23 August, 2019

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi: Condiţii, acte necesare, cuantum şi perioadă de acordare

Reglementarea se regăseşte în dispoziţiile din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Potrivit art. 16 din lege, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj şi tinerii care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ.

Aceştia sunt asimilaţi şomerilor dacă sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.  

Cei în cauză sunt consideraţi că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii condiţiei de acreditare, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Dovada înregistrării la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se face cu o adeverinţă eliberată de furnizori, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii.  

Condiţii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj

Şomerii despre care vorbim aici, respectiv tinerii care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul

şi

- nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (ISR = 500 de lei – n.r.), şi care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal.

Ce înseamnă “activităţi autorizate”

Potrivit Normelor de aplicare a legii, prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege:

- activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii;

- exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;

- exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri;

- activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură conform art. 71 din Codul fiscal;

- activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor conform art. 61 din Codul fiscal.

Ce înseamnă “a nu realiza venituri”

Se consideră că nu realizează venituri:

- persoanele care nu realizează venituri impozabile sau care realizează venituri neimpozabile în conformitate cu prevedferile Codului fiscal;

- persoanele care realizează venituri din salarii reprezentând plăţi compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil;

- persoanele care realizează venituri din investiţii, venituri din premii şi din jocuri de noroc şi venituri din transferul proprietăţilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea pentru indemnizaţia de şomaj

Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă prevede că dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizată corespunzător pregătirii profesionale şi nivelului studiilor, dar îndeplineşte condiţiile pentru a primi indemnizaţie de şomaj potrivit art. 34 din lege, va depune o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. Procedura a fost aprobată prin Ordinul nr. 85/2002 şi poate fi consultată în Monitorul Oficial nr. 181/2002.

Cererea se completează de persoana în căutarea unui loc de muncă sau de funcţionarul public al agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă şi va purta semnătura olografă a persoanei în căutarea unui loc de muncă.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

- actul de identitate, în original;

- actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;

- adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;

- actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare.

În afara documentelor de mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de:

- actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

- adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă / punctul de lucru va întocmi un dosar cuprinzând toate actele prezentate în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj şi – în urma verificărilor şi soluţionării cererii – va elibera titularului dispoziţia privind stabilirea sau respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj.

ATENŢIE! Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de zece zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data absolvirii, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

Carnetul de evidenţă

Dispoziţia privind stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj se înmânează titularului la data aplicării primei vize în carnetul de evidenţă.

Acest carnet se eliberează persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru perioada acordării acestui drept, un carnet de evidenţă care se vizează lunar de către agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau de către punctul de lucru, pe baza actului de identitate.

Cuantum şi perioadă de acordare a indemnizaţiei de şomaj

Pentru tinerii absolvenţi, indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de şase luni şi este o sumă fixă lunară al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia.

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor din această categorie o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Obligaţii ce revin beneficiarilor

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele obligaţii:

- să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

- să comunice în termen de trei zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;

- să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;

- să caute activ un loc de muncă, aceasta presupunând să se dovedească faptul că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti la care se află în evidenţă, în afara datei programării lunare, sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

- să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate în prima zi lucrătoare.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  LAURENTIU
  octombrie 27 2014

  Un absolvent al Facultatii de Medicina promotia 2014 poate sa-si intocmeasca dosar de somaj ?

 • Răspunde
  magda
  februarie 25 2016

  Buna ziua! Am o problema si nu am gasit raspuns. In luna aprilie 2014 am nascut iar in luna august 2014 am terminat scoala postliceala la zi,beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului pana in aprilie 2016.Pot depune actele pentru somaj avand in vedere ca nu am fost angajata cat timp am urmat scoala la zi? Va multumesc!

 • Răspunde
  Petre
  mai 18 2016

  Buna ziua!! Sunt absolvent de liceu si am indemnizatie de somaj in valoare de 250 lei, dar am vazut pe internet ca somajul pentru tinerii este de 450 lei… Imi puteti spune va rog ce este adevarat?! Va multimesc

Scrie un comentariu