25 Februarie, 2018

Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea Legii privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 184 din 14.03.2014 (M.Of. nr. 184/2014).

În vigoare de la 17.03.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1.
 La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:

- La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«f) centrală hidroelectrică retehnologizată – centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:
- are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;
- a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere, sau grup hidroelectric nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic;»”.

2.
 La articolul I punctul 1litera e) a alineatului (6) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol în condiţiile legii;”.

3.
 La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11 -13, cu următorul cuprins:

11. La articolul 3 alineatul (8), litera b) se abrogă.
12. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt următoarele: 2010 – 8,3%; 2011 – 10%; 2012 – 12%; 2013 – 14%.»
13. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
«(41) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi, în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi de impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.
(42) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.»”

4.
 La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.”

5.
 La articolul I punctul 3, partea introductivă a alineatului (21) şi alineatul (22) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(21) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:
. . . . . .
(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) se va face începând cu 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020.”

6.
 La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 31 -33, cu următorul cuprins:

31. La articolul 6, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins:
«(23) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (21) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.
(24) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (21).»
32. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
«(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), energia electrică produsă în centrale electrice amplasate pe vehicule de orice fel nu face obiectul prezentei legi.»
33. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa ce provine din culturi energetice se acordă suplimentar faţă de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.»”

7.
 La articolul I punctul 4litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi.”

Legea nr. 23/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu