21 Februarie, 2018

Înscrierea în cazierul fiscal a inactivităţii fiscale

La sfârşitul anului 2012, M.F.P. a aprobat un ordin de modificare şi completare a OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.

Ordinul MFP nr. 1717/2012 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 896 din 28 decembrie 2012.

* Reglementarea de bază privind cazierul fiscal, dată prin O.G. nr. 75/2001, republicată în Monitorul oficial nr. 664/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că în cazierul fiscal se înregistrează:

- evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară;

- răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

- inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, situaţi care se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

Potrivit art. 7 din reglementarea menţionată, contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

- faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

- a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

- faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

- au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;

- contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul în care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege; data scoaterii din evidenţă poate fi data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv dacă se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau dacă organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali;

- decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenţa acestuia la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

* În aplicarea acestor reglementări de ordin general, Ordinul MFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 27 octombrie 2011, a sufereit modificări şi completări referitoare la inactivitatea fiscală.

Astfel, a fost modificat formularul 508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, cod MFP 14.13.43.15/6, fiind înlocuit cu formularul prevăzut în anexa la OMFP nr. 1717/2012.

În ce priveşte procedura de actualizare a faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal, a fost introdusă o nouă secţiune referitoare la scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a situaţiilor privind inactivitatea fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice inactive, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivată. Dispoziţiile speciale în adest sens prevăd, în esenţă, că:

- situaţiile privind inactivitatea fiscală se scot din evidenţa cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactivă, care s-a radiat din Registrul contribuabililor fără a fi reactivată, la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii persoanei juridice, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. h) din Codul de procedură fiscală, respectiv, aşa cum am arătat mai sus, atunci când survine decesul sau radiereaq contribuabilului.

- pentru scoaterea din evidenţa cazierului fiscal a acestor situaţii, fişa de actualizare se întocmeşte de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea Registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal în a cărui evidenţă a fost înregistrată persoana juridică declarată inactivă fiscal, care s-a radiat fără a fi reactivată, după primirea informaţiei/comunicarea documentului care atestă radierea persoanei juridice declarate inactivă fiscal, prin completarea formularului 508 “Fişa de actualizare…”, la care se bifează căsuţa “reprezentant legal al persoanei juridice declarate inactivă fiscal”.

- fişa de actualizare se transmite compartimentului pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal în a cărui sferă de competenţă intră gestionarea cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice declarate inactivă, care s-a radiat fără a fi reactivată.

NU UITAŢI! Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

- la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;

- la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;

- la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

- la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;

- la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    simona
    octombrie 6 2013

    Pot fi inscrisa in cazierul fiscal pt.ca nu mi-am platit la timp impozitul la casa? L-am platit cu intarziere.

Scrie un comentariu