20 Februarie, 2018

Legea nr. 5/2014 privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie

Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 31 din 15.01.2014 (M.Of. nr. 31/2014).

În vigoare de la 18.01.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

(2)
 În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (1), prezenta lege stabileşte:
a) autoritatea publică română prin intermediul căreia se va asigura schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în calitate de punct naţional de contact;
b) modalitatea de efectuare a schimbului de informaţii prin utilizarea căutării automatizate a datelor de înmatriculare a vehiculelor şi proprietarilor sau deţinătorilor acestora;
c) modalitatea de informare, de către autorităţile române competente, a proprietarului, deţinătorului vehiculului sau a persoanei identificate în alt mod, cu privire la încălcarea, pe teritoriul României, a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, dacă această încălcare este săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru;
d) regimul juridic al încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră ce au fost săvârşite pe teritoriul României.

(3)
 Prezenta lege nu se aplică în relaţia cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Irlanda şi Regatul Danemarcei, decât în măsura în care aceste state vor face obiectul aplicării Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în condiţiile Protocolului privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie şi ale Protocolului privind poziţia Danemarcei, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat de România prin Legea nr. 13/2008.

(4)
 Prezenta lege nu aduce atingere dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor de drept internaţional şi european relevante în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

(5)
 Prezenta lege se aplică în relaţia cu un stat terţ în baza şi în condiţiile acordului încheiat de statul terţ cu Uniunea Europeană în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrării în vigoare a acestui acord.

Art. 2.
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) stat membru – stat membru al Uniunii Europene;
b) autorităţi române competente – autorităţi române cu atribuţii stabilite potrivit legii pentru constatarea şi sancţionarea încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră prevăzute la art. 3 alin. (1), săvârşite pe teritoriul României;
c) căutare automatizată – procedură de acces direct printr-un serviciu de comunicaţii electronice care presupune consultarea, de către autoritatea competentă a unui stat membru sau stat participant, în timp real, a sistemului de evidenţă aparţinând altui/altor state membre sau state participante, sub formă de cerere transmisă, ori transmiterea, printr-un singur mesaj de comunicare, către punctele naţionale de contact ale acestor state a unui lot de date conţinând cereri sau răspunsuri multiple, care se va prelucra automatizat;
d) punct naţional de contact – autoritate competentă desemnată de către un stat membru sau stat participant pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculului;
e) stat participant – stat terţ cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord în vederea participării la schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor;
f) vehicul – orice autovehicul supus înmatriculării, conform legislaţiei naţionale a statului membru sau a statului participant;
g) statul în care s-a săvârşit încălcarea – statul membru sau statul participant în care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;
h) statul de înmatriculare – statul membru sau statul participant în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră;
i) exces de viteză – depăşirea limitei maxim admise de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
j) nefolosirea centurii de siguranţă – încălcarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă sau de a folosi dispozitive de siguranţă pentru copii, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare ori, după caz, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
k) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului – nerespectarea obligaţiei de a opri vehiculul la culoarea roşie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
l) conducerea sub influenţa alcoolului – conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
m) conducerea sub influenţa stupefiantelor – conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori, după caz, potrivit Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
n) nefolosirea căştii de protecţie – nerespectarea obligaţiei de a purta casca de protecţie în timpul circulaţiei pe drumurile publice de către conducătorii motocicletelor/mopedelor şi persoanele transportate pe acestea, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;
o) utilizarea unei benzi interzise – nerespectarea interdicţiei sau restricţiei de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare, astfel cum această faptă este stabilită şi sancţionată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit legislaţiei statului în care s-a săvârşit încălcarea, altul decât România;

Legea nr. 5/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Stockvault.net

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu