21 Februarie, 2018

Legea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (II). Finanţarea stagiului, programul, supravegherea, evaluarea, eliberarea certificatului

La jumătatea lunii martie va intra în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.

Notă:
În prima parte a subiectului puteţi citi despre contractul de stagiu şi drepturile şi obligaţiile stagiarului şi ale angajatorului. Prima parte este AICI.

Finanţarea stagiului

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

- bugetul propriu al angajatorului;
- fondul social european;
- bugetul asigurărilor pentru şomaj;
- sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
- alte surse, potrivit legii.

Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Programul de activităţi

Asemănător uceniciei, perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, care va cuprinde:

- obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;
- planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Coordonarea şi supravegherea

Coordonarea şi supravegherea activităţii de stagiu este realizată de un mentor, numit de angajator dintre salariaţii calificaţi (cu excepţia celor cu sancţiuni disciplinare neradiate), cu o experienţă profesională de cel puţin doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Acesta poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult trei stagiari.

Evaluarea activităţii stagiarului

La sfârşitul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluată de o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului (din care face parte obligatoriu şi mentorul) şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

Comisia de evaluare întocmeşte cu cinci zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente: 

- descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;
- gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;
- competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;
- conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
- concluziile privind desfăşurarea perioadei de stagiu;
- alte menţiuni care vor fi stabilite prin normele metodologice.

De asemenea, cu zece zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu, care cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza: analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi, aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul şi raportului de stagiu.

Eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului

În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.

Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

Contestarea referatului de evaluare

În situaţia în care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului — cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă –, care este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului, ulterior putând să se adreseze instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.

La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe acelaşi post, un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu.

În termen de 90 de zile de la data publicării Legii nr. 335/2013 în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu