22 Aprilie, 2019

Informaţii utile pentru angajatori: Ce urmăreşte controlul pe linia asigurărilor sociale de sănătate

Cadrul general la care trebuie să vă raportaţi este dat de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul acestei legi, sunt în vigoare Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1012/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 784/2013 şi modificat prin Ordinul nr. 209/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/2014.

Înţelegând ca prin acest material să venim în sprijinul colegilor confruntaţi mai nou cu astfel de obligaţii, arătăm că, de principiu, organul şi echipa de control urmăresc depistarea a ceea Normele numesc “iregularităţi”, definite ca reprezentând “orice abatere de la normele legale şi procedurale în vigoare care are efecte patrimoniale sau juridice asupra caselor de asigurări de sănătate, furnizorilor, asiguraţilor ori contribuabililor din sistem”.

Tipurile de control

La nivelul structurilor de control teritoriale, controlul tematic priveşte furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, conform planului de activităţi.

Controlul operativ dispus de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate priveşte:

- persoanele juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- persoanele fizice care beneficiază de concediile şi indemnizaţiile acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce obligaţii au persoanele juridice sau fizice care au angajaţi

Angajatorul este verificat dacă plăteşte cota de contribuţie pentru asiguraţii care, potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005:

A – desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;

B – desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii, cu ale persoanelor din prima categorie.

În temeiul O.U.G. nr. 158/2005, obligaţiile de plată se referă la cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoane pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. Contribuţia se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Cota de contribuţie se aplică la fondul de salarii realizat, prin aceasta înţelegându-se totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.

Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pe care o plăteşte angajatorul pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.

Norme de aplicare

În calitate de angajatori, consultaţi şi Norma de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii/preşedintele CNAS nr. 60/32/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 147/2006.

Reţinem de aici precizările potrivit cărora fondul de salarii brute realizat reprezintă suma veniturilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B. În fondul de salarii brute realizat sunt incluse şi sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, numai pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator, precum şi sumele reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru primele trei zile de incapacitate suportate de angajator.

Prin sintagma “numărul asiguraţilor din lună” se înţelege numărul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra căruia s-a aplicat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Angajatorul plătitor depune lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Organele de control ale caselor de asigurări de sănătate verifică documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

ATENŢIE! La casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, se depune exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu