22 Aprilie, 2019

Îndreptarea erorilor din documentele de plată – informaţii utile

Vă atragem atenţia, în această materie, asupra unei dispoziţii de procedură fiscală declarată recent neconstituţională. Deşi textul a fost modificat între timp, reglementarea continuă să producă efecte juridice. Din acest motiv, semnalarea poate veni în sprijinul celor care au avut asemenea probleme la momentul respectiv.

Potrivit art. 114 din Codul de procedură fiscală, pentru creanţele fiscale administrate de ANAF şi unităţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a creditării unui cont bugetar.

Acelaşi regim se aplică în mod corespunzător şi de către celelalte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale.

Termenul de depunere a cererii

Cererea pentru îndreptarea erorilor poate fi depusă în termen de cinci ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata. Aceasta este dispoziţia cuprinsă în alineatul (6) al articolului 114 din Codul de procedură fiscală, astfel cum este în vigoare în urma modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 88/2010, cu aplicare începând cu 24.06.2011.

În forma anterioară, textul prevedea că cererea poate fi depusă în termen de un an de la data plăţii, sub sancţiunea decăderii.

Curtea Constituţională a fost sesizată cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, ridicată în cursul judecării unui dosar pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Privitor la dispoziţia pe care o semnalăm, conţinută în alin. (6) al art. 114 din Codul de procedură fiscală, Curtea a constatat neconstituţionalitatea textului în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010.

Constatările şi concluziile Curţii pot fi consultate în Monitorul Oficial nr. 554/2014, în care a fost publicată Decizia CCR nr. 270/2014. Critica de neconstituţionalitate a mai privit şi alte dispoziţii cuprinse în articolul 114, dar care au fost respinse de Curte.

Procedura actuală privind efectuarea plăţilor

În redactarea actuală, art. 114 din Codul de procedură fiscală - care tratează despre efectuarea plăţilor – prevede că debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute prin ordinul al preşedintelui ANAF, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată. Aplicarea se face prin OPANAF nr. 1294/2007, începând cu 17.02.2014.   

Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu obligaţiile datorate.

În cazul în care suma plătită nu acoperă obligaţiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul fiecărui buget sau fond se face în următoarea ordine:

a) pentru toate impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă;
b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).

Metodologia de distribuire a sumelor plătite în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale a fost aprobată prin OPANAF nr. 138/2012, începând cu 10.02.2012.  

Plata altor obligaţii fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este:

- în cazul plăţilor în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

- în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, data poştei, înscrisă pe mandatul poştal;

- în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 121, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului;

- în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura şi categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare a fost aprobată prin OPANAF nr. 718/2008 începând cu 01.10.2008.

- pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data înregistrării la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate potrivit legii.

Pentru creanţele fiscale administrate de ANAF şi unităţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a creditării unui cont bugetar.

Prevederile se aplică în mod corespunzător şi de către celelalte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale.

Cererea poate fi depusă în termen de cinci ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu