Potrivit Legii nr. 176/2018, în vigoare din 18 august 2018, contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligația de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizației- gazdă. 

Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii. Prin excepție, instituțiile/autoritățile publice implicate în activități privind pregătirea, organizarea și desfășurarea perioadei de exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene din anul 2019 pot stabili o durată mai mare a contractului de internship, care nu poate depăși 12 luni, în condițiile reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea programului de internship se stabilesc prin contractul de internship, în condițiile legii, și se completează, după caz, cu prevederile regulamentelor interne.

Suspendarea contractului de internship

Contractul de internship se suspendă dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

Durata suspendării contractului de internship nu se ia în considerare la calculul perioadei programului de internship.

În situația în care durata cumulată a suspendărilor este mai mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship, acesta încetează de drept, fără a fi afectat dreptul organizației-gazdă de a încheia un nou contract de internship pe perioada rămasă din programul respectiv sau de a încheia un nou contract de internship cu internul respectiv.

După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului de internship, internul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute în contractul de internship, cu excepția situației de mai sus.

Prima pentru angajarea persoanei care a finalizat programul de internship

La încetarea contractului de internship, părțile pot conveni ca activitatea să continue prin încheierea, în condițiile legii, a unui contract individual de muncă. La sfârșitul programului de internship, dacă nu s-a decis încheierea unui contract individual de muncă, activitatea încetează.

Organizațiile-gazdă care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație. Cuantumul primei de promovare a angajării se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

ATENŢIE! Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care organizația-gazdă este instituție/autoritate publică.

Pentru a beneficia de primă, reprezentanții organizațiilor-gazdă depun o cerere la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea menţionat mai sus, însoțită de următoarele documente:

 • copia contractului de internship al internului înregistrat la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă;
 • copia certificatului de internship al internului;
 • copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților;
 • orice alte documente care fac dovada menținerii raporturilor de muncă ale persoanei.

Perioada neîntreruptă de cel puțin 24 de nu poate fi constituită din perioade în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, cu excepția perioadelor de suspendare pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă.

Încetarea contractului de internship

Contractul de internship încetează în următoarele condiții:

 • la expirarea termenului stabilit în contract;
 • de comun acord;
 • când organizația-gazdă își încetează activitatea;
 • prin reziliere, de plin drept, în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de internship de către una dintre părți, în măsura în care, la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune diligențele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit obligațiilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea notificării;
 • prin încheierea unui contract individual de muncă între părţi;
 • prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru încetare;
 • în situația în care durata cumulată a suspendărilor este mai mare decât 1/3 din perioada programului de internship prevăzută în contractul de internship.

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018 privind internshipul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here