22 Februarie, 2018

Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355 din 14.05.2014 (M.Of. nr. 355/2014).

În vigoare de la 17.05.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1.
 La articolul IV punctul 1, partea introductivă a literei e) a alineatului (2) al articolului 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:”.

2.
 La articolul IV, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
11. La articolul 207, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«j) arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
k) muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;»”.

3.
 La articolul IV punctul 3alineatul (2) al articolului 208 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi f)-l), accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, comercializate, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.”

4.
 La articolul IV punctul 4literele a) şi b) ale alineatului (1) şi partea introductivă a alineatului (3) ale articolului 209 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) operatorii economici care produc şi comercializează, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l);
b) persoanele fizice care achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. h)-l).
. . . . . .
(3) Operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) şi l) au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe:”.

5.
 La articolul IV, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41-43, cu următorul cuprins:
41. La articolul 209 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:
«a1) operatorii economici care comercializează către deţinătorul final armele, respectiv către persoana fizică sau juridică care prezintă autorizaţia de procurare a armei, indiferent dacă acestea sunt achiziţionate intracomunitar, importate sau produse în România, în cazul armelor prevăzute la art. 207 lit. j);
a2) operatorii economici care comercializează către deţinătorul final muniţia, respectiv către persoana fizică sau juridică ce prezintă permisul de portarmă, indiferent dacă aceasta este achiziţionată intracomunitar, importată sau produsă în România, în cazul muniţiei prevăzute la art. 207 lit. k);».
42. La articolul 209, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
«(5) În cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal în România şi intenţionează să desfăşoare activităţi economice cu produse accizabile prevăzute la art. 207, pentru care are obligaţia plăţii accizelor în România, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit în România, pentru a îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prezentului capitol.»

Legea nr. 69/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
FreeImages.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu