25 Aprilie, 2019

Informaţii despre contractul colectiv de muncă (II). Încheierea contractului

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, republicată, contractul colectiv de muncă reprezintă convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă.

Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale.

Notă: În prima parte a subiectului găsiţi informaţii generale despre contractul colectiv de muncă, iar în partea a treia găsiţi informaţii despre executarea şi încetarea acestuia.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

Principalele etape ale încheierii unui contract colectiv de muncă sunt:

a) declanşarea negocierii colective;
b) negocierea colectivă;
c) încheierea procesului verbal de finalizare a negocierii;
d) înregistrarea contractului colectiv de muncă la instituţiile abilitate.

A. DECLANŞAREA NEGOCIERII COLECTIVE

Negocierea colectivă este obligatorie pentru unităţile care au peste 21 de salariaţi şi trebuie să aibă loc în fiecare an (art. 129 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, republicată), după cel puţin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmată de încheierea contractului colectiv de muncă, sau de la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz, sau cu cel puţin 45 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an.

Obiectul negocierii colective trebuie să privească cel puţin salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncă.

În cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult zece zile calendaristice de la comunicarea solicitării. Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor (art. 129 alin. 4-5 din Legea nr. 62/2011, republicată).

În termen de cinci zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere, angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă (art. 130 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, republicată).

În unităţile în care nu există sindicate reprezentative, negocierea contractului colectiv de muncă se face astfel:

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;

b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.

B. NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii, şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie (art. 130 alin. 2 din Legea nr. 62/2011, republicată), dar vor cuprinde cel puţin situaţia economico-financiară la zi şi situaţia ocupării forţei de muncă.

Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanşate.

La prima şedinţă de negociere, părţile vor consemna în procesul-verbal următoarele:

a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
c) durata maximă a negocierilor convenită de părţi;
d) locul şi calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;
f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor.

C. ÎNCHEIEREA PROCESULUI-VERBAL DE FINALIZARE A NEGOCIERII

Ca urmare a finalizării negocierilor sau a împlinirii termenului de negociere, părţile încheie un proces-verbal de finalizare a negocierilor, în care consemnează, după caz, încheierea contractului colectiv de muncă sau eşecul negocierilor, caz în care pot fi demarate demersurile privind  începerea unui conflict colectiv de muncă.

D. ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

Potrivit art. 143 din Legea nr. 62/2011, contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, astfel:

a) contractul colectiv de muncă la nivel de unitate – la inspectoratul teritorial de muncă;

b)
contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate – la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Pentru înregistrarea contractului colectiv de muncă, acesta se depune într-un număr egal cu cel al părţilor şi unul pentru depozitar la inspectoratul teritorial de muncă sau la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, însoţit de dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere, împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă, dovezile de reprezentativitate ale părţilor şi procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar.

Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legatură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege şi se soluţionează potrivit procedurii legale obligatorii de conciliere şi celei facultative de mediere şi arbitraj, putând duce la declanşarea grevei.

Litigiile în legătură cu încheierea contractului colectiv de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.

Notă: Reveniţi mâine pe LegeStart.ro pentru partea a treia a subiectului, din care veţi putea afla informaţii despre executarea şi încetarea contractului colectiv de muncă.

Foto:
All free download

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu