20 Aprilie, 2019

Insolvenţa: Câteva cazuri de răspundere în materie

Insolvenţa este reglementată prin Legea nr. 85/2014, relativ recent publicată în Monitorul Oficial nr. 466/2014 şi care înlocuieşte vechea Lege nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Vă propunem aici câteva dintre situaţiile care atrag răspunderea participanţilor la procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, mai puţin cele care îi privesc pe administratorii judiciari, bancile şi societăţile de asigurare/reasigurare.

Adunarea creditorilor

Dacă un membru al comitetului creditorilor se află, din cauza interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură, acesta se va abţine de la vot, sub sancţiunea anulării deciziei comitetului creditorilor, dacă fără votul său nu s-ar fi întrunit majoritatea cerută.

În astfel de cazuri, anularea deciziei nu exclude răspunderea creditorului demonstrat a se fi aflat în conflict de interese, pentru prejudiciile create averii debitorului printr-o asemenea faptă.

Împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor, orice creditor poate formula contestaţie la judecătorul-sindic, în termen de cinci zile de la publicarea procesului-verbal al comitetului creditorilor în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

BPI este publicaţia editată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care are drept scop publicarea citaţiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar după deschiderea procedurii de insolvenţă prevăzute de lege, precum şi a altor acte care, potrivit legii, trebuie publicate.

Cererile introductive pentru deschiderea procedurii insolvenţei

Procedura începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege.

Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.

Reamintim că, potrivit art. 66 din lege, debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.

Dacă la data expirării termenului de 30 de zile debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii, în termen de cinci zile de la eşuarea negocierilor.

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre faptele prevăzute de art. 169 alin. 1, pe care le prezentăm în caseta foto de mai jos.

art169L852014

ATENŢIE! Aplicarea acţiunii în răspundere arătată nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni.

Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea.

În caz de pluralitate, răspunderea membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia în care au contribuit la starea de insolvenţă.

Răspunderea persoanelor în cauză nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolvenţă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolvenţă şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii.

Răspunderea nu va putea fi angajată dacă, în luna precedentă încetării plăţilor, s-au efectuat, cu bună-credinţă, plăţi în executarea unui acord cu creditorii, încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului, cu condiţia ca acordul să fi fost de natură a conduce la redresarea financiară a debitorului şi să nu fi avut ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. Aceste prevederi se vor aplica şi în cazul acordurilor realizate în cadrul procedurii concordatului preventiv.

Dacă s-a pronunţat o sentinţă prin care judecătorul-sindic a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului statutar, aceasta se comunică la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din oficiu. Persoana împotriva căreia s-a pronunţat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii nu mai poate fi desemnată administrator sau, dacă este administrator în alte societăţi, va fi decăzută din acest drept timp de zece ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Acţiunea în răspundere se prescrie în termen de trei ani. Prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă, dar nu mai târziu de doi ani de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă.

Sumele depuse în temeiul acţiunii în răspundere a membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate, în caz de reorganizare, plăţii creanţelor potrivit programului de plăţi, completării fondurilor necesare continuării activităţii debitorului, iar în caz de faliment – acoperirii pasivului.

Odată cu cererea pentru atragerea răspunderii, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar ori, după caz, comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului. Fixarea unei cauţiuni de până la 10% din valoarea pretenţiilor este obligatorie.

Executarea silită împotriva membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi a oricăror alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului se efectuează de către executorul judecătoresc, potrivit Codului de procedură civilă.

După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc, în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanţe pus la dispoziţia sa de către lichidatorul judiciar.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu