19 Februarie, 2018

Legea nr. 135(r1)/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicarea 1 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 25.02.2014 (M.Of. nr. 138/2014).

În vigoare de la 25.05.2007

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.

Art. 2.
Operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în formă electronică se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor în vigoare privind conservarea, accesul şi protecţia informaţiei cu caracter public sau privat.

CAPITOLUL II
Definiţii

Art. 3.
În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) administrator al arhivei electronice – persoana fizică sau juridică acreditată de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu să administreze sistemul electronic de arhivare şi documentele arhivate în cadrul arhivei electronice;
b) arhivă electronică – sistemul electronic de arhivare, împreună cu totalitatea documentelor în formă electronică arhivate;
c) furnizor de servicii de arhivare electronică – orice persoană fizică sau juridică, acreditată să presteze servicii legate de arhivarea electronică;
d) mediu de stocare – orice mediu pe care se poate înregistra sau de pe care se poate reda un document în formă electronică;
e) mesaj electronic – documentul în formă electronică ce conţine date de identificare privind expeditorul, destinatarul, precum şi momentul de timp la care acesta a fost expediat, realizat în scopul transmiterii la distanţă a unei informaţii prin mijloace electronice;
f) regim de acces la document – gradul în care se acordă drept de acces la document de către titularul dreptului de dispoziţie asupra documentului;
g) sistem electronic de arhivare – sistemul informatic destinat colectării, stocării, organizării şi catalogării documentelor în formă electronică în scopul conservării, consultării şi redării acestora;
h) titular al dreptului de dispoziţie asupra documentului – persoana fizică sau juridică proprietară sau, după caz, emitentă a documentului, care are dreptul de a stabili şi modifica regimul de acces la document, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III
Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică

Art. 4.
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a depune spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive electronice, în condiţiile prezentei legi.

Art. 5.
Furnizarea serviciilor de arhivare electronică nu este supusă niciunei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare.

Art. 6.
(1) Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de arhivarea documentelor în formă electronică, persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de arhivare electronică au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.
(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), administratorul arhivei electronice are obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de conservare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.
(3) Administratorul arhivei electronice are obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de conservare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma, în termen de 24 de ore, modificarea efectuată.
(4) În cazurile de urgenţă în care securitatea serviciilor de arhivare este afectată, administratorul arhivei electronice poate efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de conservare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.
(5) Administratorul arhivei electronice este obligat să respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de securitate şi de conservare declarate potrivit alin. (2)-(4).

Legea nr. 135(r1)/2007 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu