Semnalăm tematica privind jurisdicţia muncii potrivit Codului muncii, astfel cum a fost modificat şi completat în temeiul Legii nr.40/2011, în temeiul căreia a şi fost republicat în Monitorul oficial nr.345 din 18 mai a.c.

■ Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii.

● Pot fi părţi în conflictele de muncă:

– salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;

– angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod;

– sindicatele şi patronatele;

– alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.

Termene. Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:

– în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;

– în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară;

– în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;

– pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;

– în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.

În orice alte situaţii decât cele de mai sus, termenul este de 3 ani de la data naşterii dreptului.

■ Competenţa materială şi teritorială. Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite conform Codului de procedură civilă.

Cererile referitoare la judecarea conflictelor de muncă se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul.

■ Reguli speciale de procedură. Cauzele pentru soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.

● Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă, iar termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

● Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

● Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

● Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

● Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.

Dispoziţiile Codului muncii referitoare la jurIsdicţia muncii se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here