Norma ASF nr. 14/2016 privind încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 140 din 24 februarie 2016 (M.Of. nr. 140/2016).

În vigoare de la 24.02.2016

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 17 februarie 2016,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă.

Art. 1.

Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2015 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, denumite în continuare asigurători şi brokeri de asigurare.

Art. 2.

(1) Asigurătorii şi brokerii de asigurare au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie 2015, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării, lichidării sau transferului de portofoliu, în condiţiile legii.

(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor asigurători şi brokeri de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor entităţi şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 31 decembrie 2015.

(3) În situaţia în care asigurătorul şi brokerul de asigurare cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.

(4) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subunităţile deschise în România de entităţile (asigurători şi brokeri de asigurare) rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

(5) Potrivit dispoziţiilor art. 36. alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada lichidării, asigurătorii şi brokerii de asigurare aflaţi în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

(6) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2015 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei Autorităţii de Supraveghere a Financiară, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau transmise prin oficiile poştale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal de către operatorii economici şi alţi contribuabili.

(7) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

(1) Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2015 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile la data de 31 decembrie 2015.

(2) Inventarierea anuală se efectuează de către asigurători şi brokeri de asigurare potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011, aplicabile la data de 31 decembrie 2015.

(3) Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor contabile generale prevăzute în cap. II secţiunea 6 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) şi conform contabilităţii de angajament.

(4) Potrivit contabilităţii de angajament, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc, şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

(5) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here