15 Iulie, 2018

Legea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (I). Contractul de stagiu, drepturile şi obligaţiile stagiarului şi ale angajatorului

La jumătatea lunii martie va intra în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Contractul de stagiu

Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.

Drepturile stagiarului

Stagiarul are următoarele drepturi:

- să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;
- să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
- să beneficieze de evaluare obiectivă;
- să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;
- să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;
- să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;
- să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;
- să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, după caz.

Obligaţiile stagiarului

De asemenea, stagiarul are următoarele obligaţii:

- să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;
- să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;
- să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;
- să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
- să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;
- să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;
- să participe la procesul de evaluare.

Drepturile angajatorului

Angajatorul are următoarele drepturi:

- să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;
- să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;
- să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Obligaţiile angajatorului

Angajatorul are următoarele obligaţii:

- să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;
- să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;
- să asigure o dotare corespunzătoare — logistică, tehnică şi tehnologică — necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;
- să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;
- să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;
- să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

Încetarea contractului de stagiu

Contractul de stagiu — la fel ca cel de muncă — poate înceta:

- de drept;
- prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;
- prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.

Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii.

Notă: În partea a doua a subiectului puteţi citi despre finanţarea stagiului, programul de activităţi, coordonarea şi supravegherea de către mentor, evaluarea activităţii, eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului şi contestarea referatului de evaluare. Partea a doua este AICI.

——(P)——

Legea nr. 335/2013 va intra în vigoare din data de 12 martie 2014.

Pentru a fi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative, Lege5 Desktop vă pune la dispoziţie unCalendar legislativ. Prin intermediul acestuia puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc. Aflaţi mai multe despre Lege5 Desktop de AICI.

L5_desktop

Totodată, Lege5 este disponibil şi în variantele Online şi Mobile. Iar pentru cei care vor doar anumite acte normative (consolidate la zi) există posibilitatea de a le cumpăra separat prin intermediul Lege5 Online.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu