25 Iunie, 2019

Legea partidelor politice nr. 14(r2)/2003

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicarea 2 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 347 din 12.05.2014 (M.Of. nr. 347/2014).

În vigoare de la 17.01.2003

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane juridice de drept public.

Art. 2.
Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii.

Art. 3.
(1) Pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, şi care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.
(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activităţi pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituţia României, republicată.
(3) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizaţii din străinătate, dacă această afiliere încalcă valorile prevăzute la alin. (1).
(4) Partidele politice nu pot organiza activităţi militare sau paramilitare şi nici alte activităţi interzise de lege.

Art. 4.
(1) Partidele politice se organizează şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial.
(2) Sunt interzise constituirea de structuri ale partidelor politice după criteriul locului de muncă, precum şi desfăşurarea de activităţi politice la nivelul operatorilor economici sau al instituţiilor publice.
(3) Desfăşurarea de activităţi politice la nivelul operatorilor economici sau al instituţiilor publice este permisă, cu acordul acestora, numai în campania electorală, în condiţiile legii.
(4) În cadrul organizaţiilor teritoriale partidele politice îşi pot organiza structuri care se vor ocupa de problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale.

Art. 5.
(1) Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrală, denumire prescurtată şi semn permanent proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtată şi semnul permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi alianţelor politice, în mod corespunzător.
(3) Denumirea integrală şi denumirea prescurtată, precum şi semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza însemnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică.
(4) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform statutului şi cu respectarea art. 25 şi 26.

CAPITOLUL II
Membrii partidelor politice

Art. 6.
Pot fi membri ai partidelor politice cetăţenii care, potrivit Constituţiei, au drept de vot.

Art. 7.
Din partidele politice nu pot face parte persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică.

Art. 8.
(1) Un cetăţean român nu poate face parte în acelaşi timp din două sau mai multe partide politice.
(2) Înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.
(3) La înscrierea într-un partid politic orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic.
(4) Membrii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care înscriu candidaţi în alegeri pot face parte şi dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condiţiile legii.
(5) Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă parte sau să nu facă parte dintr-un partid politic.
(6) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

CAPITOLUL III
Organizarea partidelor politice

Art. 9.
Fiecare partid politic trebuie să aibă statut şi program politic proprii.

Art. 10.
Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:
a) denumirea integrală şi denumirea prescurtată;
b) descrierea semnului permanent;
c) semnul permanent sub formă grafică alb-negru şi color, în anexă;
d) sediul central;
e) menţiunea expresă că urmăreşte numai obiective politice;
f) drepturile şi îndatoririle membrilor;
g) sancţiunile disciplinare şi procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;
h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;
i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;
j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale;
k) organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere;
l) condiţiile în care îşi încetează activitatea;
m) modul de administrare a patrimoniului şi sursele de finanţare, stabilite în condiţiile legii;
n) organul care reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi;
o) alte menţiuni prevăzute ca obligatorii în prezenta lege.

Legea partidelor politice nr. 14(r2)/2003 este accesibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu