

 • Hotărârea nr. 759/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, 1.2 Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor, 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, 3.1 Investiţii în exploataţiile agricole, 3.2 Constituirea grupurilor de producători, 3.3 Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural, 3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative, 3.5 Silvicultură, 4.1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi 4.2 Asistenţă tehnică din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD

 • Hotărârea nr. 76/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Congo privind reglementarea datoriei cu titlu de arierate comerciale a Republicii Democrate Congo către România, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2004 şi la Kinshasa la 12 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 760/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare şi repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 761/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2006 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 762/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 763/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2006 privind eliberarea domnului Madaras Lazar, la cerere, din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 764/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret, în scopul organizării de tabere gratuite pentru copiii sinistraţi în urma inundaţiilor

 • Hotărârea nr. 765/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 766/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 767/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2006 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 februarie 2006 şi la Bucureşti la 24 şi, respectiv, 27 februarie 2006, dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000

 • Hotărârea nr. 768/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi

 • Hotărârea nr. 769/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări

 • Hotărârea nr. 77/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 770/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2006 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 771/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 772/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Hotărârea nr. 773/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursul fluviului Dunărea

 • Hotărârea nr. 774/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pe anul 2006, pentru decontarea lucrărilor provizorii executate în regim de urgenţă, în timpul viiturii pe fluviul Dunărea în perioada aprilie-mai 2006

 • Hotărârea nr. 777/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 778/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând 39 de obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului Săli de sport, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 779/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi alunecări de teren în anul 2006

 • Hotărârea nr. 78/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2006 pentru modificarea H.G. nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003