20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1071/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1072/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2005 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1073/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1074/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1075/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii

 • Hotărârea nr. 1076/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2005 privind asistenţa acordată de statul român, cu titlu gratuit, pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat

 • Hotărârea nr. 1077/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 368/2005 privind aprobarea Programului Cercetare de Excelenţă – CEEX

 • Hotărârea nr. 1078/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2005 privind suportul financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE – Natura al Comunităţii Europene pentru anii 2005-2007

 • Hotărârea nr. 1079/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2005 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiţii abandonat, situat în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii, sectorul 3, din Centrul de Creaţie şi Cultură – Cântarea României în Esplanada şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a acestuia şi de finalizare a construcţiilor existente

 • Hotărârea nr. 108/2005, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare

 • Hotărârea nr. 108/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004

 • Hotărârea nr. 1080/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanţarea consultanţei juridice şi financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat Esplanada, precum şi pentru cofinanţarea asistenţei tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1081/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2005 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1082/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Vatra Dornei şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1083/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2005 privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 1084/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 1085/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1086/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1087/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii cuprins în programul ISPA Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1088/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi modernizarea serviciilor de apă şi canalizare în municipiul Baia Mare, cuprins în Programul ISPA

 • Hotărârea nr. 1089/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 109/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2005 pentru aprobarea conţinutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuţia energiei electrice

 • Hotărârea nr. 1090/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consilierilor locali, respectiv a primarilor, în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1091/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping

 • Hotărârea nr. 1092/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2005 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania privind detaşarea a doi experţi germani la Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, semnată la Berlin la 11 iulie 2005 şi la Bucureşti la 19 iulie 2005

 • Hotărârea nr. 1093/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată

 • Hotărârea nr. 1094/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare

 • Hotărârea nr. 1095/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Hotărârea nr. 1096/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni – Giurgiu, km 23+200 – km 59+100

 • Hotărârea nr. 1097/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1098/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2005 pentru completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziţia Mondială EXPO 2005 Înţelepciunea Naturii Aichi, Japonia

 • Hotărârea nr. 1099/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 11/2005, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 11/2005, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 11/2005 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Cooperativei de credit Credep Luduş

 • Hotărârea nr. 11/2005, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2005 privind numirea domnului Bolojan Ilie Gavril în funcţia de prefect al judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 11/2005, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2005 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 110/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2005 privind modificarea componenţei Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1100/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2005 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1101/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1102/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1103/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1104/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1105/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1106/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2005 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1107/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2005 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi a unui bun imobil proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1108/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române

 • Hotărârea nr. 1109/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2005 privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru Turism prin reprezentanţele de promovare turistică cu sediul în ţară

 • Hotărârea nr. 111/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice

 • Hotărârea nr. 1110/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei

 • Hotărârea nr. 1111/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1112/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Brăila, judeţul Brăila, şi al comunei Bragadiru, judeţul Ilfov, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1113/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Sâncraiu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sâncraiu, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1116/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2005 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Petrolului şi Energiei din Regatul Norvegiei privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 14 septembrie 2004

 • Hotărârea nr. 1117/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2005 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 11 iulie 2005 şi la Bucureşti la 15 iulie 2005, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 1118/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2005 privind desemnarea structurilor specializate ale Jandarmeriei Române şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Român de Informaţii ca servicii specializate de intervenţie

 • Hotărârea nr. 1119/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru organizarea expoziţiei Coloniile Europene de Artă: Şcoala de la Baia Mare

 • Hotărârea nr. 112/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 1120/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005

 • Hotărârea nr. 1121/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2005 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1122/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1123/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 1124/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Hotărârea nr. 1125/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1126/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2005 privind aprobarea participării delegaţiei României la lucrările celei de a 49-a Conferinţe Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena şi a finanţării organizării Standului expoziţional naţional cu tema România – dezvoltarea durabilă şi folosirea în scopuri paşnice a energiei nucleare

 • Hotărârea nr. 1127/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2005 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Departamentul Federal al Afacerilor Economice al Confederaţiei Elveţiene, reprezentând Confederaţia Elveţiană, în domeniile energie, mediu şi alte sectoare industriale, semnat la Bucureşti la 16 iunie 2005

 • Hotărârea nr. 1128/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2005 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională pentru Romi şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanţarea şi administrarea Programului Activităţi de implementare şi monitorizare a Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005, semnat la Bucureşti la 21 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1129/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2005 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 113/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiilor financiare ale României la resursele comune ale NATO

 • Hotărârea nr. 1130/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2005 privind propunerea domnului Yusuf Muurat în funcţia de Muftiu al Cultului Musulman din România în vederea recunoaşterii prin decret al Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 1131/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2005 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1132/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 1133/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1134/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2005 privind aprobarea finanţării proiectului Bisericile de lemn din Maramureş – album de artă din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1135/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru cantina socială a Parohiei Băile Govora din oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1136/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2005 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Statele Unite ale Americii

 • Hotărârea nr. 1137/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1138/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2005 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1139/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2005 privind recunoaşterea Uniunii Române de Transport Public ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 114/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2005 pentru aprobarea atestării localităţii Gura Humorului, judeţul Suceava, ca staţiune turistică de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1140/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2005 privind stabilirea documentului de legitimare pentru procurorii din sistemul Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 1141/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1142/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1143/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 100/2005 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1144/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

 • Hotărârea nr. 1145/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1146/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din H.G. nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi piscicole, precum şi a efectivelor de animale, precum şi a art. 3 din H.G. nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005

 • Hotărârea nr. 1147/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2005 pentru modificarea anexelor privind subvenţiile unitare şi a transferurilor pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 • Hotărârea nr. 1148/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Serviciului Român de Informaţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 1149/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2005 privind aprobarea Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de prevederile art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Hotărârea nr. 115/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2005 privind regimul călătoriilor în România aplicabil cetăţenilor polonezi, cehi şi slovaci

 • Hotărârea nr. 1150/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2005, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1151/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2005 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1152/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2005 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Arhiepiscopia Bucureştilor

 • Hotărârea nr. 1153/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2005 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1154/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Orăştie şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1155/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 1156/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1157/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Baru şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1158/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2005 privind transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Dâmboviţa în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie