22 Februarie, 2018

Legea zilierilor: aspecte noi privind zilierii minori, registrul de evidenţă, amenzile

Prin modificările aduse Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri de Legea nr. 277/2013, care au intrat în vigoare de la 1 noiembrie 2013, sunt clarificate anumite situaţii ale cadrului legal incident acestui domeniu.

Schimbări în privinţa zilierilor minori

Privitor la zilierul minor, a cărui activitate nu depăşeşte şase ore zilnic, cadrul legal se completează faptul că activiatea sa cumulată la nivelul unei săptămâni nu va depăşi 30 de ore pe săptămână şi nu va efectua activitate în timpul nopţii. Durata zilnică de muncă pentru un zilier major nu poate depăşi 12 ore/zi. Completarea vizează, de asemenea, posibilitatea zilierului minor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani de a presta activităţi necalificate cu caracter ocazional cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.

modzilmin» Foto: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 52/2011, iar în dreapta – forma nouă. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. // Sursa: Lege5 Online

Cine poate folosi zilieri?

Astfel, pot utiliza zilieri şi persoanele fizice, persoana fizică autorizată, respectiv întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, dacă zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional şi dacă acestea nu sunt în beneficiul unui terţ.

Schimbări la activităţile permise

De asemenea, dintre activităţile permise pentru utilizarea zilierilor sunt abrogate activităţile de întreţinere şi curăţenie şi sunt adăugate activităţile de manipulare mărfuri prestate doar în domeniile de activitate în care aceştia pot îndeplini activităţi (agricultură; vânătoare şi pescuit; silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; piscicultură şi acvacultură; pomicultură şi viticultură; apicultură; zootehnie; spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural).

Atât pentru zilierul major, cât şi cel minor, dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata se va face pentru echivalentul a cel puţin opt ore de muncă. Remuneraţia brută orară este între 2 şi 10 lei/oră.

Registrul de evidenţă a zilierilor

Este, de asemenea, obligaţia beneficiarului de a înfiinţa, înregistra zilnic şi de a păstra Registrul de evidenţă a zilierilor. Acesta se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz, nu doar la sediu ca până acum. O altă obligaţie care a fost completată este cea de a plăti zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită sau la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor, precum şi de a transmite până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face, de acum, şi pe suport electronic. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

De asemenea, sunt aduse modificări asupra câmpurilor ce trebuie completate în Registru, astfel, la coloana privind beneficiarul se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, al întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz, respectiv la coloana privind semnătura de confirmare de primire a banilor zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul perioadei activităţii.

Instruirea zilierilor

O altă obligaţie a beneficiarului este instruirea privind riscurile de sănătate şi securitate în muncă care se va consemna în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 a  Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006.

Asigurarea

Deoarece activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice, cadrul legal a fost completat, pentru creşterea gradului de informare, cu menţiunea că acesta are posibilitatea de a se asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Singura reţinere care i se operează zilierului este impozitul pe venit (16%).

Amenzi

În cazul nerespectării prevederilor legale pentru aplicarea amenzilor contravenţionale sunt stabilite plafoane minime de 3000 de lei, respectiv 4000 de lei, cu posibilitatea achitării în primele 48 de ore a jumătate din suma aplicată ca amendă.

Notă: Toate modificările aduse de Legea nr. 277/2013 pot fi consultate în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu