22 Februarie, 2020

Instrucţiunile nr. 140/2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

Instrucţiunile nr. 140/2014 (ale Ministerului Afacerilor Interne) privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 690 din 22.09.2014 (M.Of. nr. 690/2014).

În vigoare de la 22.09.2014

Având în vedere prevederile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilităţi de întocmire şi transmitere către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a documentelor şi datelor necesare stabilirii dreptului la pensie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi pentru urmaşii acestora.
(2) Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni se aplică şi persoanelor care au calitatea de cadru militar în rezervă/retragere şi solicită direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne înscrierea la pensie la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 2.
În accepţiunea dată prin prezentele instrucţiuni, documentele şi datele necesare stabilirii drepturilor de pensie constituie dosarul de pensie.

CAPITOLUL II
Modalităţile de constituire a dosarului de pensie

Art. 3.
(1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 laNormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:
a) formularul tipizat “fişa de pensie” completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;
b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverinţa, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fişa de pensie;
c) carnetul de muncă (original şi copie) ori, după caz, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă şi nu posedă un astfel de document, cu excepţia situaţiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;
d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie), după caz;
e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), după caz;
f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;
g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
h) livretul militar (original şi copie), după caz;
i) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;
j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, după caz;
k) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
l) adeverinţa privind veniturile realizate lunar în unităţile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei până la data de 1 ianuarie 2011 şi pentru ultima lună de activitate pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverinţa privind câştigul salarial lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asiguraţi în sistemul public de pensii, transmisă letric şi electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
m) adeverinţe privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (original);

Instrucţiunile nr. 140/2014 sunt disponibile integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu