• Hotărârea nr. 1835/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1835/2005 pentru completarea anexei la H.G. nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul AVAS, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1835/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1835/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale Romtehnica – S.A. şi Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1836/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1836/2006 privind suplimentarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va face compensări în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1836/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1836/2005 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli finanţate integral din venituri proprii al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1837/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1837/2005 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1837/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1837/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Ialomiţa şi Neamţ

 • Hotărârea nr. 1838/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1838/2006 pentru modificarea poziţiei nr. 21 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 876/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1838/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1838/2005 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Mineral Quantum – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1839/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1839/2005 privind modificarea art. 5 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, aprobate prin H.G. nr. 1.239/2004

 • Hotărârea nr. 1839/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1839/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1840/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1840/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1840/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1840/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1841/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1841/2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare

 • Hotărârea nr. 1841/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 1842/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 1842/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1842/2005 privind aprobarea obiectivelor etapei a VII-a – 2006 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină

 • Hotărârea nr. 1843/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1843/2006 privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1843/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1843/2005 privind stabilirea datei pentru organizarea alegerii unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 1844/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1844/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1844/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport

 • Hotărârea nr. 1845/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităţi din domeniul ameliorării şi reproducţiei animalelor

 • Hotărârea nr. 1845/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1845/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 1846/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1846/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 1846/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1846/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 1847/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1847/2005 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004

 • Hotărârea nr. 1847/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1847/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea acţiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale – inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1848/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1848/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi a transferurilor pentru societăţile comerciale

 • Hotărârea nr. 1849/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1849/2006 privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 – februarie 2008

 • Hotărârea nr. 1849/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1849/2005 pentru abrogarea unor prevederi din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităţilor contractante care au obligaţia de a aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice şi produsele care urmează să fie achiziţionate prin procedura de licitaţie electronică

 • Hotărârea nr. 185/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova – S.A. în domeniul public al comunei Roşia de Amaradia şi, respectiv, al comunei Bustuchin, judeţul Gorj, şi în administrarea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective

 • Hotărârea nr. 1850/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române

 • Hotărârea nr. 1850/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 • Hotărârea nr. 1851/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1851/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1851/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1851/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1852/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1852/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1853/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 1853/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1853/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în valoare de 60 milioane euro şi 10 milioane USD, destinate asigurării parţiale a necesarului de finanţat pentru derularea unor proiecte din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1854/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1854/2006 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 80%, a împrumutului intern în valoare de maximum 26,8 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi- S.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice din ţară şi din import pentru iarna 2006-2007

 • Hotărârea nr. 1854/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii

 • Hotărârea nr. 1855/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1855/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turişti

 • Hotărârea nr. 1856/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici

 • Hotărârea nr. 1856/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute

 • Hotărârea nr. 1857/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1857/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural Sala Palatului

 • Hotărârea nr. 1857/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1857/2005 pentru aprobarea Înţelegerii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (C.N.C.A.N.) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (U.S.N.R.C.), semnată la Viena la 28 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1858/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1858/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vânători, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1859/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1859/2006 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Iaşi

 • Hotărârea nr. 1859/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1859/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 • Hotărârea nr. 186/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena

 • Hotărârea nr. 1860/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

 • Hotărârea nr. 1860/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1860/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

 • Hotărârea nr. 1861/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1861/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1861/2005 pentru înfiinţarea Centrului Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului Naţional al Burselor de Studii în Străinătate

 • Hotărârea nr. 1862/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1862/2005 pentru aprobarea proiectului Incinerarea deşeurilor periculoase şi sterilizarea deşeurilor provenite din activităţi medicale

 • Hotărârea nr. 1863/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1863/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1864/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1864/2005 privind transmiterea unor imobile, din domeniul public şi privat al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui

 • Hotărârea nr. 1864/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie

 • Hotărârea nr. 1865/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1865/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 • Hotărârea nr. 1866/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1866/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi

 • Hotărârea nr. 1867/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării

 • Hotărârea nr. 1868/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1868/2005 privind aprobarea şi finanţarea Programului pilot de reabilitare termică a unor clădiri din domeniul public, cu funcţiunea de asistenţă socială şi/sau ocrotirea sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1868/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1868/2006 privind plata contribuţiei României pentru anul 2007 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1869/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice – PNAC-SECA

 • Hotărârea nr. 187/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1870/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1870/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 • Hotărârea nr. 1871/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic

 • Hotărârea nr. 1871/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1871/2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian şi a Hotărârii Guvernului nr. 251/2004 pentru stabilirea limitelor minime ale sumelor asigurate pentru acoperirea anumitor categorii de daune rezultate în urma operării aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional

 • Hotărârea nr. 1872/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Hotărârea nr. 1873/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 • Hotărârea nr. 1874/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1874/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

 • Hotărârea nr. 1875/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

 • Hotărârea nr. 1876/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

 • Hotărârea nr. 1877/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC)

 • Hotărârea nr. 1878/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

 • Hotărârea nr. 1878/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1878/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 1879/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1879/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, rectificate, ale operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a Programului de investiţii al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 • Hotărârea nr. 188/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 1880/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1880/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Pasaj denivelat pe DN 71 km 10+400 peste C.F. la Conţeşti din cadrul obiectivului de investiţii Pasaj denivelat peste C.F. Bucureşti-Piteşti pe DN 71 km 10+400 la Conţeşti

 • Hotărârea nr. 1881/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă

 • Hotărârea nr. 1882/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 • Hotărârea nr. 1883/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1883/2005 privind aprobarea Listei societăţilor comerciale din portofoliul A.V.A.S., care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 189/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2006 privind transmiterea bunurilor taberei şcolare Stejarul din domeniul public al statului şi din administrarea Cancelariei Primului-Ministru – Autoritatea Naţională pentru Tineret în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 19/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 • Hotărârea nr. 19/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2006 privind încuviinţarea înfiinţării subcomisiei de anchetă pentru cercetarea modului în care au fost aplicate şi respectate măsurile de prevenire şi combatere a gripei aviare

 • Hotărârea nr. 19/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2006 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al unui membru ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 19/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 19/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 19/2006 pentru aprobarea Normei nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

 • Hotărârea nr. 190/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2006 privind producţia şi finanţarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă – 5 x 700 MW, în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1900/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1900/2006 pentru abrogarea unor acte normative din domeniul comerţului exterior

 • Hotărârea nr. 1901/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1901/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.268/2006 privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli în anul 2006 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, precum şi pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.205/2004

 • Hotărârea nr. 1902/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1902/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 1903/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1903/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului, sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun în anul 2006 în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului

 • Hotărârea nr. 1904/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară

 • Hotărârea nr. 1905/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1905/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 1906/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1906/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Tractorul UTB – S.A. Braşov

 • Hotărârea nr. 1907/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1907/2006 pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 191/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole

 • Hotărârea nr. 1910/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1910/2006 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1912/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91

 • Hotărârea nr. 1914/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Hotărârea nr. 1916/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1916/2006 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice şi creşe