24 Octombrie, 2019

Informaţii utile referitoare la indemnizaţia de şomaj (I)

O cititoare a formulat cu ceva timp în urmă pe forumul Indaco următoarea întrebare: Bună seara. Soţul meu se află în concediu de creştere copil, din 01.12.2014, până în prezent. În perioada 01.09.2014 – 31.11.1014 nu a fost angajat. Anterior acestei perioade a lucrat continuu ( depăşeşte 12 luni de venit). La ultimul loc de muncă şi a încetat activitatea cu acordul părţilor (august 2014). Poate beneficia de indemnizaţie de şomaj după terminarea concediului de creştere copil? Multumesc frumos!”.

În rândurile prezentului articol (care este împărţit în doua părţi) ne-am propus să prezentăm aspecte importante legate de  indemnizaţia de şomaj, răspunzând astfel, în mod indirect, şi cititoarei noastre.

Cine poate avea calitatea de  “şomer”?

Potrivit art. 16 lit. a coroborat cu art. 5 pct. IV lit c din Legea nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 76/2002),  şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Care sunt situaţiile care pot îndreptăţi şomerii la solicitarea indemnizaţiei de şomaj?

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii prevăzuţi la art. 16 lit. a sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

 • le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
 • le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
 • le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare1 ;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a-e, g şi h, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj.

De asemenea, sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b din Legea nr. 76/20022, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 • sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale (art. 17 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).

Ce condiţii trebuie să îndeplinească şomerii pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj?

Şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni3 premergătoare datei înregistrării cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate (art. 34 alin 1 din Legea nr. 76/2002).

Potrivit legiuitorului, constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În ceea ce îi priveşte pe şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, aceştia beneficiază de indemnizaţii de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul;
 • nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venturi mai mici decât indemnizaţia de şomaj;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii.

De reţinut că, pentru persoanele care au avut raporturile de muncă sau de serviciu suspendate, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizează prin cumularea perioadei de asigurare realizate înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizată după reluarea activităţii.

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, prevăzut la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, nu se iau în considerare perioadele care reprezintă stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea şi acordarea anterioară a unui drept la indemnizaţie de şomaj.

Care sunt drepturile beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj?

Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru asiguraţii acestor sisteme.

În ceea ce priveşte contribuţia pentru asigurările sociale de stat şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, acestea se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se virează caselor de asigurări respective de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizaţie de şomaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

De când se acordă indemnizaţia de şomaj?

Potrivit art. 38 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data:

 • încetării raporturilor de muncă;
 • încetării raporturilor de serviciu;
 • încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
 • expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract.
 • încetării calităţii de membru cooperator;
 • încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
 • încetării motivului pentru care au fost pensionate;
 • încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
 • rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
 • încetării activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cele de natura celor prevăzute la lit. a-e şi lit. g şi h, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;
 • expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. 2 lit. a;
 • absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. b;

Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data prevăzută la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.

Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni4 de la data prevăzută la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Cât timp se poate acorda indemnizaţia de şomaj, care este cuantumul acestei indemnizaţii şi care este periodicitatea plăţii indemnizaţiei respective?

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani ( art. 39 alin. 1 din Legea nr. 76/2002).

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la art. 39 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 este o sumă acordata lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • suma de mai sus la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare5 (art. 39 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).

Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la art. 39 alin. 2 lit. b din Legea nr. 76/2002 , se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Potrivit art. 40 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. 2 pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia; indemnizaţia de şomaj  respectiva se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. 2 lit. a şi b , o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Indemnizaţia de şomaj se plăteşte lunar în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, respectiv la art. 40 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, iar pentru fracţiuni de lună indemnizaţia de şomaj se calculează proporţional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Cine nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj?

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

De asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ.

Tot astfel, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Vom reveni cu alte aspecte de interes referitoare la indemnizaţia de şomaj  în partea a doua  a prezentului articol.

________________________

1 Potrivit art. 33^1 din Legea nr. 76/2002, în prezent valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

2 Potrivit art. 16 lit. b  din Legea nr. 76/2002, beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situaţii: (…) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ (…).

3 De reţinut că, la stabilirea perioadei de 24 de luni, nu se iau în calcul:

a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii;

b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. 1 lit. g din Legea nr. 76/2002 ;

c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. 1 lit. h din Legea nr. 76/2002;

d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. i lit. j din Legea nr. 76/2002.

4 Termenul de maximum 12 luni  este un termen de decădere din drepturi.

5 Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  martie 23 2015

  Buna ziua.Va rog as dori sa stiu daca pot beneficia si eu de somaj.Am fost administratorul unei firme timp de 10 ani cu carte de munca .In anul 2008 firma a intrat in faliment.De atunci nu am mai lucrat niciodata.Sunt absolventa a Colegiului ASE .

Scrie un comentariu