21 Iunie, 2018

Înlesniri la plată: modificări de procedură fiscală

Mai jos găsiţi o altă materie din Codul de procedură fiscală care a suferit modificări prin recenta Ordonanţă a Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017.
 
Instituirea posibilităţii acordării eşalonărilor la plată de către organul fiscal central
Modificarea adusă aici de Ordonanţă prevede că organele fiscale centrale acordă la cererea debitorilor eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acestora. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanţie, eşalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

Motivarea a avut în vedere faptul că, în forma anterioară, Codul de procedură fiscală reglementa posibilitatea şi nu obligaţia acordării eşalonărilor la plată de către organul fiscal central, dacă erau îndeplinite condiţiile de acordarea a acestora. În amânare/anulare nu intrau penalităţile de întârziere cuprinse în eşalonare, iar în situaţia în care debitorul nu constituia garanţii sau acestea erau insuficiente, cu excepţiile prevăzute de lege, penalităţile de întârziere nu se amânau la plată şi se includeau în eşalonare.
 
Condiţii de acordare a eşalonării la plată
Potrivit regulii generale, prevăzută în art. 184 din Codul de procedură fiscală, pentru acordarea unei eşalonări la plată de către organul fiscal central, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;
  • b) să aibă constituită garanţia potrivit art. 193;
  • c) să nu se afle în procedura insolvenţei;
  • d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • e) să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.
Pentru regimul garanţiei, găsiţi la sfârşitul materialului Caseta foto cu dispoziţiile cuprinse în art. 193.

Modificările aduse de O.G. nr. 30 privesc şi această materie, astfel că prin excepţie de la regimul general al garanţiei, în situaţia debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii prevăzute la lit. a) şi c)-e). În acest caz, penalităţile de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

DE REŢINUTReglementarea astfel modificată se aplică şi eşalonărilor în curs la data intrării în vigoare a ordonanţei (3 septembrie 2017). În acest caz, debitorul poate solicita oricând modificarea graficului de eşalonare.
 
Nu neglijaţi obligaţia care spune că, pe lângă condiţiile arătate, debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală, despre care vorbim imediat mai jos. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.
 
Eliberarea certificatului de atestare fiscală
(1) – Organul fiscal competent eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

(2) – Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Prin excepţie, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală este de cel mult 10 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Modificările aduse de ordonanţă prevăd că, prin excepţie de regula generală, în cazul înlesnirilor tratate aici certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold la data eliberării acestuia.

Atunci când există diferenţe între sumele solicitate de către debitor în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, se procedează la punerea de acord a acestora.

O.G. nr. 30/2017 mai aduce o modificare: prin excepţie de la prevederile art. 158, certificatul de atestare fiscală are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării.
 
Modul de soluţionare a cererii
Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Modificarea adusă aici prevede că, în cazuri justificate, în funcţie de specificul activităţii contribuabilului şi de capacitatea financiară de plată a acestuia pe parcursul unui an, la cererea debitorului, organul fiscal central poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare.

DE REŢINUTReglementarea astfel modificată se aplică şi eşalonărilor în curs la data intrării în vigoare a ordonanţei (3 septembrie 2017). În acest caz, debitorul poate solicita oricând modificarea graficului de eşalonare.


Articolul continuă pe pagina următoare!

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu

© 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.
  • PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.