S-au publicat Normele care pun în aplicare dispoziţiile din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior — aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 449/2014.

Temei legal

Potrivit art. 1 din Legea nr. 335/2013, absolvenţii de învăţământ superior au o perioadă de şase luni de debut în profesie, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Temeiul legal se regăseşte în art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit căruia, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele şase luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

Normele privesc absolvenţii de învăţământ superior care au diplomă de licenţă sau echivalentă şi, la debutul în profesie, se angajează pe un post conform specializării absolvite, în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă.

Exceptări de la perioada de stagiu

În afara absolvenţilor în profesii pentru care există reglementări speciale, mai fac excepţie, potrivit Normelor, absolvenţii de învăţământ superior care dovedesc că anterior absolvirii au desfăşurat, potrivit legii, pe o perioadă de şase luni, activitate profesională în acelaşi domeniu ocupaţional pentru care se efectuează stagiul.

Evidenţa locurilor de muncă vacante

Stagiul se organizează de către angajatori, aceştia având obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenţii de învăţământ superior.
În acest scop, angajatorul este obligat să completeze formularul cu Situaţia locurilor de muncă vacante, cu menţiunea că la rubrica “Observaţii” se adaugă şi termenul “stagiu”. Prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.
Potrivit art. 10 (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligaţia de a transmite la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica separat pe site-ul instituţiei locurile de muncă vacante pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Organizarea perioadei de stagiu

Conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul elaborează şi supune spre aprobare angajatorului programul de activităţi al stagiarului, în baza căruia se desfăşoară şi se realizează evaluarea activităţii stagiarului, în conformitate cu specificul activităţii în care se efectuează stagiul.
Prin Norme se precizează:
modul cum se stabilesc criteriile de evaluare a activităţii stagiarului, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi al stagiarului;
desemnarea mentorului care se va acupa de stagiar, inclusiv răspunderea disciplinară a mentorului. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă şi prin modificarea fişei postului. Tot mentorul va face referatul de evaluare a stagiarului, acesta din urmă având obligaţia să redacteze un raport de stagiu pe care îl înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, în vederea evaluării.

Procedura de evaluare a stagiarului

Evaluarea activităţii stagiarului se face cu cinci zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu de către comisia de evaluare. Comisia analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar şi, după caz, raportul întocmit de mentor, notează criteriile de evaluare a activităţii stagiarului stabilite de angajator potrivit art. 9, stabileşte calificativul de evaluare, hotărăşte dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea şi face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului.
La stabilirea calificativului de evaluare, fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 10, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 10 fiind cea mai mare. Se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală. Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00-4,99 se acordă calificativul “necorespunzător”, iar între 5,00-10,00 se acordă calificativul “corespunzător”.
Referatul de evaluare se întocmeşte în trei exemplare: un exemplar pentru comisie, un exemplar pentru stagiar şi un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.
La propunerea comisiei de evaluare sau, după caz, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, angajatorul eliberează beneficiarului stagiului un certificat sau, după caz, o adeverinţă de finalizare a stagiului.
În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
Obligaţia de a solicita vizarea certificatului/adeverinţei de finalizare a stagiului la inspectoratul teritorial de muncă revine angajatorului care depune, în acest scop, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o cerere prin care solicită vizarea certificatului/adeverinţei, la care anexează o copie a contractului de stagiu, precum şi certificatul/adeverinţa, după caz.
Vizarea certificatului/adeverinţei se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.
Inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa certificatelor şi adeverinţelor de finalizare a stagiului vizate.
La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfăşurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului.

Finanţarea stagiului

Potrivit art. 27 din Legea nr. 335/2013, finanţarea stagiului se poate realiza din: bugetul propriu al angajatorului; fondul social european; bugetul asigurărilor pentru şomaj; sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; alte surse, potrivit legii.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.
În situaţia în care finanţarea stagiului se realizează de către angajator, acesta suportă toate cheltuielile ocazionate de efectuarea stagiului.

Finanţarea stagiului din sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice se face în condiţiile respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop, se încheie un contract de sponsorizare care se anexează în copie la contractul individual de muncă al stagiarului.

Finanţarea stagiului din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind eligibilitatea şi cheltuielile eligibile.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în anexă la Norme, pentru fiecare contract de stagiu.

Registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul

Inspecţia muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul.
Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa angajatorilor la care se efectuează stagiul şi care îşi au sediul în raza lor teritorială, prin  registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul, al cărui model este prevăzut în anexă la Norme.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,
    Am o intrebare legata de legea 335/2013.Pe scurt o sa va spun poveste mea si anume ca lucrez in acelasi loc de munca din anul 1982 cand am absolvit Liceul Sanitar profil laborator.In anul 2011 am absolvit cursurile Facultatii de Inginerie biochimica .Am primit acordul din partea Ministerului Sanatatii de participare la concurs prin echivalare pentru un post de chimist debutant in aceeasi institutie in care lucrez de 33 de ani respectiv in acelasi laborator de analize medicale unde am lucrat neintrerupt ca asistent de laborator.Intrebarea mea este ,daca eu am desfasurat activitatea anterioara in acelasi domeniu sunt obligata prin lege de efectuare a stagiului sau pot beneficia de exceptie .Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here