16 Februarie, 2019

Legea nr. 71/2014 pentru modificarea Legii privind Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune

Legea nr. 71/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 398 din 29.05.2014 (M.Of. nr. 398/2014).

În vigoare de la 01.06.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 42alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 42.
(1) Finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de televiziune adresate străinătăţii, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice înfiinţate sau în cadrul cărora Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune, deţin calitatea de asociat/acţionar, precum şi pentru dezvoltarea acestei activităţi se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor două instituţii.”

2.
 La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) În vederea extinderii/dezvoltării activităţii specifice, în ţară sau în străinătate, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot înfiinţa, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, pot dobândi calitatea de asociat în cadrul unor asemenea entităţi sau, după caz, pot achiziţiona acţiunile/părţile sociale ale unei societăţi comerciale existente, în condiţiile legii.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 28 mai 2014.
Nr. 71.

Legislaţia românească este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.
comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu