20 Februarie, 2018

Informaţii utile privind indemnizaţia de şomaj: cine sunt beneficiarii, cuantumul indemnizaţiei, actele necesare depunerii dosarului de indemnizaţie de şomaj

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:

- le-au încetat raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor;

- le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibilă din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului;

- a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor;

- le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

- au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare;

- au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã şi nu au reuşit sã se încadreze în muncã;

- le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

-  reintegrarea în muncă, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivă, nu mai este posibilă la unitãţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitãţile care au preluat patrimoniul acestora;

- le-a încetat activitatea desfasurată exclusiv pe baza convenţiei civile;

- sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;

- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

Indemnizaţia de şomaj se acordã şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumã acordatã lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare.

Pentru fracţiuni de lună, indemnizaţia de şomaj se calculeazã proporţional cu numãrul de zile calendaristice din luna respectivă.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;

- suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, dupã caz, de la data:

• încetãrii raporturilor de muncã/ de serviciu;

• încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

• expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract;
• încetãrii calitãţii de membru cooperator;

• încetãrii contractului de asigurare pentru şomaj;

• încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;

• încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;

• rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti;

• încetãrii activitãţii desfãşurate exclusiv pe baza convenţiei civile;

• expirãrii perioadei de 60 de zile, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

• absolvirii, pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Indemnizaţia de şomaj se acordã de la data menţionată mai sus, dacã cererea este înregistratã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar  nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acordã începând cu data înregistrãrii cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decãdere din drepturi.

Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii:

• să se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrãrii în muncă;

• să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

• să participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii şi de formare profesionalã, oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplicã în situaţia în care persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj participã la programe de formare profesionalã, organizate în condiţiile legii, a cãror finanţare este asiguratã din asistenţa financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social european şi Fondului de coeziune.

Obligaţia nu se aplicã pe perioada în care persoanele participã la aceste programe de formare profesionalã, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã şi de formare profesionalã oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncã şi se aflã în perioada de acordare a acestor servicii;

• să caute activ un loc de muncă.

• sã înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate cu privire la apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical.

În situaţia în care apariţia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeazã în zile declarate nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.

Ce documente sunt necesare pentru întocmirea cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj?

* actul de identitate, în original;

* actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;

* adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;

* acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã persoana nu realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.

În afara documentelor menţionate mai sus, care urmeazã sã fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţitã, dupã caz, şi de urmãtoarele documente:

A. în cazul persoanelor provenite din muncã:

a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, , precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã definitivã prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în muncã, atunci când reintegrarea nu mai este posibilã la unitatea la care persoana a fost încadratã în muncã anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) adeverinţã de la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii în care persoana a fost încadratã anterior, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din cauza desfiinţãrii postului;

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncã:

a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicalã, în original şi în copie, emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale, din care sã rezulte redobândirea capacitãţii de muncã;

c) adeverinţã de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupã caz, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care sã rezulte data încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învãţãmânt, în original şi în copie;

b) adeverinţã eliberatã de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncã la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie.

Surse: ANOFM şi Legea 76/2002, publicată în Monitorul Oficial

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Comentarii

 • Răspunde
  fanel marian
  decembrie 9 2012

  ma numesc fanel marian si am fost somer din data de 9 dec. 2011 pana la data de 8 mai 2012 atunci m-am angajat la o firma cu contract pe durata determinata la fiecare data de 8 ale luni mi se prelungea cu o luna contractul de munca. din data de 8 decembrie 2012 nu mi sa mai prelungit. ce acte sunt necesare pentru reluarea somajului care mi-a mai ramas pana an august 2012

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   ianuarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

 • Răspunde
  ileana
  februarie 6 2013

  Pana in anul 2011 am fost angajata la o firma privata de unde am plecat cu demisie. De atunci caut de lucru si nu gasesc. Pot sa beneficiez de indemnizatia de somaj?

 • Răspunde
  constanda iuliana
  februarie 15 2013

  Va rog sa-mi explicati daca o persoana care a beneficiat de Concediu de Crestere a Copilului, in urma absolvirii unei scoli postliceale sanitare (28.12.2010-31.12.2012 -perioada concediului de maternitate) poate beneficia de ajutor de somaj in conditiile in care inainte de scoala postliceala nu a cotizat la Asigurarile Sociale de Sanatate. Cu multumiri, Constanda Iuliana!

 • Răspunde
  gheorghe
  mai 7 2013

  daca ma angajez maipot primi somaj in continuare

 • Răspunde
  Iuliana
  septembrie 6 2013

  Buna ziua,in anul2011 am terminat studiile,iar din noiembrie 2010 pana in noiembrie 2012 am avut indemnizatie pentru cresterea copilului.Dupa ce copilul a implinit varsta de 2 ani m-am angajat cu contrat de munca,insa acum sunt nevoita sa renunt la post deoarece nu are cine sa stea cu cel mic.Ce sanse sunt sa pot primii ajutor de somaj? Va multumesc!

 • Răspunde
  decembrie 12 2013

  ce pot sa fac sa primesc somaj dupa indemnizatie de crestere copil daca firma unde am lucrat a dat faliment ?

 • Răspunde
  patrascu
  septembrie 20 2014

  bunama si io o intrb .. daca nu am fost o luna la semnat cartea aia de somaj ptr ca am fost in vacanta in italia se mai da banii in contiunuare ?

 • Răspunde
  Stan
  aprilie 30 2015

  Buna ziua, ar putea sa m-a lămurească cineva in următoarea problema, mama mea a lucrat 25 ani la Bucur Obor ca liftiera acum sa schimbat conducerea si vor săi dea afara fără săi bage in Șomaj nu vor , ce este de făcut unde trebuie mers sa rezolvam problema , Multumesc

 • Răspunde
  Bianka
  octombrie 21 2015

  Buna , pe mine m-au inscris la un curs de ospatar . Intrebarea mea este daca incep sa lucru , somajul mi se opreste , dar cursul continua. Ce se intampla daca nu merg la el din cauza locului de munca? Cursul dureaza 5 luni

 • Răspunde
  marinela
  decembrie 8 2015

  Fata mea incheie concediul de ingrijire copil(2 ani), dar in localitatea unde locuieste, firma undea fost angajata si-a desfiintat agentia.In aceasta situatie ce se intimpla?Ce decizie poate lua firma la incheierea concediului, in conformitate cu reglementarile legale.

Scrie un comentariu